Millaisia vaatimuksia ja riskejä toimintaanne kohdistuu?

Toimitilojen turvallisuus päivittyy Haukka-palvelun avulla

Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspäällikkö Tuomas Lehmusmetsä kertoi Hupin tietoiskussa toimitilojen turvallisuudesta ja uudesta Haukka-asiantuntijapalvelusta.

Määritelmän mukaan toimitilaturvallisuus on rakennusten ja niiden sisätilojen, niissä asioivien ja työskentelevien henkilöiden, tiedon ja omaisuuden suojelemista erilaisilta fyysisiltä uhkilta. Vaatimuksia toimitilojen turvallisuudelle on määritelty muun muassa pelastuslaissa ja -asetuksessa, julkisuuslainsäädännössä, tietoturvallisuusasetuksessa, VM:n VAHTI- tilaturvallisuusohjeissa sekä erilaisissa kansainvälisissä säädöksissä.

– On hyvä selvittää, minkä tyyppisiä vaatimuksia ja riskejä omaan toimintaan kohdistuu ja kehittää selvityksen pohjalta turvallisuusratkaisut. Tämä on tärkeä osa jokaisen toimijan riskienhallintaa, toteaa Tuomas Lehmusmetsä.

Myös mahdolliset uhkat ja vaaran elementit kannattaa tunnistaa ja arvioida edeltäpäin, koska suojaavien toimenpiteiden ja ratkaisujen asentaminen ja kehittäminen tulee yleensä edullisemmaksi kuin vahinkojen korjaaminen. Tunnistettavia uhkia voivat olla varkaudet, ilkivalta, tulipalot, tapaturmat ja muut vahingot.

Tarkista, päivitä ja ylläpidä

Turvallisuuden kehittämisessä on tärkeää muistaa systemaattisuus. Turvallisuustoimenpiteet eivät ole kertaluonteisia, vaan on seurattava ja tarkistettava, että turvallisuus pysyy asetetulla tasolla.

– Usein tuppaa olemaan niin, että kun asiat on laitettu kuntoon, ne unohdetaan vastuuttaa ja vähitellen turvallisuuden taso heikkenee. Jos riski toteutuu, ei enää välttämättä ollakaan niissä valmiuksissa tai sillä tasolla kuin on kuviteltu.

Kiinteistön turvallisuusohjeet on syytä jalkauttaa kouluttamalla henkilöstö, jotta erilaisissa poikkeustilanteissa, kuten onnettomuus- tai hätätilanteissa, osataan toimia oikein.

– Viime kädessä toiminnanharjoittajan johto kantaa vastuun kaikesta turvallisuudesta asettamalla tavoitteet ja tasot sekä katsomalla, että resurssit ovat riittävät turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Toisaalta jokaisella työntekijällä on myös vastuu. Jos huomaa puutteita, on niistä aktiivisesti raportoitava, muistuttaa Lehmusmetsä.

Vahti 2/2013 -tietoturvaohjeistusta Lehmusmetsä kehottaa käyttämään apuna toimipaikan tietojen suojaamisessa.

– Ohjeistuksessa kerrotaan muun muassa, millaiset turvallisuusvaatimukset kohdistuvat perustason tilalle, korotetun tason tilalle sekä miten huomioidaan erilaiset suojausratkaisut eri tasojen tiloille. Aivan kuten tilojenkin turvallisuuden osalta, kannattaa etukäteen arvioida tietoihin kohdistuvia mahdollisia vaaroja, laatia niitä koskevat toimeenpano-ohjeet ja prosessit.

Haukasta hyötyä tiloja uudistettaessa

Senaatti-kiinteistöjen uusi Haukka-palvelu on valtionhallinnon organisaatioille tarkoitettu turvakartoitus, joka soveltuu käytettäviksi silloin, kun tiloja ollaan vaihtamassa tai uudistamassa.

– Turvallisuusnäkökulma kannattaa ottaa heti alussa suunnitteluun mukaan. Jälkeenpäin tehtynä turvallisuustoimenpiteille voi kertyä huomattavia lisäkustannuksia, sanoo Lehmusmetsä.

Haukka-palvelussa kartoitetaan toimipaikan turvavaatimukset, arvioidaan riskit ja annetaan suositukset, miten suojata tilat, henkilöstö, tiedot, omaisuus, maine ja ympäristö.

– Palvelussa objektiivisen asiantuntijanäkemyksen perusteella tasapainotetaan riskit ja vaatimukset sekä vältetään turhat investoinnit. Analyysin mukaisilla toimenpiteillä täyttyvät lain vaatimukset, ja henkilökunta ja asiakkaat voivat luottaa turvallisiin tiloihin ja turvalliseen toimintaan.

 

 Haukka-palvelu esite

Lehmusmetsä Tuomas
Turvallisuuspäällikkö
Puolustus ja turvallisuus
Puhelin +358 205 811 831
Gsm +358 40 504 1978
etunimi.sukunimi@senaatti.fi