Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuu ohjaa kaikkea mitä teemme

Senaatti-konsernissa yhteiskuntavastuu on erottamaton osa kaikkea toimintaamme. Vastuullisena kiinteistönomistajana huolehdimme siitä, että toimintamme on niin sosiaalisten, taloudellisten kuin ympäristönäkökulmienkin osalta kestävää. Yhteiskuntavastuu on yksi liiketoimintastrategiamme kulmakivistä sekä olennainen osa toimintasuunnitelmia ja jokapäiväistä työtämme.

Yhteiskuntavastuuraportti 2023

Yhteiskuntavastuun visio

Olemme toimialamme yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen työympäristöjä valtion kokonaisetu huomioiden ja jonka liiketoiminta on energia- ja materiaalitehokasta sekä taloudellisesti vastuullista.

Vastuullisuus- ja ympäristötyön perustana Senaatilla on käytössä sertifioitu ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä, joka on laajennettu kattamaan myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun näkökulmat.

Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Vastuullisuuden johtaminen

Yhteiskuntavastuunäkökulmat huomioidaan Senaatti-konsernin liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Jokainen työntekijä vastaa osaltaan siitä, että toiminta on sovittujen toimintatapojen mukaista ja vastuullisuus tulee huomioitua kaikessa toiminnassa.

Lue lisää

Yhteiskuntavastuupolitiikka

Senaatti-konserni kantaa vastuunsa kestävän kehityksen edistämisestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta ottamalla päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Senaatti-konsernin toimintaa ohjaa sen hallituksen hyväksymä yhteiskuntavastuupolitiikka.

Yhteiskuntavastuupolitiikka (pdf)

Vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset toimittajille

Senaatti-konserni pyrkii toimimaan yhteiskuntavastuullisuuden edelläkävijänä ja edellyttää myös toimittajiltaan sitoutumista taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön
kannalta kestävään toimintaan sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset ovat erottamaton osa toimittajan kanssa tehtävää hankintasopimusta, jossa tilaajina voivat toimia Senaatti-konsernin liikelaitokset ja tytäryhtiöt. Hankintasopimuksessa voidaan sopia lisäksi muista tai tarkemmista vaatimuksista.

Vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset toimittajille (pdf)

Vastuullisuuden painopistealueet

Senaatin vastuullisuuden painopistealueissa otetaan huomioon kattavasti ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Kiinteistö- ja rakennusalalla korostuvat erityisesti ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Suomen valtio on sitoutunut hiilineutraalisuuteen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Nämä sitoumukset ohjaavat myös Senaatti-konsernin toimintaa.

Ympäristövastuu

Aurinkopaneelien asennusta rakennuksen katolla

Kohti hiilineutraalia Suomea 2035

Edistämme Suomen hiilineutraalisuustavoitetta kahdessa vaiheessa: hiilineutraalilla kiinteistöjen käytöllä ja hiilineutraalilla rakentamisella ja korjaamisella. Asetamme kaikille yli 2 milj. euron rakennushankkeille hiilineutraalisuustavoitteet ja olemme muun muassa sitoutuneet päästötön työmaa green deal -sopimukseen.

Energiatehokkaat kiinteistöt

Olemme jo vuosia tehneet tuloksellista ja vaikuttavaa kehitystyötä energiankäytön tehostamiseksi valtion kiinteistöissä. Vuoden 2022 poikkeustilanteessa käynnistimme laajan energiansäästöohjelman. Haluamme osaltamme varmistaa energian riittävyyden Suomessa.
Vihreä metsä, jossa muutamia kaatuneita puita.

Luonnon monimuotoisuus

Vastuullamme on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokadon torjuminen omissa kohteissamme. Teetämme luontoselvityksiä osana rakennushankkeita, ylläpitoa ja kiinteistöjen myyntiä. Olemme myös käynnistäneet niityttämishankkeita ja kartoittaneet laajasti mahdollisia monimuotoisuuden kehittämiskohteita.

Ympäristöpalvelut

Toimimme valtionhallinnon osaamiskeskuksena kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvissä ympäristökysymyksissä sekä ympäristörakentamisessa. Palveluihimme kuuluvat ympäristöselvitykset, pilaantuneen ympäristön tutkimus ja kunnostus, ympäristötekninen rakentaminen, kiertotalouden ratkaisut, ympäristövaikutusten seuranta sekä ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt.

Tutustu ympäristöpalveluihimme

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

Henkilöstöstä huolehtiminen

Pyrimme monin eri tavoin varmistamaan, että henkilöstöllämme on edellytykset onnistua työssään. Panostamme johdonmukaisesti henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Tarjoamme mielekkään ja oikein mitoitetun työn, joustavat työajat sekä laadukkaan työterveyshuollon ja esimiehen tuen.
Smolna. Eteläesplanadi 6, Helsinki. Kuva valtioneuvoston kanslia. Smolna. Eteläesplanadi 6, Helsinki. Kuva valtioneuvoston kanslia.

Kulttuurikohteet

Senaatin hallinnassa olevista rakennuksista noin 600 on virallisesti suojeltu. Suojeltujen arvokohteiden joukossa on mm. ministeriöiden ja valtion virastojen hallintorakennuksia, kulttuurirakennuksia, museoita ja keskiaikaiset linnamme.

Vastuulliset hankinnat

Senaatti-konserni on merkittävä rakentamis- ja kiinteistöpalvelujen ostaja Suomessa ja yksi Suomen suurimmista julkisista hankintaorganisaatioista. Hankimme palveluita ja tuotteita konserniin kuuluvien liikelaitosten käyttöön.

Vastuullinen taloudenpito

Taloudellinen vastuu Senaatissa tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä. Tämä voidaan toteuttaa, jos varallisuudesta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki kiinteistöjen käytöstä, ylläpidosta ja ajan tasalla pidosta aiheutuvat kustannukset. Vuokrat ovat omakustannusperusteisia eikä Senaatti tee valtioasiakkaidensa vuokrilla voittoa.

Yhteiskuntavastuuraportointi

Yhteiskuntavastuuraporttimme on samalla vuosikertomuksemme ja sisältää myös tilinpäätöksen. Raportti kertoo kattavasti Senaatti-konsernin vuoden 2023 toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.

Raportti on laadittu GRI-standardien mukaisesti ja se on kolmannen osapuolen varmentama.

Yhteiskuntavastuuraportti 2023
Anna palautetta