Siirry sisältöön

Hallinto ja johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, jonka toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla ja Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa ja tuottaa palveluita liikelaitoslain mukaisesti ensisijaisesti valtionhallinnolle. Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa 1.1.2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena, johon on keskitetty Puolustushallintoa palvelevat kiinteistöt, toiminnot ja palvelut.  Yhdessä Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt muodostavat Senaatti-konsernin.

Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen toimintaa säätelevät laki valtion liikelaitoksista (1062/2010) sekä laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä (1018/2020). Liikelaitoskonserniin kuuluvat lisäksi Senaatin asema-alueet Oy sekä 13 kiinteistöyhtiömuotoista tytäryhtiötä. Konserniin kuuluva Maakuntien tilakeskus Oy siirtyy vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden omistukseen osana sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta.

Senaatti-konserni toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla, ja sen yleinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle. Puolustusministeriö ohjaa Puolustuskiinteistöjä sen tuottaessa palveluita Puolustusvoimille ja Puolustusvoimien määrittelemille kumppaneille Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:ssä säädettyjen Puolustusvoimien tehtävien tarpeisiin.

Senaatti-konserni toimii liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Konsernin omaisuus on Suomen valtion omistuksessa ja osoitettu liikelaitosten omistajahallintaan. Julkisena toimijana Senaatti-konsernin liikelaitokset noudattavat hyvän hallinnon periaatteita, julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Johtaminen

Senaatti-konsernin konsernijohtajana toimii Jari Sarjo konsernin johtoryhmän tukemana.

Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta johtamisesta vastaa Tuomas Pusa ja Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtajana toimii Matias Warsta. Liikelaitosten johtajien päätöksentekoa tukevat kummankin liikelaitoksen johtoryhmät.

Liikelaitosten hallitukset nimittää valtiovarainministeriö enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Konsernin johtoryhmä

Katso täältä konsernin johtoryhmän kokoonpano ja henkilöiden esittely.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus

Katso täältä Senaatti-kiinteistöjen hallituksen kokoonpano.

Puolustuskiinteistöjen hallitus

Katso täältä Puolustuskiinteistöjen hallituksen kokoonpano.

Eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Senaatti-konsernin muodostavat liikelaitokset ovat osa valtioyhteisöä. Senaatti-konsernin toiminnan eettiset periaatteet ja arvoperusta nojautuvat valtionhallinnon arvoihin ja etiikkaan. Senaatti-konsernin asiakkaat kuuluvat lähes yksinomaan valtionhallintoon.

Senaatti-konsernin toiminnan periaatteet

  • Työskentelytapamme on lakien ja hyvien tapojen mukaista
  • Mahdollistamme yhteiskunnan kriittisten toimitilojen toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuudesta huolehtimisen
  • Toimintamme on yhteiskuntavastuullista ja olemme suunnannäyttäjiä
  • Olemme esimerkillinen työnantaja
  • Vältämme toiminnassamme eturistiriitoja
  • Toimintamme on luotettavaa ja kestää kritiikin.

Tarkemmin Senaatti-konsernin hallinnosta voi lukea Hallinnointikoodista.

Hallinnointikoodi 2023 (pdf)

Hallinnointikoodi 2022 (pdf)

Hallinnointikoodi 2021 (pdf)

Hallinnointikoodi 2020 (pdf)

Hallinnointikoodi 2019 (pdf)

Hallinnointikoodi 2018 (pdf)

Hallinnointikoodi 2017 (pdf)

Hallinnointikoodi 2016 (pdf)

Hallinnointikoodi 2015 (pdf)

Anna palautetta