Gå till innehållet

Förvaltning och ledning

Senatfastigheter är ett affärsverk som lyder under finansministeriet och vars verksamhet regleras genom lagen om statliga affärsverk och statsrådets förordning om Senatfastigheter.

Senatfastigheters uppgift är att vara statens expert på arbetsmiljö och lokaler. Senatfastigheter tillhandahåller och producerar tjänster i enlighet med lagen om affärsverk i första hand för statsförvaltningen. Försvarsfastigheter inledde sin verksamhet 1.1.2021 som dotteraffärsverk till Senatfastigheter, till vilket de fastigheter, funktioner och tjänster som betjänar Försvarsförvaltningen har centraliserats. Tillsammans bildar Senatfastigheter och Försvarsfastigheter Senatkoncernen.

Senatfastigheters och Försvarsfastigheters verksamhet regleras av lagen om statliga affärsverk (1062/2010) samt av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter (1018/2020). Till affärsverkskoncernen hör dessutom Senatstationfastigheter Ab och 13 dotterbolag i fastighetsbolagsform. Maakuntien tilakeskus Oy, som hör till koncernen, övergår som en del av social- och hälsovårdsreformen till att ägas av de välfärdsområden som inleder sin verksamhet vid ingången av 2023.

Senatkoncernen verkar inom finansministeriets förvaltningsområde och den allmänna styrningen av den hör till finansministeriet. Försvarsministeriet styr Försvarsfastigheter när den producerar tjänster för Försvarsmakten och de partner som försvarsmakten har fastställt för Försvarsmaktens behov enligt 2 § i lagen om Försvarsmakten (551/2007).

Senatkoncernen verkar i enlighet med företagsekonomiska principer. Koncernens egendom ägs av finska staten och har anvisats till affärsverkens ägarförvaltning. Som offentlig aktör iakttar Senatkoncernens affärsverk principerna för god förvaltning, lagen om offentlig upphandling (1397/2016) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Ledning

Koncerndirektör för Senatkoncernen är Tuomas Pusa med stöd av koncernens ledningsgrupp.

Jonni Laitto ansvarar för den operativa ledningen av Senatfastigheter fr.o.m. 1.9.2024 och Matias Warsta är verkställande direktör för Försvarsfastigheter. Affärsverkens direktörers beslutsfattande stöds av båda affärsverkens ledningsgrupper.

Affärsverkens styrelser utses av finansministeriet för högst tre år i sänder.

Etiska principer (Code of Conduct)

De affärsverk som utgör Senatkoncernen är en del av statsgemenskapen. De etiska principerna och värdegrunden för Senatkoncernens verksamhet stöder sig på statsförvaltningens värderingar och etik. Senatkoncernens kunder hör nästan uteslutande till statsförvaltningen.

Principer för Senatkoncernens verksamhet

  • Vårt arbetssätt är förenligt med lagar och god sed
  • Vi gör det möjligt att säkerställa kontinuiteten i verksamheten och säkerheten i de kritiska lokalerna i samhället
  • Vår verksamhet är samhällsansvarig och vi är vägvisare
  • Vi är en föredömlig arbetsgivare
  • Vi undviker intressekonflikter i vår verksamhet
  • Vår verksamhet är tillförlitlig och tål kritik.

Ge feedback