Siirry sisältöön

Senaatin uutiskirjeiden rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Senaatti-kiinteistöt
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
00531 Helsinki
Puhelin: 0205 8111
Sähköposti: senaatti@senaatti.fi

Tietosuojavastaava Petri Konttinen, petri.konttinen@senaatti.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) ja käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käytetään valtionhallinnon työympäristöpalveluihin liittyvän sekä kiinteistökehityksen ja -myynnin ajankohtaisen informaation välittämiseen valtionhallinnon organisaatioiden työntekijöille, potentiaalisille kiinteistömyynnin asiakkaille sekä muille uutiskirjeen tilanneille. Valtionhallinnon työntekijöiden, Senaatin palveluntuottajien ja muiden asiakkaiden tietoja käsitellään Senaatin lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi (GDPR 6.1c). Muiden henkilöiden osalta, joihin kohdistetaan suoramarkkinointia, henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (6.1a).

3. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterissä käsitellään uutiskirjeen lähettämiseen tarvittavaa henkilötietoa (nimi, sähköpostiosoite ja vapaaehtoisena tietona organisaatio). Henkilötietojen ryhmät ovat valtionhallinnon organisaatioiden työntekijät, potentiaaliset kiinteistömyynnin asiakkaat sekä muut uutiskirjeen tilanneet henkilöt.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Sopimusosapuolten yhteyshenkilöiden tiedot saadaan sopijaosapuolilta itseltään. Sen lisäksi järjestelmään tallennetaan myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin henkilötietoja, jotka saadaan joko Alma Talentin Päättäjät ja vaikuttajat -rekisteristä tai henkilöiltä itseltään.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän lisäksi henkilötiedot on siirretty rekisterinpitäjän lukuun toimivien käsittelijöiden saataville käsittelytehtävien suorittamiseksi.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tiedot käytettävistä suojaustoimista ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmässä olevat tiedot on suojattu tietokannassa palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.
Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu niille henkilöille, joiden on työnsä hoitamisen vuoksi välttämätöntä käsitellä ko. henkilöiden tietoja.

8. Tietojen säilytysaika ja sen määräytymiskriteerit

Tiedot poistetaan sopimussuhteisten henkilöiden osalta sopimuksen ja muiden velvoitteiden lakattua olemasta voimassa. Suostumuksen antaneiden henkilöiden tiedot poistetaan henkilön peruessa suostumuksensa. Muiden henkilöiden osalta tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua siitä kun tietoa ei ole käytetty.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan (artikla 14.2c) seuraaviin asioihin

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan tekemällä kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä toteuttaa rekisteröidyn pyynnöt kohtuullisessa ajassa (1 kk, useampaan rekisteriä koskevan pyynnön 2 kk) huomioiden käsittelyn luonteen ja perusteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu, 14.2e).

Anna palautetta