Gå till innehållet

Vad gör Senatfastigheter för bättre inomhusförhållanden?

Att upprätthålla och säkerställa goda inomhusförhållanden utgör en del av allt det vi gör. I enlighet med statens lokalstrategi har skötseln av statens lokalärenden centraliserats till Senatfastigheter. När kunden vill ha nya lokalarrangemang eller lokaler till exempel på grund av förändringar i verksamheten eller för att effektivisera användningen av lokalerna, hjälper Senatfastigheter med att fastställa lokalmålen och kvalitetsnivån samt med att jämföra och välja det bästa lokalalternativet.

Över 600 byggnader omfattas av byggnadsbesiktningar. Vi övervakar regelbundet byggnadernas och ventilationssystemets kondition. Målet är att över 90 % av de anställda hos våra kunder ska arbeta i besiktade lokaler. Dessutom har vi utfört radonmätningar i över 700 byggnader och vid behov gjort radonsaneringar och säkerställt att saneringen har lyckats. Radon är ett särskilt inomhusproblem i Finland.

För närvarande pågår 16 utvecklingsprojekt i anslutning till vår inomhusluftsverksamhet. I den dagliga verksamheten ingår att belöna städare för observationer av inomhusluften samt en snabbinsatsstyrka som reagerar på avvikelser i inomhusförhållandena och som består av ett team av Senatsfastigheters inomhusluftsexperter och mögelhundar.

Vi har lyckats nå resultat. Kundnöjdheten med inomhusluften och Senatsfastigheters verksamhet vid skötseln av inomhusluftsfrågor har förbättrats sedan 2015. Senatkoncernen har nästan 9 000 byggnader där över 100 000 anställda arbetar. Vi tar vårt ansvar för kvaliteten på inomhusluften i statens lokaler på allvar.

Senatfastigheters verksamhet för inomhusluften består av tre helheter

  • 1 Kvalitetssäkring under byggandet samt skötsel och underhåll av byggnader
  • 2 Kontinuerlig utveckling av vår inomhusluftskompetens och omfattande samarbete
  • 3 Proaktiva observationer och snabbt reagerande

Kvalitetssäkring under byggandet samt skötsel och underhåll av byggnader

Ett av målen med vårt byggande är att lösningarna, materialen och feltoleransen i nya byggnader eller i lokaler som ska förnyas ska främja goda inomhusförhållanden. För att uppnå detta har Senatfastigheter flera möjligheter till sitt förfogande. Till exempel när en gammal byggnad renoveras styrs valen av den respons på inomhusluften som man fått av lokalernas användare, av lokalernas användningshistoria, byggnadens och systemens tekniska ålder, framtida användningsbehov och tidigare undersökningar. Senatfastigheter anlitar sakkunniga planerare och entreprenörer för behövliga saneringar av inomhusluften och arbetet övervakas noggrant.

När en byggnad är i användning ska den användas på ett sakligt sätt men också skötas och underhållas. För att säkerställa att byggnadens inomhusförhållanden under användningstiden hålls i gott skick måste fastighetsskötseln vara systematisk och städningen professionell. Samtidigt möjliggör och förutsätter komplexa regler- och ledningssystem kontinuerlig övervakning av byggnaden och dess funktion.

För skötsel av kundrespons i anslutning till inomhusförhållandena har det utarbetats instruktionskort för fastighetsunderhållet för utredning och lösning av kvalmig luft, obehaglig lukt, luft som verkar för torr, fuktighet som kondenseras på ytorna, bullerstörningar, hög och låg rumstemperatur samt orsaker till känsla av att det drar. För städpersonalen har det producerats utbildningsmaterial på nätet med praktisk information om faktorer som bidrar till god inomhusluft och om hur städarens egen verksamhet påverkar inomhusluften. Vi genomför årliga kvalitetsrevisioner av fastighetsskötseln och städningen för att säkerställa att våra servicepartner i sin verksamhet beaktar hur kvaliteten på inomhusförhållandena påverkas. Naturligtvis måste man också se till att lokalanvändaren vet med vilka egna val hen förbättrar eller försämrar inomhusluftens kvalitet.

Senatfastigheter besiktar sina byggnader regelbundet genom besiktningar av konstruktioner och ventilationen med tre års mellanrum, dvs. genom konditionsbedömningar med tonvikt på inomhusluften. Med hjälp av dessa försöker vi upptäcka tidiga varningssignaler som redan har eller kan ha negativa effekter på inomhusförhållandena om inte åtgärder vidtas. Utifrån resultaten av besiktningarna inriktar och prioriterar vi noggrannare konditionsundersökningar, servicen, underhållet och investeringarna.

Kontinuerlig utveckling av vår inomhusluftskompetens och omfattande samarbete

Senatfastigheter har ökat sin organisations kunnande om inomhusluften på flera sätt. Senatfastigheter har 18 experter på inomhusförhållanden och ett eget utbildningsprogram om inomhusluft som är skräddarsytt för fastighetschefer och tekniska chefer. Genom webbkurser och regelbundna öppna diskussionsmöten som hänför sig till inomhusförhållandena nås andra personalgrupper som arbetar med kundernas upplevelser om inomhusluften. I introduktionsprogrammet för nya arbetstagare ingår ett avsnitt om inomhusförhållanden, vars omfattning naturligtvis beror på personens arbetsuppgifter. När det gäller inomhusluft har vi utbildat inte bara våra egna anställda utan också våra regionala och riksomfattande partner inom ramavtalet för fastighetsskötsel, underhåll, städning och inomhusluftskonsultation.

Vi är aktiva vid seminarier och evenemang som gäller inomhusluft, utarbetar sakkunnigartiklar i olika medier och ordnar möten med intressentgrupper kring temat inomhusförhållanden (till exempel Senaatti Areena). Vi är aktiva inom programmet Sunda lokaler 2028 och dess nätverk. Vi samarbetar med universiteten och möjliggör årligen för några studeranden att göra sitt lärdomsprov om inomhusförhållandena genom oss. Vi deltar i verksamheten vid Sisäilmayhdistys, Kuntien sisäilmaverkosto och Sisäilmastoluokitustoimikunta. Våra experter har deltagit med att utarbeta en guide för mögelhundar som publiceras inom programmet Sunda lokaler 2028. Vårt mål är att aktivt delta i reformen av tillvägagångssätten inom branschen.

Sisäolosuhdetiimin ja koiratiimin jäseniä sekä koiranpentu.

Våra experter på inomhusluft

Vårt team för inomhusmiljö har till uppgift att hjälpa våra fastighetschefer och byggherrar att utreda och förutse problem med inomhusförhållandena och genomföra nolltoleransen. Teamet utarbetar anvisningar och riktlinjer samt planerar och deltar i genomförandet av utbildningar i inomhusförhållanden.

Även vår hundgrupp (K9) bistår i arbetet med inomhusluften. Gruppen utför på riksnivå förutseende undersökningar som hänför sig till misstankar om inomhusluft. Våra utbildade hundinstruktörer har tillgång till 12 utbildade hundar.

På bilden medlemmar av inomhusluftteamet och hundgruppen från vänster:
Markku Hyvärinen, Maria Jokela, Risse Koponen, Anne Korpi, Jenni Kotilainen, Kimmo Ahonen, Emilia Rainetoja, Jari Savela, Ville Heikkinen och Jussi Grönman. I Villes famn finns hunden Titta, 11 veckor gammal.

Proaktiva observationer och snabbt reagerande

Vi samlar in respons från lokalanvändarna och från våra kunders lokalledning om hur väl lokalerna motsvarar deras verksamhet och om de har nya kommande behov i fråga om lokaler. På så sätt kan vi hantera de nya behoven på ett kontrollerat sätt i tid, och lokalanvändaren behöver inte på egen hand anpassa lokalerna och användningen av dem efter sina behov – och inte på bekostnad av en bra inomhusluft.

Vi följer varje månad upp hur många servicebegäranden i anslutning till inomhusförhållanden som användarna skickat till fastighetsskötseln och hur snabbt man reagerar på dem. Redan i cirka 220 byggnader är det möjligt att lämna in servicebegäran på ett smidigt sätt med hjälp av en QR-kod. I den årliga enkäten om användarnöjdhet finns ett eget avsnitt om inomhusförhållanden som ger fastighetsspecifik information om användarupplevelsen. I enkäten om användarnöjdhet begär vi att lokalanvändarna ger respons om temperaturer, känsla av drag och luftens fräschhet.

Vi ordnar också inomhusluftskliniker där vi kan få fram tidiga tecken på missnöje redan innan användarna börjar klaga. Inomhusluftsklinikerna ger oss möjlighet att reagera omedelbart på användarnas respons, rätta till felaktiga uppfattningar och ge information. Den proaktiva inomhusluftskliniken har etablerat sin ställning som en av Senatfastigheters kommunikationskanaler om inomhusförhållanden. Det ger användarna möjlighet att fråga expertpanelen om saker som gäller inomhusförhållanden och arbetsmiljö.

I mer än 120 byggnader övervakar vi kontinuerligt att inomhusförhållandena, närmast temperaturen, hålls inom de föreskrivna gränserna. Dessutom har vi utvecklat en modell där städare får en belöning om de observerar problem med inomhusluften i de objekt där Senatfastigheter ansvarar för rengöringstjänsterna. Vid sådana observationer som har särskild betydelse för att förebygga inomhusluftsproblem betalas en belöning till den städare som gjorde observationen. Försvarsfastigheter har för personalen infört en motsvarande modell för tips om inomhusluft.

För att säkerställa att lokalanvändarna vet hur inomhusförhållanden hanteras går vi med kunderna igenom statens verksamhetsmodell för inomhusluft. Det är fråga om Senatfastigheters standardrutiner och standardanvisningar som kompletteras med de ärenden som vi fastställt för kunden. Även i de gemensamma arbetsmiljöerna har inomhusluftsmodellen skräddarsytts för att vara gemensam.

Relaterat till ämnet

Vad kan du göra för inomhusförhållandena?

Som lokalanvändare påverkar vi genom våra egna åtgärder och val, som kanske verkar obetydliga, på inomhusförhållandena.

För bättre inomhusförhållanden

Vi vill se till att alla som arbetar för Finlands välfärd, ordning och säkerhet vid ämbetsverk, inrättningar, kaserner och kontor har bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Vad är det fråga om när man talar om inomhusförhållanden?

Kvaliteten på inomhusförhållandena påverkas av många olika faktorer. Inomhusförhållandena handlar inte bara om inomhusluften, de lukter som vi till exempel känner, utan också om belysning, bullernivå och temperatur.
Ge feedback