Gå till innehållet

Energisparprogram

Det exceptionella läget kräver åtgärder. Vårt mål är att hjälpa Finland att klara av den besvärliga vintern på energimarknaden och att stävja den kraftiga ökningen av energikostnaderna. Därför har vi inlett ett omfattande energisparprogram som vi genomför tillsammans med våra kunder och tjänsteleverantörer. Vi vill för vår del säkerställa att energin räcker till i Finland.

Effektiva sparåtgärder i samarbete med kunderna

Energikrisen berör oss alla och vi bär för vår del proaktivt ansvar för att lösa situationen. Vi behöver både våra kunder och våra tjänsteleverantörer som partner i energispararbetet för att effekterna av den svåra situationen ska kunna minimeras.

I energisparprogrammet tar vi i bruk nya, snabba och effektiva energisparande lösningar. Merparten av åtgärderna hänför sig till justeringar av installationer inom husteknik, och vi sköter dem tillsammans med yrkesutbildade personer inom fastighetsskötsel. Vi utreder också möjligheterna till flexibilitet i efterfrågan på el och styr nu mer än tidigare elförbrukningen bort från de timmar då förbrukningen är som störst. Som en åtgärd fortsätter vi det arbete som vi redan tidigare inlett för att öka produktionen av förnybar energi, såsom solenergi och jordvärme.

Delområden i energisparprogrammet

Läs om vårt energisparprogram

Ladda här ner vårt energisparprogram, där vi berättar om våra energisparåtgärder under vintersäsongen 2022–2023.

Energisparprogram (pdf)

Programmets mål är minska energiförbrukningen med 50 000–75 000 MWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen i 10 000 höghustvåor. Staten sparar i energikostnader upp till 10 miljoner euro. Programmet inleds och åtgärder börjar vidtas i början av oktober 2022 och deras varaktighet bedöms objektspecifikt. Ändringarna påverkar inte inomhusluftens kvalitet. När det gäller temperatur och andra justeringar följer vi de värden som anges om klassificering av inomhusluft.

Energiförbrukningen i statens lokaler fördelar sig på förbrukar- och fastighetsel. Mer information i bildtexten.
I statens lokaler är energiförbrukningen indelad på två områden. Drygt 60 % av energin går till uppvärmning av ventilation, lokaler och bruksvatten. Resten, knappt 40 %, är elförbrukning. Av detta är drygt 60 % fastighetsel som går till husteknik och resterande knappt 40 % är förbrukningsel (belysning & eluttag).

Tillsammans mot målen

Syftet med energisparprogrammet är att engagera kunderna i planeringen av åtgärderna. Som användare av lokalerna kan de identifiera t.ex. lokaler som endast används på deltid eller andra lokaler och anordningar där man kan vidta energisparåtgärder.

En ändamålsenlig och rätt dimensionerad användning av lokaler är väsentlig med tanke på en förnuftig energianvändning. De som använder lokalerna har alltid den bästa kunskapen om de olika lokalernas användningssyften och således också om möjligheterna att spara energi. Våra kunder, dvs. de som använder lokalerna, har en viktig roll i detta arbete och vi hoppas att ni aktivt deltar i planeringen och genomförandet av de energisparande åtgärderna.

Ge tips om hur energi kan sparas

Hur kan vi spara energi, dvs. minska värme- eller elförbrukningen i statens lokaler? Ge ditt tips. Vi lottar ut 10 par ullstrumpor bland alla som svarade.

Ge ditt tips om hur energi kan sparas

Frågor och svar

Hur påverkar en temperatursänkning inomhusluften? Vilka åtgärder rekommenderas vid eventuell elbrist eller eventuellt elavbrott?

Se här frågor och svar om energisparprogrammet.

Frågor och svar

Fortsättning på långvarigt energieffektivitetsarbete

Senatfastigheter har redan i flera år bedrivit ett resultatrikt och verkningsfullt utvecklingsarbete för att effektivisera energianvändningen i statens fastigheter. Vårt mål är både en energieffektiv byggnad och en arbetsmiljö med låga utsläpp.

Vi ansvarar för ca 9 000 statliga byggnader, närmare sex miljoner kvadratmeter. Energianvändningen i våra fastigheter har stor betydelse totalt sett.

Jari Sarjo, koncerndirektör

 

Vi har systematiskt förbättrat fastigheternas energieffektivitet i samband med renoverings- och nybyggnadsprojekt samt genom service och underhåll:

De tekniska åtgärderna spelar en mycket viktig roll i energisparandet: vi ser alltid till att värmeåtervinningen, uppvärmningen och ventilationen fungerar optimalt. Vid reparationer satsar vi på energieffektiva fläktar, värmepumpar, LED-lampor, fönster och dörrar samt beaktar konstruktionernas täthet och tilläggsisolering. Vi har tillgång till uppföljning av förhållandena i lokalerna i realtid och fjärrövervakning av byggnadsautomationen, med hjälp av vilka vi säkerställer inomhusklimatet och energieffektiviteten i objekten.

Vi har förbundit oss till ett frivilligt energieffektivitetsavtal för kontorsfastigheter för åren 2017–2025. Inom ramen för det pågår årligen cirka 100 åtgärder.

Fastighetsskötseln svarar för den kontinuerliga hanteringen av energianvändningen och inomhusklimatet och sörjer för energisnåla ändringar inom VVSE-system i fråga om belysning, ventilationens drifttid och inomhustemperatur.

Andelen förnybar energi har vi ökat årligen genom energiupphandling, och sedan 2020 har vi på våra egna fastigheter byggt solkraftverk och vi har nu 50 solkraftverk. Vi har sedan 2018 endast köpt el som producerats med förnybara energikällor och år 2021 övergick vi också till att använda koldioxidneutral fjärrvärme i stora städer. 76 % av den totala energiförbrukningen i de fastigheter som vi förvaltar täcks med förnybar energi

Användningen av lokaler har effektiviserats i enlighet med riktlinjerna i statens lokalstrategi.

Mer information:

Sanna Jääskeläinen

ledare för programmet, marknads- och kommunikationsdirektör

tfn 040 830 8104

 

 

Tapio Jalo

specialist, VVSA och energi

tfn 040 546 6775

Pasi Pipatti.Pasi Pipatti

specialist, energi och inomhusförhållanden

tfn 040 078 7961

Ge feedback