Gå till innehållet

Byggherreverksamhet

Vi låter bygga för våra kunder, dvs. statsförvaltningen nya lokaliteter och totalrenoverar äldre fastighetsbestånd enligt kundernas behov. Syftet med dessa åtgärder är stödja en effektivare verksamhet hos kunderna och att minska på hyreskostnaderna samt att verkställa statens totalnytta. Investeringarna styrs av användarnas behov, förmånlighet i livscykel och lokaliteternas funktionsduglighet.

Byggprojekt

Vi har årligen över 100 pågående byggprojekt på olika håll i Finland. Vi bygger nytt och totalrenoverar gamla objekt enligt kundernas behov. Största delen av investeringarna är reparationsprojekt.

Läs mer om byggprojekten (på finska)

Investeringarnas centrala prioritering är att förbättra arbetsmiljön och utveckla lokaleffektiviteten

Våra investeringar har under de senaste åren fokuserat på grundliga renoveringar och förbättringar av fastigheter samt på utveckling av arbetsmiljöer. Deras andel av investeringarna har varit cirka 70 %. I enlighet med statens riktlinjer strävar vi i stället för nybyggnad alltid efter att i första hand utnyttja det befintliga byggnadsbeståndet. Dessutom utnyttjas också de fria lokalerna på den privata marknaden.

Vi beaktar miljöaspekterna på många sätt också i planeringen och byggandet. Tyngdpunkten ligger i synnerhet på utvecklingsåtgärder som syftar till energieffektivitet. Beräkningen av koldioxidavtryck har varit obligatorisk från ingången av 2020 i alla våra nybyggnadsprojekt. Vid byggandet betonas också material- och koldioxideffektiviteten samt målen för cirkulär ekonomi. Finlands mål för koldioxidneutralitet styr också Senatfastigheters verksamhet.

Finansiering av investeringar

Vi investerar årligen ca 300 miljoner euro i våra kunders lokaler. Över 100 byggprojekt pågår årligen. Riksdagen beslutar om Senatfastigheters maximala årliga investeringar. Som affärsverk finansierar Senatfastigheter sin verksamhet själv och får inte finansiering ur statsbudgeten. De investeringar som görs för kunderna finansieras med hyror, försäljning av fastigheter och tjänster samt lånefinansiering.

Statens hyror baserar sig på självkostnadsprincipen, vilket innebär att de investeringar som görs för kunden påverkar hyrorna, och ämbetsverket ska ha tillräckliga anslag för lokalkostnaderna innan investeringen inleds.
Närmare information om investeringarna finns i vår samhällsansvarsrapport.
Ytterligare information: Byggherredirektör Jonni Laitto, tfn +358 50 533 7025.

Anvisningar för byggherreverksamhet

Enhetliga tillvägagångssätt och modeller tillsammans med våra partner är en del av vår kvalitetsledning. De centrala anvisningar som ska följas i våra byggprojekt finns i projektens dokumenthanteringsmiljö (BEM).
I instruktionerna för planeringen har sammanställts datatekniska planeringsanvisningar för Senatfastigheters byggprojekt.
– I Cad-anvisningen definieras tekniska formsaker för ritnings-, text- och tabellfiler samt databasernas innehåll som tagits fram av arkitekt-, konstruktions-, el-, VVSA- och andra planeringsområden.
– Anvisningen för överlåtelse av handlingar gäller överlåtelse av slutdokumenten om byggnadsarbete till beställaren i manuell form på papper och filer med minnespinne. Information om ytterligare anvisningar ger den projektansvariga på Senatfastigheter.

Vår kontaktperson för datamodelleringen i Senatfastigheter är datamodellsexpert Juho Malmi, tfn +358 40 647 6608.

BEM är Senatfastigheters elektroniska samarbets- och dokumenthanteringsmiljö för byggverksamhet. Tjänsten samlar all elektronisk dokumentation om byggverksamheten på en och samma plats enligt byggnad och projekt. I BEM-instruktionerna finns också anvisningar som gäller projektbanken.

Senatfastigheters kontaktperson i ärenden som gäller BEM är upphandlingschef Kari Alatalo, tfn +358 40 534 5531.

I materialbanken finns också anvisningar och modeller i anslutning till arbetarskydd och arbetsplatstavlor.

Tulli Pasila

Allmänna krav på datamodeller

Här finns de allmänna kraven på datamodeller.

Gå till webbplatsen

Materialbank

I materialbanken finns bl.a. anvisningar och modeller i anslutning till arbetarskydd och arbetsplatstavlor.

Gå till materialbanken

Kontaktpersoner

Bekämpning av ekonomisk brottslighet

Samtliga aktörer som verkar ansvarsfullt inom byggnads- och fastighetsbranschen vill också delta i utarbetandet av metoder för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Det är en fråga om anseendet hos hela branschen och de företag som verkar i den. Det gäller inte enbart ekonomiska aspekter, utan har också att göra med kvalitet och säkerhet.

Våra förfaranden

  • Vi kräver av samtliga entreprenörer redogörelser enligt beställaransvarslagen.
  • Vi fortsätter vårt samarbete med myndigheter.
  • Vi kräver av entreprenörer RALA-behörighet eller motsvarande.
  • Vi kräver att avtalssanktioner ska betalas för kedjebildning av entreprenader som strider mot avtal eller för andra försummelser.
  • Vi förutsätter att entreprenörerna ansluter sig till Pålitlig Partner tjänsten.
  • På byggplatserna ska finnas elektronisk passerkontroll.

Pålitlig Partner tjänsten >

Åtgärdsprogram

Vi har utarbetat ett separat åtgärdsprogram för att bekämpa ekonomisk brottslighet och som ställer krav på leverantörerna bland annat om lagstadgade striktare behörigheter samt begränsning av kedjebildningar inom entreprenader. Anvisningar i anslutning till Senatfastigheter bekämpning av ekonomisk brottslighet omfattar byggnads- och underhållsprojekt samt tjänsteinköp och drift.

Ge feedback