Organisation

Vi har kontor på 11 orter på olika håll i Finland. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Våra lokaler

Senatfastigheter har tre affärsområden, som inom sig har kunder med likartad verksamhet och likartat behov av tjänster.
Affärsområdena ansvarar för kundrelationerna på strategisk nivå.

För kundrelationerna och nätverket av leverantörer på den praktiska nivån ansvarar den operativa enheten med fyra underställda regioner. Den regionala organisationen ansvarar för bland annat uthyrningen av fastigheter och deras disponentverksamhet samt för uppgifter som gäller underhållet och övriga tjänster.

Affärsområden

Senatfastigheter har tre affärsområden, som inom sig har kunder med likartad verksamhet och likartat behov av tjänster. Affärsområdena har det centrala ansvaret för kundrelationerna samt för frågor i anknytning till sin egen kundgrupps fastigheter, till exempel byggprojekt, anskaffning av fastigheter, strategisk planering samt markanvändningsfrågor.

Affärsområden

Regionerna

För kundservice, uthyrning av fastigheter, disponentverksamhet och frågor som gäller fastighetsförvaltning ansvarar Senatfastigheters regionala organisation som består av fyra regioner.

Regionerna

Styrelse

Finansministeriet har utsett Senatfastigheters styrelsen 2017:
(från vänster till höger)

Independent Senior Advisor, M.Sc. Riitta Laitasalo

Agronomi, agronomie- och forstlicentiat, ekonom Jarmo Vaittinen (ordförande)

Senior Advisor, MSc. Kari Ruohonen (vice ordförande)

Jurist Sini Kössi, personalrepresentant, Senatfastigheter

Budgetrådet, M.A. Riku Jylhänkangas

Ledningsgrupp

Toimitusjohtajan apuna liikelaitoksen johtamisessa on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimitusjohtaja toimii. Johtoryhmä käsittelee liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat.

Ledningsgrupp