Gå till innehållet

Senatfastigheters affärsområden

Senatfastigheter har tre affärsområden: Statsrådet och kontorsfastigheter, Specialfastigheter och Säkerhetsfastigheter. I dem har samlats kunder som till sin verksamhet, sina fastigheter och sina servicebehov är likartade. Affärsområdena ansvarar centraliserat för kundrelationer och ärenden som gäller den egna kundgruppens fastigheter, såsom byggprojekt, anskaffning av fastigheter, strategisk planering och markanvändningsfrågor.

Statsrådet och kontorsfastigheter

Kundkretsen inom affärsområdet utgörs av statsrådets och de olika ministeriernas lokaler, som samordnas av statsrådets kansli, samt NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, Skatteförvaltningen, Regionförvaltningsverket, Lantmäteriverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket, Valtori, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Kunder är dessutom i huvudsak centrala ämbetsverk som är verksamma i huvudstadsregionen, såsom Konkurrens- och konsumentverket, Tukes och Utbildningsstyrelsen.

En betydande del av kunderna håller på att övergå till statens gemensamma arbetsmiljöer, som utvecklas i nära samarbete med kunderna. Fastighetsbeståndet inom affärsområdet är mångsidigt och omfattar kontorshus som består av fastigheter från 1800-talet till moderna kontorslokaler. Lokalerna finns vanligen i stadskärnan på de viktigaste orterna. Den största koncentrationen av lokaler finns i Helsingfors och Vanda. En del av fastighetsbeståndet är kulturhistoriskt värdefulla skyddsobjekt.

Specialfastigheter

Branschen har en mångskiftande kundkrets och ett fastighetsbestånd som betjänar kundernas behov i deras verksamhet. Lokalerna är användarspecifika och skräddarsydda för särskilda behov.

Den centrala kundkretsen utgörs av forskningsinstitut, närmast kulturinstitutioner i huvudstadsregionen, såsom Finlands Nationalopera och Nationalbalett samt Nationalgalleriet samt inom justitieministeriets förvaltningsområde Domstolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, rättshjälpen och intressebevakningen samt Justitieministeriets specialmyndigheter. Kunder är dessutom Riksarkivet, statens specialskolor, skolhem och sjukhus, Museiverket och sameområdets kultur- och bildningsverk samt sametinget.

Flera kunder är verksamma i skyddade byggnader som klassificeras som värdefastigheter och i speciallokaler som är avsedda för forskningsinstitut och vars underhåll och utveckling kräver specialkompetens. Fastighetsbeståndet omfattar utöver sedvanliga kontors-, lager-, inkvarterings – och utbildningslokaler även högteknologiska speciallokaler.

Säkerhetsfastigheter

Bland verksamhetsområdets kunder finns säkerhetsmyndigheter och kunder vars verksamhet styrs av säkerhetskritiska funktioner och för vilka säkerheten har en central betydelse i verksamheten.

Kundkretsen består av statliga aktörer som specialiserat sig på säkerhet, såsom Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Centralkriminalpolisen, Skyddspolisen, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan samt Brottspåföljdsmyndigheten, Migrationsverket, Nödcentralsverket, Räddningsinstitutet och CMC Finland.

Fastighetsbeståndet är mångsidigt och kunderna verkar i regel i funktionsrelaterade lokaler som är avsedda för särskilda behov och vars underhåll och utveckling kräver specialkompetens.

Ge feedback