Gå till innehållet

Uthyrning

Senatfastigheter förvaltar drygt 9000 byggnader. Vi hyr ut verksamhetslokaler till statliga verk och institutioner och producerar fastighetstjänster efter kundernas behov.

Vi hyr ut lokaler från statens eget fastighetsbestånd, men även från den privata marknaden om staten inte kan erbjuda lämpliga lokaler. Vi försöker alltid i första hand utnyttja det befintliga fastighetsbeståndet. Lösningarna vi erbjuder stämmer överens med målen i statens lokalstrategi.

Senatfastigheter har det centrala ansvaret för statens verksamhetslokaler. I praktiken kan statliga organisationer endast hyra lokaler via Senatfastigheter. Bestämmelser om statliga organisationers hyresavtal finns i lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och avtalen upprättas med iakttagande av de standardvillkor som finansministeriet har godkänt.

Statens centraliserade fastighetsinnehav säkerställer tillräckligt underhåll på fastigheterna, nödvändiga investeringar och beaktande av livscykelkostnader samt en stark fastighetskompetens. Centraliserat ägande medger också bättre kontroll av risker associerade med fastigheter, t.ex. att de inte längre används.

Statens hyressystem är smidigt och bygger på självkostnadsprincipen

Hyrorna i statens hyressystem bygger på självkostnadsprincipen. Hyrorna täcker alla kostnader för fastigheterna, bl.a. renoveringar, underhåll, lånekostnader och fastighetsskatter. Investeringar i fastigheterna, dvs. renoveringar och nybyggnation, görs via Senatfastigheter och återbetalas i form av hyror under flera decennier.

Dessutom belastas hyrorna med en alternativkostnad på eget kapital som uppgår till medelvärdet under fyra år på statens inlåningsräntekostnader, ca 0,4 %.

För våra kunder medförde omläggningen av statens hyressystem till självkostnadsprincipen 2016 ökad transparens och harmonisering inom statsförvaltningen. Uppsägningstiden för nya hyreskontrakt är 12 månader, vilket tillåter våra kunder att fatta snabba beslut för att ta fram arbetsmiljölösningar. Senatfastigheter kan i sin tur erbjuda lösningar på lokalproblem på ett mer effektivt sätt och sälja byggnader som inte längre används av staten.

Ge feedback