Gå till innehållet

Ekonomi

Senatfastigheter är en affärsverkskoncern som lyder under finansministeriet och som finansierar sin verksamhet själv och som inte ingår i statens egentliga budgetekonomi. Staten tillämpar självkostnadsbaserade hyror, vilket innebär att Senatfastigheter med hyran måste kunna betala alla kostnader för fastigheterna, såsom totalrenoveringar av fastigheterna, underhåll, lånekostnader och fastighetsskatter. Senatfastigheter gör ingen vinst på statskundernas hyror. Ekonomiskt ansvar i Senatfastigheter innebär en effektiv användning av fastighetsförmögenheten och att dess värde bevaras.

Finansministeriet uppställer årligen ekonomiska och operativa mål för Senatfastigheter och försvarsministeriet för Försvarsfastigheter. Finansministeriet beslutar också om det årliga intäktsmålet och riksdagen fastställer utöver servicemålen också investeringarnas maximibelopp.

Investeringarna i kundernas lokaler har under de senaste åren legat på drygt 400 miljoner euro, i fortsättningen stiger investeringarna till 600-700 miljoner euro. Intäktsföringen till staten har i genomsnitt varit 35 miljoner euro per år. Intäktsföringen består av försäljning av fastigheter och avkastning av lokaler som hyrts ut till icke-statliga aktörer.

Ansvarsfull upphandling

Vi hör till de största offentliga upphandlingsorganisationerna i Finland. Vår årliga upphandling är drygt 800 miljoner euro. De största upphandlingarna gäller byggnadsinvesteringar och fastighetsunderhåll. Vi sysselsätter i synnerhet aktörer inom byggnads- och fastighetsbranschen, och de köpta tjänsternas sysselsättningseffekter var cirka 6 000 årsverken år 2022.

Genom effektiva upphandlingspraxis säkerställer vi kostnadseffektiviteten hos de tjänster och produkter som köps, en hög kvalitet och leverantörernas ansvarsfulla tillvägagångssätt. Genom att ställa höga krav på produkternas och tjänsternas miljöfaktorer och på leverantörernas ansvarstagande främjar vi en hållbar utveckling i hela samhället.

Uthyrning

Senatfastigheter förvaltar drygt 9000 byggnader. Vi hyr ut verksamhetslokaler till statliga verk och institutioner och producerar fastighetstjänster efter kundernas behov.

Upphandling

Vår upphandling är mångsidig. Vi skaffar bland annat tjänster som produceras för kunderna och som behövs internt, tjänster och varor i anslutning till byggande, underhåll, service och reparation av fastigheter samt informationsförvaltning.

Faktureringsanvisningar

Senatfastigheter behandlar inköpsfakturorna elektroniskt. Vi använder ett elektroniskt system för hantering av fakturor och beställningar, Handia. Vid konkurrensutsättning av leverantörer av varor och tjänster är leverantörens beredskap att skicka nätfakturor ett viktigt urvalskriterium.
Ge feedback