Gå till innehållet
Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Ledning av ansvarstagandet

Grunden för vårt ansvarstagande är våra värderingar, våra etiska anvisningar, vår samhällsansvarspolicy, vår anvisningar om god förvaltning, bindande skyldigheter och vårt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem.

Senatkoncernen tillämpar ett certifierat miljöledningssystem som baserar sig på ISO 14001 och som har utvidgats till att omfatta även aspekter som gäller ekonomiskt och socialt ansvar. Miljöledningssystemet tillämpas på förvaltning, underhåll, byggande och uthyrning av fastigheter samt på tjänster och stödfunktioner i anslutning till dem samt på utveckling och försäljning av fastigheter i båda affärsverken.

Senatkoncernens styrelse fastställer koncernens samhällsansvarspolicy, som bestämmer de principer för samhälls- och miljöansvar som ska iakttas i affärsverkens verksamhet samt utarbetar riktlinjer för rapportering, ledning och ansvar.

Ledning av det sociala ansvaret

Enligt sina etiska principer förbinder sig Senatkoncernen att tillämpa en exemplarisk arbetsgivarpolicy. Alla anställda på Senatkoncernen ska bedriva en verksamhet som är öppen, opartisk och tillförlitlig. Koncernens personal får inte kräva, godkänna eller ta emot ekonomiska eller andra förmåner som äventyrar dessa verksamhetsprinciper.

I enlighet med jämställdhets- och likabehandlingsplanen agerar Senatkoncernen så att ingen hamnar i en ojämlik ställning eller blir diskriminerad på grund av kön, religion, ålder, graviditet, föräldraledighet, värnplikt eller någon annan motsvarande omständighet.

Det har utarbetats egna anvisningar för hanteringen av leverantörsnätverket och för bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Ledning av det ekonomiska ansvaret

Ekonomiskt ansvar i Senatkoncernen innebär en effektiv och produktiv användning av fastighetsförmögenheten samt bevarandet av dess värde. Detta kan göras om intäkterna från förmögenheten kan täcka alla kostnader för användning, underhåll och uppdatering av fastigheterna.

Riksdagen beslutar om affärsverkets servicemål och övriga verksamhetsmål. Finansministeriet svarar för den ekonomiska styrningen av Senatkoncernens affärsverk.

Affärsverket kan inom ramen för riksdagens lånefullmakt uppta lån och därmed finansiera sina investeringar. Att affärsverket står utanför budgeten och iakttar företagsekonomiska principer samt ekonomiförvaltningen framhäver affärsverkets eget ansvar. Statens affärsverk utgör dock inte separat förmögenhet, utan staten svarar i sista hand för affärsverkets samtliga åtaganden.

Statens affärsverk kan inte vara verksamt på marknaden i en öppen konkurrenssituation. Affärsverket kan producera tjänster nästan uteslutande för statsförvaltningen och sådana sammanslutningar vars verksamhet huvudsakligen finansieras med anslag som tagits in i statsbudgeten. Genomförandet av det ekonomiska ansvaret stöds av Senatkoncernens årliga utredning om förvaltnings- och styrningssystem (förvaltningskod), etiska principer samt en verksamhetsanvisning för den interna revisionen och processer som styr funktionerna. De etiska principerna drar också upp riktlinjer för Senatkoncernens praxis till exempel när det gäller bekämpning av korruption och mottagande av gåvor samt förebyggande av diskriminering.

Organisering av koncernens ansvarstagande

Styrningen av koncernens ansvarsarbete har tilldelats samhällsansvarsdirektören, som rapporterar till koncerndirektören och Senatkoncernens styrelse. Samhällsansvarsdirektören svarar för planeringen, utvecklingen och samordningen av verksamhetens olika delområden med tanke på samhällsansvaret. I Senatkoncernen finns dessutom ett samhällsansvarsteam och en styrgrupp för samhällsansvar som sammanträder regelbundet och vars uppgift är att utveckla, planera och införa praxis för samhällsansvar i verksamheten samt att fungera som informationskanal mellan enheterna och processerna. Forsknings- och byggtjänster inom miljövården produceras av enheten för miljötjänster och samhällsansvar, som leds av samhällsansvarsdirektören. Inom centrala delområden för samhällsansvaret finns särskilt utsedda sakkunnigteam.

Relaterat till ämnet

Omhändertagande av personalen

Vi försöker på många olika sätt se till att vår personal har förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Vi satsar konsekvent på att utveckla personalens yrkesskicklighet och kompetens. Vi erbjuder meningsfullt och rätt dimensionerat arbete, flexibla arbetstider samt företagshälsovård av hög kvalitet och stöd av chefen.

Ansvarsfull upphandling

Senatkoncernen är en betydande upphandlare av bygg- och fastighetstjänster i Finland och en av Finlands största offentliga upphandlingsorganisationer. Vi skaffar tjänster och produkter för de affärsverk som hör till koncernen.

Förvaltning och ledning

Senatfastigheter är ett affärsverk som lyder under finansministeriet och vars verksamhet regleras genom lagen om statliga affärsverk och statsrådets förordning om Senatfastigheter.

Så här gör vi

På denna webbplats finns svaren på de vanligaste frågorna om statens fastighetsförvaltning och fastighetshantering. Webbplatsen är avsedd för alla som är intresserade av hur denna nationalförmögenhet på 4,8 miljarder euro förvaltas.
Ge feedback