Gå till innehållet

För bättre inomhusförhållanden

Tänk om vi skulle göra Finland känt för inomhusförhållanden som håller den högsta kvaliteten i världen?

Vi vill se till att alla som vid ämbetsverk, anstalter, kaserner och kontor arbetar för välfärd, ordning och säkerhet i Finland har de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt arbete. En hälsosam arbetsmiljö är ett livsvillkor för allas välbefinnande.

Vad kan vi göra för goda inomhusförhållanden?

Senatfastigheter satsar framför allt på förebyggande åtgärder för att helt undvika problem med inomhusluften. Verksamheten baserar sig på att man känner till byggnadernas skick och reparationsbehov och vidtar behövliga reparationsåtgärder.

Vi åtgärdar med en dags responstid de problem som observeras. För närvarande är mindre än 2 % av de byggnader som vi ansvarar för föremål för reaktiva inomhusåtgärder. De flesta problem med inomhusluften löser vi genom fastighetsskötselåtgärder, men ibland behövs även större korrigerande åtgärder. Dessa har vi vidtagit åren 2019–2022 med extra satsningar på sammanlagt 200 miljoner euro.

Senatfastigheter har förbundit sig att förebygga och lösa problem med inomhusluften i våra kunders lokaler. År 2019 inledde vi ett nolltoleransprogram vid problem med inomhusluften. Goda och säkra arbetsförhållanden förutsätter att byggnaderna sköts långsiktigt under hela livscykeln. Detta kräver rätt kompetens, regelbunden övervakning av byggnadernas skick och skötseln av reparationsskulden i byggnaderna. Vi har åstadkommit mycket, men vår inställning är att det alltid finns utrymme för förbättringar.

Goda inomhusförhållanden kommer först i vår strategi

Vi har som vårt strategiska huvudmål lyft fram nolltolerans mot problem med inomhusluften. Detta innebär framför allt en övergripande verksamhetskultur och attityd. Målet är att förbättra kvaliteten på inomhusförhållandena i statens lokaler och att lösa problemen.

Yleiskuva toimitiloista joissa ihmisiä sohvaryhmässä.

Vad är det fråga om när man talar om inomhusförhållanden?

Kvaliteten på inomhusförhållandena påverkas av många olika faktorer. Inomhusförhållandena handlar inte bara om inomhusluften, de lukter som vi till exempel känner, utan också om belysning, bullernivå och temperatur.

Vad gör Senatfastigheter för bättre inomhusförhållanden?

Att upprätthålla och säkerställa goda inomhusförhållanden utgör en del av allt det vi gör. Vår verksamhetsmodell består av tre helheter.

Vad kan du göra för inomhusförhållandena?

Som lokalanvändare påverkar vi genom våra egna åtgärder och val, som kanske verkar obetydliga, på inomhusförhållandena.
Ge feedback