Gå till innehållet

Samhällsansvaret styr allt vi gör

Inom Senatkoncernen är samhällsansvaret en oskiljaktig del av all vår verksamhet. Som ansvarig fastighetsägare ser vi till att vår verksamhet är hållbar både ur social, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Samhällsansvaret är en av hörnstenarna i vår affärsstrategi och en viktig del av våra handlingsplaner och vårt dagliga arbete.

Visionen om samhällsansvar

Inom vår bransch är vi en föregångare inom samhällsansvar, som erbjuder sina kunder arbetsmiljöer som beaktar statens totala intresse och vars affärsverksamhet är energi- och materialeffektivt samt ekonomiskt ansvarsfullt.

Som grund för ansvars- och miljöarbetet använder Senatfastigheter det certifierade miljöledningssystemet ISO 14001, som har utvidgats till att också omfatta aspekter som gäller ekonomiskt och socialt ansvar.

Eteläesplanadi 4, Valtion talo, TEM Eteläesplanadi 4

Ledning av ansvarstagandet

Samhällsansvarsaspekter beaktas vid planeringen av affärsstrategin och i de årliga verksamhetsplanerna. Varje arbetstagare ansvarar för sin del för att verksamheten följer överenskomna tillvägagångssätt och att ansvaret beaktas i all verksamhet.

Läs mer

Samhällsansvarspolicy

Senatkoncernen tar sitt ansvar för att främja hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringen genom att i sitt beslutsfattande beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Senatkoncernens verksamhet styrs av en samhällsansvarspolicy som godkänts av dess styrelse.

Prioriteringar för ansvarstagande

I Senatkoncernens prioriteringar för ansvarstagande beaktas på ett täckande sätt miljöansvarsaspekter samt det sociala och ekonomiska ansvarets aspekter. Inom fastighets- och byggbranschen framhävs särskilt miljöaspekter.

Finska staten har förbundit sig till koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. Dessa åtaganden styr också Senatkoncernens verksamhet.

Miljöansvar

Aurinkopaneelien asennusta rakennuksen katolla

Mot ett koldioxidneutralt Finland 2035

Vi främjar Finlands mål om koldioxidneutralitet i två faser: koldioxidneutral användning av fastigheter och koldioxidneutralitet vid byggande och reparationer. Vi ställer upp mål för koldioxidneutralitet för alla byggprojekt på över 2 miljoner euro och vi har bland annat förbundit oss till green deal -avtalet om en utsläppsfri byggarbetsplats.

Energieffektiva fastigheter

I flera år har vi utfört ett resultatrikt och verkningsfullt utvecklingsarbete för att effektivisera energianvändningen i statens fastigheter. I det exceptionella läget 2022 lanserade vi ett omfattande program för energisparande. Vi vill för vår del säkerställa att energin räcker till i Finland.
Vihreä metsä, jossa muutamia kaatuneita puita.

Biologisk mångfald

På vårt ansvar är att bevara den biologiska mångfalden och att bekämpa förlusten av biologisk mångfald vid våra egna objekt. Vi gör naturutredningar som en del av byggprojekt, underhåll och försäljning av fastigheter. Vi har också startat projekt där gräsmattor får bli ängar och i stor utsträckning kartlagt möjliga objekt för att utveckla den biologiska mångfalden.

Miljötjänster

Vi är statsförvaltningens kompetenscentrum i miljöfrågor som gäller fastigheter och användningen av dem samt i miljöbyggande. Till våra tjänster hör miljöutredningar, undersökning och sanering av förorenad miljö, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser samt miljörättsliga myndighetsförfaranden.

Till webbplatsen Miljötjänster

Socialt och ekonomiskt ansvar

Omhändertagande av personalen

Vi försöker på många olika sätt se till att vår personal har förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Vi satsar konsekvent på att utveckla personalens yrkesskicklighet och kompetens. Vi erbjuder meningsfullt och rätt dimensionerat arbete, flexibla arbetstider samt företagshälsovård av hög kvalitet och stöd av chefen.

Ansvarsfull upphandling

Senatkoncernen är en betydande upphandlare av bygg- och fastighetstjänster i Finland och en av Finlands största offentliga upphandlingsorganisationer. Vi skaffar tjänster och produkter för de affärsverk som hör till koncernen.

Ansvarsfull skötsel av ekonomin

Ekonomiskt ansvar i Senatkoncernen innebär en effektiv och produktiv användning av fastighetsförmögenheten samt bevarande av dess värde. Detta kan göras om intäkterna från förmögenheten kan täcka alla kostnader för användning, underhåll och uppdatering av fastigheterna. Hyrorna är självkostnadsbaserade och Senatkoncernen gör ingen vinst på hyrorna från sina statliga kunder.
Ge feedback