Gå till innehållet

Upphandling och konkurrensutsättning

Senatkoncernen är en betydande upphandlare av bygg- och fastighetstjänster i Finland och en av Finlands största offentliga upphandlingsorganisationer. Vi skaffar tjänster och produkter för de affärsverk som hör till koncernen.

Vår upphandlingstjänst konkurrensutsätter offentligt alla varu- och tjänsteupphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet. Entreprenadupphandlingar som hänför sig till byggprojekt konkurrensutsätts i regel som en del av byggprojekten av byggorganisationen.

Vår upphandling är mångsidig. Vi skaffar bland annat tjänster som produceras för kunderna och som behövs internt, tjänster och varor i anslutning till byggande, underhåll, service och reparation av fastigheter samt informationsförvaltning.

Hur kan man erbjuda oss tjänster?

Du kan bli leverantör hos oss genom att följa upphandlingsannonser och lämna anbud. Vi behandlar alla anbudsgivare öppet och rättvist.

Med följande tips lyckas du utarbeta ett anbud

  • Delta i en eventuell marknadsdialog. Vi publicerar begäran om information och inbjudningar till marknadsdialog i allt högre grad om våra konkurrensutsättningar i HILMA-tjänsten. Genom marknadsdialogen försöker vi reda ut vilka alternativ som finns på marknaden.
  • Läs omsorgsfullt anbudsförfrågan och dess bilagor. Svara till exempel på alla nödvändiga punkter och frågor. Bifoga inte ytterligare bilagor eller texter om det inte uttryckligen har begärts.
  • Vid konkurrensutsättning är det i allmänhet alltid möjligt att ställa frågor till den upphandlande enheten under en på förhand angiven tid. Ställ frågan på det sätt som anges i konkurrensutsättningen.
  • Vid behov korrigeras anbudsförfrågan och en korrigeringsanmälan publiceras om den. Det kan ta några dagar att publicera korrigeringsanmälan och under denna tid kan man inte lämna in anbud.
  • Lämna in anbudet i tid. Anbudet kan ändras inom den tidsfrist som anges i Anbudstjänsten. Endast anbud som lämnas in inom tidsfristen kan tas upp till behandling.

Nyckeltal 2023

  • Upphandling 1 021 miljoner euro
  • Sysselsättningseffekt 12 700 årsverken
  • Leverantörer 3 779

I koncernens verksamhet har tjänsteproducenterna en betydande roll. Merparten av de tjänster som vi producerar för kunderna upphandlas på marknaden. Vi sysselsätter särskilt aktörer inom byggnads- och fastighetsbranschen.

Ett av de viktigaste verktygen är ramavtal som förenklar och effektiviserar vår praktiska upphandling och säkerställer tjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Inom ändamålsenliga delanbudsområden strävar man efter att säkerställa största möjliga beredvillighet att lämna anbud och små och medelstora företags möjligheter att delta i konkurrensutsättningen. Vi har ramavtalspartner inom alla viktiga verksamheter. I avtalen följer vi i princip de allmänna avtalsvillkoren (bland annat JYSE, YSE).

Våra principer vid upphandling

Vi agerar ansvarsfullt, planmässigt och resultatrikt.

Vi känner vår partner

Vår affärspartner måste alltid var identifierbar. Vid ny upphandling förutsätter och kontrollerar vi bland annat villkoren, sanktionerna och fullgörandet av skyldigheterna enligt beställaransvarslagen i anslutning till bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Efterlevnaden av avtalsförpliktelserna övervakas under hela avtalsperioden.

Vår upphandling är ansvarsfull

Vid upphandlingen beaktas utöver de lagstadgade och ekonomiska förpliktelserna även principerna om hållbara miljö- och energilösningar samt socialt ansvar. I kategoriarbetet vid upphandlingar ställs allmänna ramvillkor för tjänste- eller produktgrupperna i anslutning till ansvarstagande. Vid enskilda upphandlingar fastställs mer detaljerade krav på ansvarstagande. Vid behov kommer en marknadsdialog att utnyttjas för att fastställa lämpliga ansvarskrav.

Vi har förbundit oss till tre frivilliga Green Deal-avtal: utsläppsfria byggarbetsplatser, hållbar rivning och plast inom byggsektorn. Dessa och andra ansvarsaspekter har uppdaterats i våra senaste ramavtalsmodeller och genom våra avtal har man beaktat bland annat villkoren i våra koldioxidneutrala mål.

Vi är resultatrika, systematiska och funktionsdugliga

Vi upprätthåller vår funktionsförmåga under alla omständigheter. Vi dimensionerar kraven på säkerhet och beredskap separat för varje upphandling. Vårt mål är att vårt leverantörsnätverk behärskar säkerhetsfrågor och har förbundit sig till koncernens säkerhetskrav. Detta säkerställs bland annat genom tillräcklig inskolning i säkerhetsfrågor i början av avtalsperioden.
Vi genomför upphandlingen på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet.

Följ pågående upphandlingar i Hilma-tjänsten

Vi anmäler alla våra upphandlingar i Hilma.

I Hilma-tjänsten kan du bland annat göra sökvakter åt dig själv. I Hilma genomför vi också marknadsundersökningar och marknadsdialoger. Detta omfattar bland annat begäran om information och marknadsdialoger med hjälp av vilka vi inhämtar ytterligare information från leverantörerna för att göra en anbudsförfrågan.

Gå till Hilma
Ge feedback