Gå till innehållet

Gemensamma arbetsmiljöer

I enlighet med statens lokalstrategi genomför vi gemensamma arbetsmiljöer som service. I framtiden kommer den offentliga förvaltningen i allt högre grad att verka i gemensamma lokaler, och även om statsförvaltningen digitaliseras, så kommer ärenden fortfarande att uträttas också i ämbetsverk. När flera ämbetsverk finns på en och samma adress behöver medborgarna inte uträtta ärenden på många olika verksamhetsställen.

Vad är en gemensam arbetsmiljö?

I en gemensam arbetsmiljö arbetar flera olika ämbetsverk. Arbetsmiljön, dess lokaler och tjänster används i regel gemensamt av ämbetsverken. Den gemensamma arbetsmiljön främjar multilokalt och platsoberoende arbete samt minskar koldioxidavtrycket bland annat genom bättre utrymmeseffektivitet och mindre resande. Våra kunder får färdiga arbetsmiljöer inklusive lokaltjänster, digitala tjänster och säkerhetstjänster.

Hållbar och ansvarsfull användning av lokaler

Digitaliseringen och coronapandemin påskyndade ett nytt sätt att arbeta. Människor började arbeta på distans och multilokala arbetssätt blev allmänna. Utnyttjandegraden i kontorslokalerna har sjunkit och lokalerna är ganska tomma. Överflödiga lokaler slopas på ett kontrollerat sätt genom att man i enlighet med statens lokalstrategi övergår till gemensamma arbetsmiljöer. Genom att avstå från tomma lokaler uppnår vi besparingar, minskar utsläppen och ökar flexibiliteten i användningen av lokalerna.

Nätverket utvidgas stegvis

I verksamhetsställena i landskapens största städer genomför vi effektiva arbetsmiljöer enligt konceptet gemensamma arbetsmiljöer. Nätverket av lokaler ger valfrihet att arbeta multilokalt beroende på var du befinner dig eller var du bor. I enlighet med statens lokalstrategi utvecklar Senatfastigheter statens gemensamma arbetsmiljöer och genomför dem senast 2025 på 15 olika orter.

Sesam Kuopio yleiskuva tiedotteeseen Senaatin Sesam Kuopiossa

Den gemensamma arbetsmiljön baserar sig på aktivitetsbaserade kontor

Den gemensamma arbetsmiljön som baserar sig på aktivitetsbaserade kontor innehåller olika slags rum med olika betoningar som beaktar till exempel arbete som kräver fokusering eller arbete som kräver växelverkan. Flexibiliteten i användningen av miljöer med aktivitetsbaserade kontor möjliggör personal- och organisationsförändringar utan att man för den skull måste göra ändringar i lokalerna. Friheten att kunna välja en lämplig arbetsmiljö ökar arbetsmotivationen och samarbetet mellan ämbetsverken. En ökad växelverkan främjar idéer, kreativitet och inlärning av andra.

Läs mer om aktivitetsbaserat kontor

Statliga kundserviceställen slås samman före 2030

Finansministeriets koncept för reformering av statens service- och lokalnät publicerades sommaren 2022. Målet med reformen av service- och lokalnätet är att utveckla statens lokaler så att en fjärdedel av statens personal arbetar i ämbetsverkens och inrättningarnas gemensamma arbetsmiljöer senast 2030. Gemensamma kundserviceställen säkerställer att medborgarna får likvärdig kundservice i hela landet och målet är att lokalerna ska stödja uppkomsten av god kund- och personalerfarenhet.

Projekt med gemensamma arbetsmiljöer

Projekt för gemensamma arbetsmiljöer pågår bland annat i Björneborg, Joensuu, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel och Kouvola. Till exempel i Björneborg sammanslås statens och Björneborgs stads kundservicelokaler så att de blir lättillgängliga för stadsborna. I lokalerna genomförs arbetsområden av typ aktivitetsbaserade kontor som är gemensamma för olika användargrupper.

Ge feedback