Gå till innehållet

Vår strategi 2022-2025

Hur stöder lokalerna en resultatrik och trygg verksamhet? Hur ser framtidens multilokala arbete ut? Hur genomförs de olika ämbetsverkens gemensamma arbetsmiljöer? Vår strategi svarar också på dessa frågor när vi omsätter statens nya lokalstrategi i praktiken och hjälper våra kunder att genomföra den i sin egen vardag.

Arbetar för Finland

Senatfastigheter och Försvarsfastigheter bildar tillsammans koncernen Senatfastigheter. Vår uppgift är att tillhandahålla de bästa möjliga förhållandena och förutsättningarna för det arbete som gör vårt land till världens bäst fungerande och säkraste land. Vi arbetar för Finland.

Senatfastigheter är statsförvaltningens ansvariga fastighetsexpert och lokalpartner. Vi skapar arbetsmiljöer som stöder våra kunders verksamhet och hjälper till att utveckla arbetsmetoderna samtidigt som omvärlden genomgår en kontinuerlig förändring. Vi ansvarar för underhållet av fastigheterna och för en effektiv produktion av tjänsterna. Vi bygger nytt, förnyar gammalt och reparerar ännu äldre nationalförmögenhet i enlighet med kundernas behov.

I Försvarsfastigheter har vi det övergripande ansvaret för byggandet av försvarsförvaltningens fastigheter samt för miljö- och underhållstjänsterna. Beredskap och förberedelser står i centrum för all vår verksamhet.

Huvudmålen för vår strategi

1. Arbetsmiljöer som stöder kundens verksamhet och god kundupplevelse bildar ett strategiskt partnerskap.
2. I enlighet med statens lokalstrategi genomför vi gemensamma arbetsmiljöer som en service. Vi stävjar ökningen av statens lokalkostnader genom smarta lösningar: utveckling av verksamheten, lokalerna och områdena samt försäljning av fastigheter som är onödiga för staten.
3. Vi blir en föregångare inom branschen när det gäller samhällsansvar. Vi lyckas med detta bl.a. med ett nolltoleransprogram för problem med inomhusluften och med åtgärder som syftar till koldioxidneutralitet.
4. Beredskap och förberedelser samt tryggande av kontinuiteten utgör en stark grund för vår verksamhet under alla förhållanden, vilket framhävs särskilt i Försvarsfastigheters mål och verksamhet.

Vi är en strategisk partner inom statsförvaltningen

Vi genomför våra kunders projekt så att de förnyade lokalerna stöder deras egen strategi och nya arbetssätt. Vi lyckas med detta genom effektiva lösningar för byggande och lokalanvändning samt ett starkt samarbete.

Det strategiska partnerskapet syns också som en bättre kund- och beslutsfattartillfredsställelse. Vi vill att alla från den högsta beslutsfattaren till den enskilda tjänstemannen är nöjda med sina arbetsmiljöer och Senatfastigheters tjänster.

Vi tillhandahåller gemensamma arbetsmiljöer som service och stävjar kostnadsökningen

I enlighet med statens lokalstrategi utvecklar vi statens gemensamma arbetsmiljöer och genomför dem på 15 orter under vår strategiperiod.

I de gemensamma arbetsmiljöerna kan lokalerna byggas så att de betjänar användarna på ett mer högkvalitativt och mångsidigt sätt. Också helt vanliga finländare drar nytta av att allt fler ämbetsverks tjänster finns tillgängliga på ett och samma ställe.

Utvecklingen av lokaler och områden samt nya lokallösningar som stöder hybridarbete hjälper våra kunder att spara på kostnaderna, men också att minska sitt koldioxidavtryck.

Vårt mål är att tillsammans med våra kunder uppnå besparingar på 35 miljoner euro i deras lokalkostnader fram till 2025.

Samhällsansvaret styr och är en del av all vår verksamhet

Samhällsansvar innebär många olika saker för oss. Till exempel att våra kunder har sunda och trygga miljöer så att de kan vara framgångsrika i sitt arbete. Vi fortsätter med vårt nolltoleransprogram, som syftar till att förebygga problem med förhållandena inomhus.

Vi har också förbundit oss till statens mål om koldioxidneutralitet och framskrider mot utsläppsfria lokaler senast 2035. Under strategiperioden har vårt program för koldioxidneutralitet som mål att halvera koldioxidutsläppen inom fastigheternas underhåll och att minska utsläppen inom byggandet.

Beredskap och förberedelser som grund för verksamheten

I Försvarsfastigheter förnyar vi servicemodellen för underhåll så att den motsvarar försvarsförvaltningens beredskapskrav. Vi sörjer för förberedelserna i enlighet med kundernas behov och säkerställer användbarheten, funktionssäkerheten och kontinuiteten i de kritiska fastigheterna i alla säkerhetssituationer.

Kultur av förtroende och mod i hybridarbetet

Förtroende och mod utgör grunden för allt det vi gör. Hybridarbetet, som ständigt utvecklas, kräver för att vara framgångsrikt att människor tillägnar sig nya arbetssätt, fungerande datakommunikationslösningar och egna spelregler. Å andra sidan möjliggör hybridarbetet en ny slags flexibilitet och frihet.

Vi lär oss själva om hybridarbete genom att modigt pröva och utveckla. På detta sätt skaffar vi också den kompetens som de gemensamma arbetsmiljöerna förutsätter.

Försvarsfastigheters strategisida
Ge feedback