Gå till innehållet

Vad kan du göra för inomhusförhållandena?

Lokalanvändarnas roll i inomhusförhållanden

Vi glömmer ofta att vi som lokalanvändare påverkar inomhusluften genom våra egna åtgärder och val som kan verka obetydliga. Erfarenhet av kvalmig inomhusluft och otillräcklig ventilation beror ofta på att rumstemperaturen är för hög eller att för många personer arbetar i samma lokal i förhållande till lokalens dimensioner. För att minska nya möblers luktutsläpp bör de vädras väl innan de tas in i lokalen. Smutsiga möbler kan också orsaka kvalmig och obehaglig lukt. En rökande arbetskamrat förstör inomhusluften i flera minuter efter en tobakspaus. Oordning i lokalen, pappershögar och böcker på bord, öppna hyllor eller fönsterbrädor, trassliga sladdar och privata prydnadsföremål samlar damm och försvårar eller förhindrar städning av lokalen.

Städning har konstaterats ha ett klart samband med inomhusluftens kvalitet och därigenom på människors hälsa, trivsel och produktivitet i arbetet. Praktisk erfarenhet har visat att en försämrad städkvalitet kan leda till problem med inomhusluften eller förvärra problemen. Det lönar sig inte att spara på städningen.

Om en lokal är dammig trots att städningen har skötts och städprogrammet verkar vara i ordning, ska respons ges via de system för servicebegäran som är i bruk. Ett normalt – och tillräckligt – städprogram för kontorsliknande lokaler i Senatfastigheter ser ut enligt följande:

  • Vid normal daglig/veckovis underhållsrengöring rengörs alla fria möbelytor, golv, kontaktytor och fläckar från vertikala ytor – i den mån de kan rengöras.
  • Några gånger om året tvättas och behandlas golven maskinellt och de ytor som är mest svåråtkomliga rengörs.
  • En gång om året rengörs ytorna på ventilationskanaler och -ventiler, kabelrännor och kabelhyllor, kylarbalkar, gardinbrädor, olika slags balkar och utskjutande ytor, med undantag för undertakskonstruktioner.
  • Rengöring av de övre ytorna på undertaksgaller och olika undertakskonstruktioner till exempel vart femte år är arbeten som ska avtalas och beställas separat.

Inomhusluftens kvalitet försämras av varor som inte hör till kontorslokalen, till exempel våta overaller eller fältutrustning som inte rengjorts. Användningen av olika parfymerade produkter, såsom luftfräschare och parfymerade hygienprodukter, belastar också inomhusluften. En personlig skrivare släpper ut lukter och partikelformiga föroreningar där den finns. Mat som satts i sopkärl eller skåp på arbetsplatsen är en förvånansvärt vanlig orsak till många observationer av mögellukt.

För att undvika problem med inomhusluften är det viktigt att beakta tillräcklig ventilation när man planerar nya lokalarrangemang och ändringar i lokalernas användningssyften. Det är uppenbart att ventilationen i en lagerlokal inte motsvarar ventilationen i en kontorslokal eller att man inte kan ett omvandla ett kontorsrum till ett förhandlingsrum utan betydande ändringar i ventilationen. När man vid multilokalt arbete ökar antalet personer som arbetar i en teamlokal, är det skäl att säkerställa att ventilationen är tillräcklig.

Inomhusluften i kontoret kan förbättras med enkla åtgärder

Bra inomhusluft är summan av många faktorer. Du kan börja med att du lämnar dina våta ytterrock att torka i ett välventilerat rum och sätter in alla pappershögar i ett skåp.

Anmälan av olägenheter i inomhusförhållanden

Bra inomhusluft förutsätter ett fungerande samarbete mellan lokalanvändaren, fastighetsskötseln och fastighetsägaren. Det är vars och ens medborgarplikt och allemansrätt att iaktta sin arbetsmiljö och dess skick och att anmäla observerade brister eller funktionsstörningar och inte enbart tänka att det är fastighetsskötselns eller ägarens uppgift. Om någon upplever olägenheter med inomhusluften ska man förfara enligt fastighetsägarens och det gemensamt avtalade tillvägagångssättet. Anmälningskanalerna bestäms utifrån om fastigheten sköts av kunden själv eller av Senatfastigheter. Dessutom bör man komma ihåg att om lokalägaren är någon annan än Senatfastigheter iakttas ägarens anvisningar i fråga om anmälningspraxis.

Servicebegäran enkelt med QR-kod

Skanna QR-koden och lämna servicebegäran enkelt och snabbt. Fastighetsskötseln får omedelbar information om servicebegäran och kan lättare hitta felet, vilket underlättar och påskyndar avhjälpandet av felet.

Läs mer

Vad händer efter det att en lokalanvändare har klagat över inomhusluften?

Senatfastigheter har en verksamhetsmodell för utredning av eventuella olägenheter med inomhusluften vid sina hyresobjekt. Till modellen hör en första besiktning som utförs av fastighetsskötseln. Vid behov ingår en preliminär utredning av gruppen för snabba insatser och närmare undersökningar som utförs av en inomhusluftskonsult, en inomhusluftsgrupp inrättas, korrigerande åtgärder vidtas och uppföljning av deras effekt samt information om allt detta. De flesta problemen kan lösas genom åtgärder av fastighetsskötseln, utan att man behöver bilda en inomhusluftsgrupp.

Relaterat till ämnet

För bättre inomhusförhållanden

Vi vill se till att alla som arbetar för Finlands välfärd, ordning och säkerhet vid ämbetsverk, inrättningar, kaserner och kontor har bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Vad är det fråga om när man talar om inomhusförhållanden?

Kvaliteten på inomhusförhållandena påverkas av många olika faktorer. Inomhusförhållandena handlar inte bara om inomhusluften, de lukter som vi till exempel känner, utan också om belysning, bullernivå och temperatur.

Vad gör Senatfastigheter för bättre inomhusförhållanden?

Att upprätthålla och säkerställa goda inomhusförhållanden utgör en del av allt det vi gör. Vår verksamhetsmodell består av tre helheter.
Ge feedback