Gå till innehållet

Ansvarsfull arbetsgivare

Senatfastigheter agerar som en bra och ansvarsfull arbetsgivare i alla situationer. Att på ett övergripande sätt ansvara för arbetshälsan utgör en del av en god personalpolitik och en stark del av ledningen av de anställda i Senatfastigheter.

Vi satsar långsiktigt på att utveckla yrkesskickligheten och kompetensen hos våra anställda

Som den största och mest mångsidiga ägaren av kontorsfastigheter i Finland ger vi en utsiktsplats över utvecklingen i branschen. Vårt mål är att ge våra anställda ett meningsfullt och rätt dimensionerat arbete, flexibla arbetstider samt en högkvalitativ företagshälsovård och stöd av chefen. Vi är en rökfri arbetsplats. Vi följer upp arbetstillfredsställelsen hos våra anställda med bland annat personalenkäter. Chefsindexet anger kvaliteten på vårt chefsarbete. Utvecklingsdiskussioner förs med varje arbetstagare två gånger om året.

Vi utvecklar kompetensen hos våra anställda i enlighet med individens och organisationens mål och förväntningar. Utvecklingen av kompetensen baserar sig på en kompetenskartläggning som utförs med regelbundna intervaller, prestationsbedömningar, utvecklingssamtal samt kartläggning av arbetstillfredsställelsen och på utvecklingsplaner som utarbetas utifrån dessa. Vårt mål är en kontinuerlig personlig utveckling, multikompetens, utveckling av interaktionsförmågan och främjande av förändringsbenägenhet. Vi uppmuntrar också våra anställda att bilda nätverk utanför vår egen organisation och att samarbeta med yrkesmässiga nätverk.

Vi inspireras av nya arbetssätt

Vi vill främja och uppmuntra såväl anställda inom Senatfastigheter som också våra kunder att prova på nya arbetssätt. Digitalisering, aktivitetsbaserade arbetsplatser samt virtuella och flexibla arbetssätt utgör en stark del av förnyelsen av arbetet. Vi deltar med Finansministeriet, Statskontoret och Valtori i projektet Työ 2.0, som ger verktyg, praktiska modeller och tips för att förnya arbetsrutinerna inom statsförvaltningen. Vi ordnar också Senaatti Areena, som är ett expertforum för framtidens arbetsmiljöer.

I vår organisation uppskattar vi öppen informationsspridning, en rättvis och jämlik behandling av människor.

Inspirerande företagskultur

Hos oss hör till en inspirerande företagskultur en bra och engagerande implementering, hörande av de anställda vid beslutsfattande, fungerande ledarskapskultur och chefsarbete samt upplevelsen av en ljus framtid för bolaget, som de anställda upplever att de kan inverka på. Vår låga organisation möjliggör okonstlade diskussioner mellan olika grupper, vi stödjer en kontinuerlig utveckling av kompetensen och upprätthållandet av yrkesskickligheten samt uppmuntrar individer till att utveckla en aktiv experimenterande kultur och att kläcka idéer för nya arbetssätt. Alla dessa element skapar tillsammans en inspirerande arbetsplats och inspiration utgör grunden för pionjärskap inom arbetsmiljölösningar, nya arbetssätt och produktivitet inom kunskapsarbete.

Till en inspirerande företagskultur hör också medvetenheten om varje individs rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Alla har i Senatfastigheter exempelvis rätt att ingripa i brister och missförhållanden som de observerar, men de har samtidigt också en skyldighet att lyfta fram dem och komma med förbättringsförslag. Var och en har också rätt till bra chefskap men samtidigt skyldighet att främja utveckling av ett högkvalitativt ledarskap. En inspirerande arbetsplats fungerar med samarbete, där vars och ens arbetsinsats behövs!

Corporate Spirit har beviljat Senatfastigheter utmärkelsen De mest inspirerande arbetsplatserna i Finland 2017, 2018 och 2021. I personalenkäten 2016 är vi en av de finländska organisationer som nått de bästa resultaten.

Ge feedback