Siirry sisältöön

Vastuullisuustavoitteet ja olennaiset teemat

Kahvikuppi ja muistikirja pöydällä

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan yhteiskuntavastuuasioita hallitaan koko liikelaitoksen toiminnan kattavan ISO 14001 –standardin mukaisen sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla.

Senaatti laatii jokaiselle strategiakaudelle merkittäviin yhteiskuntavastuun näkökohtiin liittyvien päämäärien toteuttamiseksi yhteiskuntavastuuohjelmat, jotka kattavat kaikki vastuullisuuden osa-alueet: sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristö.

Senaatin yhteiskuntavastuuohjelmat vuosille 2019-2022 ovat osa Senaatin kaikki vastuullisuuden osa-alueet kattavaa ISO 14001 -yhteiskuntavastuujärjestelmää. Ohjelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset tavoitteet toimenpiteineen, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Pitkän aikavälin tavoite Vuoden 2020 tavoitteet Miten onnistuimme?

Energiankulutus -päästöt ja säästöt

Senaatti on kiinteistöalan edelläkävijä energiatehokkuustoiminnassa:
kokonaisenergiankulutuksen hallinta siten, että päästöt vähenevät ja energiatehokkuus paranee vuosittain Senaatin ylläpitämässä kiinteistökannassa ja työympäristöissä.

 

1. Kokonaisenergiankulutuksessa saavutetaan energiansäästö, joka vastaa 1 %:ia Executive-seurannassa olevien kokonaisvuokrakohteiden vuoden edellisvuoden energiankulutuksesta.
2. Senaatin energiatehokkuussuunnitelma on laadittu ja konkreettiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi asetettu.
3. Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman ja hallitusohjelman mukainen öljylämmityksestä luopuminen on suunniteltu ja aikataulutettu.​


Energia ja vesi

Kiertotalous

Toimimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, pääfokuksessa rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä työympäristöprojektit.

1. Hiilijalanjäljen laskentamenetelmän ja hyödyntämismenettelyn määrittely
2. Materiaalien ja kalusteiden uudelleenhyödyntämisen ja kierrätettävyyden parantaminen
3. Kiertotaloustoimintamallin jalkautuksen aloitus kiertotaloustiekartan mukaisesti koko organisaatioon​.


Kestävä rakentaminen ja kiertotalous
Jätteet

Sisäolosuhteet

Keskustelua käytäisiin terveyttä, työkykyä ja viihtyvyyttä ylläpitävistä – eikä sisäilmaongelmaisista – tiloista

1. Reaktiivisen toiminnan tehostus ja asiakkaan sitoutuminen toimintaan
2. Tilojen käytettävyyden varmistaminen


Sisäilma

Tilatehokkuus ja yhteiskäyttöisyys

Tilatehokkuuden parantaminen ja yhteiskäyttöisyyden lisääminen – valtion toimitilat ovat toimitilastrategian mukaiset

Asiakkaiden tilojen tilatehokkuuden parantaminen, tilakustannusten alentaminen ja yhteiskäyttöisyyden lisääminen jatkuu. Yhteiskäyttöisten tilojen asiakascasejä on sovittu 3 kpl.


Työympäristöjen kehittäminen

Turvallisuus

Valtion kiinteistöjen vahinko- ja onnettomuusriskienhallinnan, pelastustoiminnan ja paloturvallisuuden kokonaisuuksien kehittäminen.

Keskitämme pelastussuunnittelun yhteen järjestelmään ja kehitämme omatoimista varautumista lisäämällä osaamista ja palvelukykyä organisaatiossa


Turvallisuus ja tietoturvallisuus

 

Olennaiset näkökohdat

Senaatti-kiinteistöt tarkastelee säännöllisin väliajoin toimintansa olennaisia näkökohtia ja ottaa huomioon tarkastelussa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, strategiset tavoitteet, kestävän kehityksen näkökulmat ja keskeiset riskit.

Senaatti on teettänyt olennaisuustarkastelun viimeksi vuonna 2019  ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Olennaisia teemoja tarkateltiin Senaatin keskeisten sidosryhmien, henkilöstön ja suuren yleisön keskuudessa kyselyllä, jossa kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä Senaatin olennaisista yhteiskuntavastuun näkökulmista.  Kysely toteutettiin sähköisenä ja sitä jaettiin myös Senaatin some-kanavissa.

Senaatin johto tarkasteli olennaisia yhteiskuntavastuun teemoja siitä näkökulmasta, mitkä ovat  Senaatin vaikutusmahdollisuudet kyseiseen asiaan ja miten kyseinen asia vaikuttaa Senaatin toimintaan. Näistä tuloksista syntyi olennaisuusmatriisi, jonka mukaisesti Senaatti on raportoinut toiminnastaan.

Vuoden 2020 raportin tunnusluvut ja raportoitavat asiat on valittu tämän olennaisuusarvion perusteella.

Monelle olennaisuusanalyysissä tärkeäksi nousseelle teemalle ei löydy GRI-ohjeistossa tunnuslukuja. Siksi Senaatti-kiinteistöt on lisännyt GRI-taulukkoon toimintansa ja strategiansa kannalta keskeisiä indikaattoreita.

Olennaisuusmatriisi

  1. Hyvien sisäolosuhteiden varmistaminen Senaatin hallitsemissa kiinteistöissä.
  2. Elinkaariajattelu kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa ja niiden kautta Suomen valtion päästötavoitteiden edistäminen.
  3. Tilojen tehokas ja optimaalinen käyttö: uusien työnteon tapojen ja uusien työympäristöjen edistäminen valtionhallinnossa.
  4. Tilojen, tietojen ja toiminnan turvallisuus.
  5. Talousrikollisuuden torjunta.
  6. Hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen kattavasti.
  7. Jätteiden lajittelu virastotaloissa ja toimipaikoissa ja kiertotalouden edistäminen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet SDG

Senaatti-kiinteistöt on tarkastellut vuoden 2020 toimintaansa ja tavoitteitansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten. Yhteiskuntavastuuraportin eri osioissa kerrotaan työstämme muun muassa tasa-arvon, terveyden ja hyvinvoinnin sekä kestävän energian edistämiseksi ja raportoimme näihin liittyviä mittareita.

Keväällä 2021 järjestämme sisäisen työpajan, jonka tavoitteena on tunnistaa 3-4 olennaista YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden toteutumista tuemme omassa toiminnassamme ja joista myös jatkossa raportimme. Valtiolla on tehty linjaus, jonka mukaisesti valtion virastot ja laitokset raportoivat vuoden 2021 toiminnastaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Give feedback