Siirry sisältöön

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

  • Koronapandemian vaikutukset talouteen ja toimintaan jäivät vähäisiksi. Tuimme kertomusvuonna keskisuuria yritysasiakkaitamme myöntämällä vuokranalennuksia vuokralaisten tilanteen helpottamiseksi
  • Kokonaistulos oli 50 milj. euroa, mikä ylitti budjettitavoitteen 23 milj. eurolla. Keskeisin syy tulosylitykseen oli tytäryhtiöiden purkamisesta johtuvat 12,4 milj. euron kertaluontoiset nettoluovutusvoitot sekä budjetoitua pienempinä toteutuneet kiinteistöjen ylläpitokulut
  • Kiinteistömyynnin tulos oli 16 milj. euroa ja tavoite oli 14 milj. euroa. Kiinteistöjen toteutunut myynti oli 59 milj. euroa.
  • Ylitimme säästötavoitteemme, joka oli 7 milj. euroa: saimme vuonna 2020 aikaan yli 10 milj. euron säästöt valtion tilakustannuksiin.
  • Katso keskeiset tunnuslukumme vuodelta 2020.

Tulos ja liikevaihto

 

Vuokrauksen tulos oli 33,2 (67,4) milj. euroa, ja se ylitti budjetin 20,7 milj. eurolla. Keskeisin syy tulosylitykseen oli tytäryhtiöiden purkamisesta johtuvat kertaluonteiset nettoluovutusvoitot. Muita syitä olivat odotettua paremmin toteutunut vuokrauksen liikevaihto ja budjetoitua pienempinä toteutuneet kiinteistöjen ylläpitokulut. Tulosta rasittivat toteutuneet 37,8 milj. euron kiinteistöomaisuuden arvonalentumiset.

Vuokrauksen liikevaihto pieneni hieman ja oli 634,4 (646,6) milj. euroa. Se ylitti budjettitavoitteen 12,5 milj. eurolla. Liikevaihdon lasku johtui valtioasiakkaille annetusta 6 %:n vuokra-alennuksesta vuoden 2020 alussa.

Palvelujen myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli 21,9 (20,1) milj. euroa. Palvelujen myynnin kasvu tuli puhtauspalveluiden kasvusta.

Kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöitä myytiin 59,2 milj. eurolla. Kiinteistöjen kappalemääräinen myyntitavoite toteutui, mutta 80 milj. euron bruttomyyntitavoitteesta jäätiin. Kiinteistömyyntiin vaikuttivat viivästykset merkittävimpien myyntiprojektien kaavoitusprosessissa ja koronapandemian aiheuttamat epävarmuudet kiinteistömarkkinoissa.

Lue tarkemmin kiinteistöjen myynneistä.

Tuloutus valtiolle kiinteistöjen myynneistä

Senaatti tulouttaa vuosittain omistajalleen eli valtiolle voiton tuloutuksen, joka koostuu pääosin kiinteistöjen myynneistä saaduista tuloista. Valtioasiakkaiden vuokrauksen tulos on käytännössä 0 % vuoden 2020 alussa toteutetun uudistuksen jälkeen. Senaatti maksoi kertomusvuonna tuloutusta valtiolle 35 (35) milj. euroa. Vuoden 2020 tuloksesta Senaatti tulouttaa 35 milj. euroa kesäkuussa 2021.

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatin koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 (3,1) %. Vuokrauksen sijoitetun pääoman tuotto oli 1,2 (2,1) % ja vuokrauksen valtioasiakkaiden oman pääoman tuotto oli 0,0 %, mikä alittaa hieman valtion vuokrajärjestelmän tavoitteen, 0,4 %.

Omavaraisuusaste on pysynyt erinomaisena ja oli 65 (66) %.  Nettovelkaantumisaste nousi hieman ja oli 47 (45) %. Velan määrän kasvu johtui investointien määrän kasvusta.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste

Sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto

         *Valtioasiakkaiden vuokraustoiminnan oman pääoman tuotto oli 2,0 %.

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika

Korolliset velat (valtio- ja rahoituslainat) olivat vuoden lopussa 1 491,6 (1 425,8) milj. euroa. Lainoista valtion lainaa oli 1 322,5 (1 191,9) milj. euroa ja rahoituslaitoksilta 169,1 (233,9) milj. euroa.

Toimitilasäästöt kaksi vuotta etuajassa

Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkailleen tarjoamansa palvelut ja työympäristöratkaisut kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden.

Senaatti onnistui yhdessä asiakkaidensa kanssa saavuttamaan 100 milj. euron vuositason säästöt virastojen ja laitosten tilakustannuksissa kaksi vuotta ennen asetettua tavoitetta. Strategian päivityksessä tavoite vuodelle 2022 nostettiin 118 milj. euroon. Vuoden 2020 aikana on sovittu asiakkaiden kanssa 309 toimitilaratkaisuprojektista, joissa asiakkaille toteutetaan nykyaikaiset tilat ja samalla saavutetaan säästöjä virastojen toimitilakustannuksiin. Yhteensä saatiin sovittua 10,4 milj. euron säästöt vuositason kustannuksissa. Vuodelle 2020 asetettu 7 milj. euron säästötavoite ylitettiin siis selvästi.

Kumulatiivisesti säästöjä on toteutunut vuosina 2015-2020 välillä noin 390 miljoonaa euroa.

Lue lisää Työympäristöjen kehittäminen -osiosta.

Give feedback