Siirry sisältöön

Osaamisen kehittäminen

Senaatin osaamisen painopistealueet on johdettu strategiasta ja keskeisille strategisen tason osaamisille on laadittu sisältökuvaus. Painopistealueiden vahvistamista jatketaan strategiakauden aikana pitkäjänteisellä työllä.

Vuoden 2020 keskeisiä kehittämisen teemoja

  • Vuorovaikutustaitojen kehittämisen jatkaminen
  • Esimiestaitojen vahvistaminen
  • Asiakasosaaminen ja asiakaskokemuksen johtaminen

Senaatissa kasvatettiin osaamista tuotteistettujen palveluiden johtamisen, tuotteiden elinkaaren hallinnan sekä tuotteistamisprosessin osalta.

Kertomusvuonna Senaatissa aloitettiin tulevaan Senaatti-konserniin valmistautuminen. Puolustuskiinteistöt-hankkeen osana suunniteltiin ja aloitettiin mittava koulutusohjelma vuosille 2020-2021, jonka tavoitteena on varmistaa henkilöstön osaaminen sekä oman tehtäväalueen hallinta uudessa Senaatti-konsernissa. Puolustuskiinteistöjen henkilöstöä koulutettiin kiinteistöliiketaloudesta verkko-opetuksen keinoin. Perehdytyksiä ja henkilöstökoulutuksia jatketaan suunnitelman mukaisesti vuonna 2021. Koulutusohjelman rinnalla tarjottiin muutosjohtamiseen liittyvää tukea, jonka avulla esimiesten osaamista muutostilanteissa kasvatetaan ja henkilöstöä osallistettiin muutoshankkeeseen useilla henkilöstötilaisuuksilla sekä -kyselyillä.

Vuonna 2019 aloitettua itsensä johtamisen modulaarista valmennusohjelmaa jatkettiin ja siihen osallistui iso joukko senaattilaisia. Ohjelman avulla siirtyminen laajamitalliseen etätyöskentelyyn ja virtuaaliyhteyksin tapahtuvaan toimintaan onnistui sujuvasti.

Edellisvuonna käynnistetty laaja sisäolosuhdevalmennus kiinteistöpäälliköille jatkui sarjassaan kolmannella valmennusryhmällä, joka aloitti koulutuksen syksyllä 2020. Valmennusta jatketaan ja kohderyhmää laajennetaan edelleen vuonna 2021.

Esimiesten valmennuskokonaisuutta täydennettiin uusien esimiesten valmennusosiolla ja käynnistettiin tulevan konsernin yhteisten palveluiden esimiesten muutosvalmennus.

Senaatissa on panostettu jo useamman vuoden ajan myös moniosaamiseen ja osaamisen kasvattamiseen asiantuntemusta jakamalla oman työyhteisön sisällä sekä yksiköiden välillä.

Asiakaskokemuksen tärkeyden ymmärtäminen tukee roolimuutosta palveluorganisaatioksi

Lisääntyvä asiakaskysyntä kokonaisvaltaisemmille avaimet käteen -työympäristöratkaisuille on muuttanut Senaatin roolia entistä palvelukeskeisempään suuntaan. Olemme kuvanneet asiakaskokemuksen johtamisjärjestelmän, ja Senaatissa toimii 20 asiakaskokemuslähettilästä, jotka edistävät Senaatin asiakaskokemuksen uudistumista ja kehittävät ohjatusti asiakaslähtöisempiä toimintatapoja omassa yksikössään.

Asiakaskokemuslähettilästoimintaan ja rooliin liittyviä odotuksia kartoitettiin lähettiläiltä alkuvuonna. Lähettiläät toivovat rooliinsa kuuluvan sekä prosessien asiakaslähtöistä kehittämistä että kollegoiden innostamista asiakasajatteluun. Lähettiläät osallistuivat vuorovaikutusvalmennukseen ja pitivät sen pohjalta omissa yksiköissään vastaavan valmennuksen. Tavoitteena oli pohtia, mistä hyvä vuorovaikutus syntyy ja myös omia vuorovaikutustaitoja.

Byrokratian purkuun kohdennettujen toimien vaikutukset näkyvissä

Luottamuksen ja rohkeuden kulttuuri -hankkeella tavoitellaan turhien toimintatapojen ja ohjeiden järkeistämistä sekä päällekkäisyyksien poistamista. Byrokratian purkamiseen ja arjen työnteon sujuvoittamiseen tähtäävät toimet ovat näkyneet jokaisen senaattilaisen osalta muun muassa erilaisina työpajatyöstöinä.

Henkilöstön aktiivinen osallistuminen on edistänyt hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja tulokset olivat näkyvillä myös vuoden 2020 henkilöstötutkimuksen tuloksissa, jossa kokemus byrokratian määrästä on laskenut selvästi aiempiin vuosiin verrattuna. Jatkona projektille jokaisen yksikön tulokorttiin sovittiin tavoite hidasteiden purusta ja byrokratian kokeman käytännön toimenpiteistä, joita arvioidaan ensi vuonna.

Henkilöstö korkeasti koulutettua

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 73 %:lla on korkeakoulututkinto. Senaatissa kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tehtävät ovat asiantuntijatason työtehtäviä ja sisältävät useimmiten palvelutoimittajien ja verkostojen johtamista

Henkilöstö koulutusasteittain

 

Monipuolisia keinoja kasvattaa vuorovaikutusta ja osaamista

Senaatissa huolehditaan tiedon ja osaamisen siirtämisestä ja hyvästä vuorovaikutuksesta monipuolisin keinoin. Jo useamman vuoden ajan on järjestetty kaksi kertaa kuukaudessa johdon aamukahvitilaisuudet ajankohtaisista aiheista koko henkilöstölle. Prosessien ja toimintojen kehittämistyössä on mukana kattavasti henkilöstöä, samoin kuin erilaisissa valmistelevissa työryhmissä.

Vuonna 2020 henkilöstötilaisuuksia on järjestetty huomattavasti useammin ja niin, että niihin on osallistettu niin Senaatin kuin Puolustushallinnon rakennuslaitoksen väkeä. Osana Puolustuskiinteistöt-hanketta on pidetty yhteisiä virtuaalityöpajoja ja osallistavia työstötilaisuuksia edesauttaakseen muutosta ja sitouttaakseen henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen.

Jatkuvaan oppimiseen on käytössä mentorointi ja coaching. Vuonna 2019 aloittaneet mentori-aktori parit jatkoivat omaa kehittämispolkuaan yhdessä myös kuluneena vuonna.

Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoinniksi on jo vuosia ollut käytössä lähtödokumentti-toimintamalli.

Rakennuttamisosaamista on kasvatettu Senaatissa menestyksekkäästi valmennusohjelman avulla. Valmennusohjelma perustuu työssä oppimiseen ja vertaisoppimiseen, jossa nimetyn mentorin työnohjauksen lisäksi harjoittelijoille tarjotaan teoreettista oppia ja tehtäväalueen kannalta oleellista koulutusta. Järjestyksessään kolmas kahden vuoden traineeohjelma alkoi syksyllä 2020 ja tähtää valmistumiseen vuoden 2022 syksyllä.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 5 päivää henkilöä kohden ja keskimäärin 5,6 päivää henkilöä kohden viiden vuoden tarkastelujaksolla. Koulutuspäivistä miesten osuus oli 55 % ja naisten 45 %.  Johtotason tehtävissä toimivilla koulutuspäiviä oli 4,91, asiantuntijatehtävissä toimivilla 4,93 ja toimeenpanevissa työtehtävissä 5,42.

Koulutuspäivien jakautuminen tehtäväryhmän mukaan

Senaatti panostaa vahvasti henkilöstönsä osaamisen ylläpitämiseen. Tavoitteena on luoda työntekijöille mahdollisuudet laajentaa ja syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan. Pääpaino on yhdessä tekemisessä.

Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla palkkiot ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista.

Vuonna 2020 henkilöstölle järjestettiin muun muassa yksikkö- ja kohderyhmäkohtaisia vuorovaikutusvalmennuksia, tuotteistamisvalmennusta, itsensä johtamisen valmennuksia, sisäolosuhdevalmennusta ja toimitilajohtamisen valmennusta sekä rakennuttamiseen ja sisäisiin järjestelmiin liittyvää koulutusta.

Lisääntyneen etätyön tueksi organisoitiin keväällä etätyökalujen kuten Howspace-, Skype- ja virtuaalitilaisuuksien järjestämiseen liittyviä valmennuksia ja klinikoita. Uusille työntekijöille pidettiin perinteeksi muodostuneet tulokas- ja kesätyöntekijäpäivät. Esimiesvalmennuksissa painottuivat muun muassa etätyön sekä muutoksen johtaminen.

Give feedback