Siirry sisältöön

Työhyvinvointi ja työterveys

Polkupyörää talutetaan

Senaatti on jo pitkään panostanut henkilöstönsä työhyvinvointiin avoimella ja arvostavalla johtamisella sekä laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnalla. Suunnitelmallinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tuottanut hyviä tuloksia. Lisäksi Senaatissa on otettu aktiivisesti käyttöön uudenlaisia työnteon käytäntöjä, joilla vaikutetaan myös suorituskykyyn, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.

Vuonna 2020 senaattilaisten työhyvinvointi-indeksi on noussut viime vuodesta ja se oli noin 5 prosenttia ulkoista vertailunormia paremmalla tasolla.

Työhyvinvointi-indeksin kysymyksissä parannusta edelliseen vuoteen verrattuna oli perehdyttämisessä uusiin tehtäviin, palautteen saamisessa ja tiimin me-hengessä. Kaikista kysymyksistä ulkoiseen normiin verrattuna paremmaksi meillä koetaan työtilat, työhyvinvointiin panostaminen, työvälineiden asianmukaisuus sekä strategian ja näkymien viestiminen.

Laadukas esimiestyö avain työhyvinvointiin

Laadukas ja henkilöstöä valtuuttava näkyy myös asiakkaille innostuneena ja asiakasomistautuneena toimintana.

Henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan valmentavalla ja yksilön erilaisuutta kunnioittavalla johtamisella. Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat luottamus ja kunnioitus sekä yksilön huomioiva tapa tehdä esimiestyötä; välittämisen kulttuuri, jolloin epäkohtiin puututaan viipymättä kaikkia kuitenkin arvostavasti ja kunnioittavasti kohdellen. Johtamisessa korostuvat myös avoin vuorovaikutus ja selkeä tavoitteiden asettaminen sekä vastuun antaminen.

Kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa

Keskusteluihin sisältyy myös kerran vuodessa tehtävä työssä kokonaissuoriutumista kartoittava suoritusarviointi, joka on osa palkkausjärjestelmäämme. Lisäksi tehdään osaamiskartoitus muutaman vuoden välein, jonka pohjalta laaditaan muun muassa resurssisuunnitelma, joka on strategiakauden mittainen. Vuosittain siitä tuotetaan osaamisen ja resursoinnin toimintasuunnitelma.

Esimiestyötä tuetaan Senaatissa valmennuksellisin keinoin, minkä lisäksi esimiehillä on käytössään tarvittavat työkalut ja tukiverkosto työterveyshuollon kanssa sekä mahdollisuus mentorointiin ja coachaukseen. Vuonna 2020 esimiesten koulutuksissa panostettiin virtuaaliseen johtamiseen esimiestyössä, kun koko Senaatissa siirryttiin koronan takia pääasiallisesti etätyöhön.

Työntekijät arvioivat myös esimiehensä työtä vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Esimiehisyyden indeksi nousi viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Seurantamittari on ollut jo pitkään Senaatin yksi strategisista mittareista.

Esimiehisyyden taso asteikolla 1-5

Senaatin henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2020 historiallisen korkealla

Senaatti seuraa säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2020 kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 78,6 %, joka antaa erinomaisen pohjan tutkimuksesta tehtäville johtopäätöksille.

People Power –indeksi, joka kuvastaa henkilöstön kokonaistyytyväisyyttä, on noussut AA+ eli hyvä+-tasolle. Edellisenä vuonna kokonaistyytyväisyys oli tyydyttävä-tasoa.

Kokonaistulosta nostavina aihealueina kohosi tutkimuksessa esiin erityisesti organisaation johtamis- ja toimintakulttuuri sekä työnantajakuva.

Myös työyksiköiden tehokkuus ja joustavuus kuuluvat Senaatin kirkkaimpien vahvuuksien joukkoon. Henkilöstö arvioi ulkoiseen vertailunormiin verrattuna suhteellisesti parhaiten Senaatissa toimiviksi asioiksi huhujen vähäisyyden, henkilöstön työhyvinvointiin panostamisen sekä työtilojen tarkoituksenmukaisuuden.

Vastaavasti heikoimmin arvioitiin tutkimuksessa puolestaan oman työn hallinnan kokonaisuutta, jossa etenkin oman työn stressaavuus on koettu Senaatin edellisvuoden tutkimukseen verrattuna aavistuksen kasvaneen. Positiivista kehitystä on kuitenkin tapahtunut lähes kaikille osa-alueilla aiempaan vuoteen verrattuna.

Avointen kommenttien mukaan”Mitkä asiat on hoidettu työpaikallasi hyvin?”-kysymyksessä eniten kiitosta ovat saaneet tuttuun tapaan hyvät työskentelyvälineet ja työympäristö.

Puitteiden lisäksi erityisesti johdon panostus viestintään sekä muutoksen johtamiseen on saanut paljon positiivista palautetta ja ylipäänsä työnantajan järjestelyjä henkilöstön työhyvinvointiin liittyvissä asioissa on kiitelty kommenteissa. Koronapandemian myötä tapahtunut hyppäys etätyöskentelyyn sekä työnantajan joustaminen haastavissa tilanteissa ovat keränneet muiden yllä mainittujen asioiden ohella paljon positiivista palautetta.

Esimiestyö koetaan laadukkaaksi ja useimpien mielestä työilmapiiri on Senaatissa erittäin hyvä ja työkaverit mukavia.

Henkilöstötutkimuksen tuloksia verrataan aiempien vuosien tulosten lisäksi myös muihin suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin. Kaikki Senaatin indeksit ovat huomattavasti vertailunormia paremmalla tasolla, vaikka ulkoinen vertailunormi paranee myös vuosittain.

Senaatti saikin Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen tuloksestaan.

Senaaatin työntekijöiden tyytyväisyys, People Power -indeksi

Panostukset ennakoivaan terveydenhuoltoon

Koko Senaatin henkilöstö on Senaatin järjestämien työterveyspalveluiden piirissä. Työterveyden toiminnan laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan aktiivisesti muun muassa säännöllisesti järjestettävissä yhteistyöpalavereissa palvelutoimittajan kanssa. Vuosittain laaditaan toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

Työterveyshuollon kanssa on asetettu tavoitteet erityisesti ennakoivalle työhyvinvointitoiminnalle. Ennakoivaan toimintaan liittyen Senaatti järjestää henkilöstölleen työhyvinvointikampanjoita, joissa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus erilaisiin mittauksiin. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein. Ikävuositarkastuksia on 30 ikävuodesta eteenpäin viiden vuoden välein ja eläkkeelle jäämisen kynnyksellä voi varata vielä ylimääräisen terveystarkastuksen. Työterveyshuollon kanssa on asetettu tavoitteet nimenomaan ennakoivalle työhyvinvointitoiminnalle.

Olemme savuton työpaikka jo vuodesta 2011 alkaen. Tupakan vieroituslääkkeet korvataan tupakanpolton lopettaneelle, jos on polttamatta sovitun ajan lopettamisen jälkeen.

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin omassa työpisteessään.

Ennakoivan työterveyshuollot kulut ovat hieman viime vuotta pienemmät. Sairauspoissaolopäivien määrän on laskenut. Tähän varmasti vaikuttaa se, että lähes koko vuosi tehtiin etätyötä.

Sairauspäivien kehittyminen ja ennakoivan työterveyshuollon kustannukset

Työntekijät olivat vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 3,4 päivää/henkilö. Sairauspoissaoloprosentti laski edellisestä vuodesta ja se oli 1,33 %. Henkilöstöstä 41 % ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Työtapaturmat vähäisiä

Senaatin työn luonteen vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat vähäisiä. Tapaturmia sattui vuoden aikana 7. Tapaturmataajuus, eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti, oli 1,5. Vain yksi tapaturma aiheutti työstä poissaoloja.

Rakennustyömaiden turvallisuus

Give feedback