Siirry sisältöön

Vastuulliset hankinnat

Huonekaluja Porvoon Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen yhteisessä työtilassa.
Porvoon virastotalossa irtokalustehankintoihin määriteltiin kiertotalouskriteerit. Esimerkiksi kalusteissa eri materiaalit on oltava eroteltavissa toisistaan lajittelua ja kierrätystä varten elinkaaren päätteeksi ja tekstiileissä suosittiin luonnonkuituja keinokuitujen sijaan.

Senaatti on julkinen toimija, joka noudattaa hankinnoissaan julkista hankintalakia ja Senaatin omaa sisäistä hankintaohjetta. Senaatin kokonaisostot vuonna 2020 olivat noin 649 miljoonaan euroa. Suurimmat hankinnat liittyvät rakennusinvestointeihin, jotka olivat 340 miljoonaa euroa. Yhtenä esimerkkinä uudesta hankittavasta osa-alueesta on vuonna 2020 toteutetut aurinkovoimaloiden hankinnat.

Hankintatoimessa suurin osa kehittämisestä vuonna 2020 painottui Senaatti-konsernin ja uuden tytärliikelaitoksen Puolustuskiinteistöjen perustamiseen. Hankintatoimen osalta valmisteltiin siirtymää kohti konsernin yhteistä keskitettyä hankintatoimea vuoden 2021 alusta. Hankinnan periaatteet, toimintamallit, ohjeistukset ja järjestelmät päivitettiin vastaamaan uutta toimintatapaa vuoden 2020 aikana.

Valtionhallinnon yhteinen Handi-järjestelmä

Vuonna 2020 Senaatissa otettiin käyttöön koko valtionhallinnon yhteinen tilausten- ja laskujenkäsittelyjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa paremman seurannan. Sopimushallintaan liittyen kehitettiin lisäksi sopimushallintajärjestelmää ottamalla käyttöön muun muassa puitejärjestelyjen hallintaa parantavia toiminnallisuuksia. Vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet hankintaraportoinnin kehittämiseksi jäivät kesken ja tämän tavoitteen osalta työtä jatketaan vuoden 2021 aikana.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin syksyllä 2020. Vuoden 2021 tavoitteeksi on otettu laatia strategian toimeenpanosuunnitelma Senaatti-konsernissa. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös yhteiskuntavastuuseen liittyviä näkökohtia ja niiden huomioimista hankinnoissa.

Vastuullisuus hankinnoissa

Senaatin hankinnoissa noudatettavat hankintaperiaatteet päivitettiin vuoden 2020 aikana ja samalla nämä määritettiin koskemaan koko Senaatti-konsernia. Hankintaperiaatteet määrittelevät hankintoja ohjaavat tavoitteet ja toimintatavat.

Senaatin hankintatoimintaa ohjaavat periaatteet:

  1. Tuloksellisuus
  2. Turvallisuus ja valmius
  3. Vastuullisuus
  4. Suunnitelmallisuus

Nämä näkyvät hankinnoissa muun muassa seuraavilla tavoilla: Hankinnat toteutetaan konsernin turvallisuuspolitiikan mukaisesti siten, että liikelaitosten omat ja asiakkaiden turvallisuuden, valmiuden ja varatutumisen vaatimukset täyttyvät. Lisäksi hankintojen tulee sujua ja tukea toimintaa myös poikkeusoloissa.

Vastuullisuus hankinnoissa tarkoittaa, että kannamme vastuumme kestävän kehityksen osa-alueista ottamalla päätöksenteossamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat sekä näihin liittyvät valtiokonsernia koskevat tavoitteet. Hankinnat toteutetaan Senaatin yhteiskuntavastuupolitiikan mukaisesti.

Kaikissa hankinnoissa Senaatti noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Toimittajien valinnassa vaikuttavat hinta ja laatu

Kilpailutuksissa käytetään valintakriteereinä sekä hintaa että laatua. Lisäksi edellytämme toimittajilta muun muassa Senaatin turvallisuussopimuksissa ja talousrikollisuuden torjuntaohjeessa määriteltyjä vaatimuksia. Kilpailutuksissa edellytämme, että tarjoajat noudattavat tilaajavastuulakia.

Senaatti on ollut edelläkävijänä alallaan talousrikollisuuden torjunnassa ja ohjeistuksen kehittämisessä koko toimialalle. Talousrikollisuuden torjuntaohjeen vaatimukset koskevat muun muassa tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten toimittamista, henkilötunnisteiden käyttämistä ja urakoitsijoiden ketjuttamista. Ohjeistukset ovat julkisia ja kaikkien hyödynnettävissä. Talousrikollisuuden torjuntaohjeistus löytyy Senaatin kotisivuilta. Lue asiasta myös lisää Talousrikollisuuden torjunta -osiosta.

Sosiaalisen vastuun, kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen sekä innovaatioiden edistämiseen liittyvät periaatteet otetaan huomioon kaikissa niissä hankinnoissa, joissa se on tarkoituksenmukaista.

Senaatin henkilöstölle on laadittu eettiset periaatteet ja sivutoimista on laadittu oma ohjeistus. Olemme aktiivisesti mukana alan järjestöissä esimerkiksi Raklissa ja toimimme yhteistyössä viranomaistahojen kuten Veron ja AVIn kanssa menettelytapojen kehittämiseksi.

Hankintatoimen johtaminen ja riskien hallinta

Vuoden 2021 alusta hankintatoimen yleinen johtaminen, organisointi, kehittäminen ja riskienhallinta on uudessa Senaatti-konsernissa keskitetty talous- ja hallintoyksikköön.

Hankintatoimen johtamisessa noudatetaan kategoriajohtamisen periaatteita ja hankintaa ohjataan hankintakategorioiden (rakennuttaminen, ylläpito, liiketoiminnan palvelut, tietohallintopalvelut) kautta. Uutena kategoriana vuoden 2021 alusta on ollut sisäiset palvelut. Hankintojen kategoriasuunnitelmat päivitetään vuoden 2021 aikana vastaamaan uutta organisaatiota ja uusia toimintamalleja.

Vuosittain arvioimme keskeisimmät riskit hankintatoimessa riskien ennaltaehkäisemiseksi ja pienentämiseksi. Vuoden 2021 keskeisimmät seurattavat riskit liittyvät epäonnistumiseen talousrikollisuuden torjunnassa, mahdollisiin turvallisuussopimusrikkomuksiin toimittajaverkostossa, Senaatti-konsernin yhteishankintojen toimintamallien luomiseen ja toteuttamiseen sekä hankintatoimen kehittämistoimenpiteiden epäonnistumiseen tai viivästymiseen.

Lue lisää:

Kumppanit
Talousrikollisuuden torjunta

 

 

Give feedback