Siirry sisältöön

Ylläpito

  • käytimme kiinteistöjen ylläpitoon 218 milj. euroa
  • toteutimme kiinteistöjen ylläpidon 20 % edullisemmin kuin vertailuyrityksissä
  • kokonaisenergian ominaiskulutus laski 1,6 % ylläpidon seuraamassa kiinteistökannassa edellisvuoteen verrattuna.  Tavoitteena oli 1 % väheneminen.
  • otimme käyttöön 16 uutta aurinkosähköjärjestelmää eri puolilla Suomea
  • teimme suunnitelman öljylämmityslaitosten korvaamisesta hiilineutraaleilla lämmitystavoilla.

Kiinteistöjen arvon ja käytettävyyden säilyminen on yksi ylläpidon keskeisimmistä tavoitteista. Tavoitteenamme on saada aikaan kiinteistöissä asetettujen tavoitteiden mukaiset työolosuhteet ja huolehtia, että kiinteistöt ovat elinkaarensa mukaisessa teknisessä kunnossa. Ylläpidolla on myös merkittävä rooli sisäilman laadun varmistamisessa ja energiakulutuksen vähentämisessä.

Pyrimme toteuttamaan ylläpidon optimaalisin kustannuksia ja saavuttamaan asetetut kulutustavoitteet.

Senaatin ylläpitoprosessin yhtenä tehtävänä on löytää ja ottaa käyttöön alan parhaat käytännöt. Vuosittain teemme kiinteistökannan arvioinnin, jonka perusteella laadimme kiinteistöille vuosi- ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat.

Viisi valtakunnallista palvelutuottajaa

Kertomusvuonna kilpailutettiin kiinteistönhoidon valtakunnalliset puitesopimukset ja jatkossa Senaatilla on viisi kumppaniyritystä, joista yksi on uusi toimija ja neljä muuta yritystä jatkavat kumppaneina. Kilpailutamme puitesopimuskumppaneiden kesken kiinteistöjemme kiinteistönhoidon.

Kertomusvuonna käynnistettiin puitesopimuskauden ensimmäinen kilpailutuskierros, joka kattaa noin kolmasosan Senaatin ylläpitämistä kiinteistöistä. Kumppanuuden tavoitteena on syventää eri osapuolten välistä kehittämisyhteistyötä ja tehostaa toimintamalleja laadun parantamiseksi ja kustannustason hallitsemiseksi.

Yhteiset tavoitteet kumppaneiden kanssa

Kiinteistönhoitokumppaneiden kanssa sovitaan yhteiset tavoitteet, joiden edistämiseksi on käytössä palkkio-sanktio-malli. Tavoitteena on motivoida palvelukumppaneiden työntekijöitä laadukkaaseen työhön ja tavoitteiden saavuttamiseen erityisen palkkiomallin avulla.

Kustannustehokkaat ylläpitokulut ja korkeat panostukset ylläpitoon

KTI kiinteistötiedon vuosittain toteuttaman vertailututkimuksen mukaan Senaatin ylläpitokulut ovat erittäin kustannustehokkaat. Edellisessä, vuoden 2019 vertailussa hoitokustannukset ilman korjauksia olivat yli 20 % edullisemmat kuin vertailussa mukana olleilla yksityisillä yrityksillä.

Senaatti myös käytti kiinteistöjensä kunnossapitokorjauksiin ja korjausinvestointeihin selvästi enemmän kuin tutkimuksessa mukana olleet yksityiset yritykset. Vuoden 2020 KTI-vertailutiedot ovat saatavissa toukokuussa 2021.

Digitaalisuus kiinteistöjen ylläpidossa laajenee

Yli 200 Senaatin rakennusta on liitetty rakennusautomaation etävalvontapalveluihin. Jatkuva sisäolosuhdeseuranta ja sisäolosuhteiden kuukausiraportointi oli vuoden 2020 lopussa käytössä yli 100 rakennuksessa.

Ylläpidon tietojärjestelmiä kehitettiin edelleen tukemaan muun muassa sisäilmahavaintojen käsittelyprosessia, proaktiivisen sisäolosuhdetoiminnan tilanneraportointia, rakennuskatsastusmallin prosessiseurantaraportointia, kiinteistönhoidon uudistettua laadunvarmistamismenettelyä sekä rakennusten elinkaarikorjausten pitkän tähtäimen ohjelmointia ja tilojen infonäytöissä toteutettavaa viestintää. Näiden lisäksi huoltokirjojen palvelutuotekirjasto päivitettiin uudelle kiinteistönhoidon puitesopimuskaudelle.

Hiilineutraalisuustavoitteet määritellään myös kiinteistöhoitotoiminnalle

Käynnistimme Senaatissa aurinkosähköohjelman ja vuonna 2020 otimme käyttöön 16 uutta aurinkosähköjärjestelmää, jotka tuottavat yhteensä vuosittain noin 600 MWh sähköenergiaa. Vuonna 2021 lopussa Senaatilla on tavoitteena olla käytössä 30 aurinkosähköjärjestelmää.

Valtio luopuu hallitusohjelman mukaisesti omistamissaan rakennuksissa öljylämmityksestä vuoden 2023 loppuun mennessä. 2020 Senaatti teki suunnitelman öljylämmityslaitosten korvaamisesta hiilineutraaleilla lämmitystavoilla. Tällä hetkellä öljylämmitys on päälämmitysmuotona noin 40:ssä Senaatin ylläpitämässä kiinteistössä. Näistä kiinteistöistä noin kymmenessä lämmöntuotanto korvataan hiilineutraalilla ostoenergialla ja noin 30 kohteeseen kilpailutetaan hiilineutraali lämmitysmuoto.

Kiinteistönhoitotoiminnalle määritellään hiilineutraaliustavoitteet 2020 käynnistyneelle puitesopimuskaudelle yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

Vuoden 2021 tavoitteita

Vuonna 2021 jatketaan rakennuskatsastuksia ja ilmanvaihdon toiminnanvarmistusprojekteja. Olosuhdemallin käyttöä pilotoidaan 20 rakennuksessa. Rakennusten elinkaarisuunnitelmien (PTS) tietosisältöä ja hyödyntämistä kehitetään edelleen muun muassa visualisoinnin keinoin.

Kiinteistöjen hoitokulujen (218 milj. euroa) jakautuminen (milj. euroa)

. 2020 2019 Muutos-%
Kunnossapitokorjaukset 85,8 69,4 23,6
Käyttö ja huolto 35,2 35.0 0,6
Kiinteistöverot 28,6 27,1 5,5
Lämmitys ja jäähdytys 23,5 26,7 -12,0
Sähkö 11,8 12,4 -4,8
Siivous 14,5 11,7 23,9
Vuokrat 8,4 10,0 -16,0
Vesi ja jätevesi 3,4 3,3 3,0
Ulkoalueiden huolto 1,6 2,5 -36,0
Jätehuolto 2,4 2,3 4,3
Muut hoitokulut 2,5 2.3 8,7
Vakuutukset 0,3 0,3 0,0

 

Give feedback