Siirry sisältöön

Sidosryhmät

Sirpa Paatero puhumassa Senaatti-areenassa vuonna 2020.

Senaatti-kiinteistöillä on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa se toimii tiiviissä yhteistyössä. Senaatin johto on tunnistanut keskeiset Senaatin toimintaan vaikuttavat sidosryhmät, joita ovat asiakkaat (valtion hallinnonalat ja säätiöt sekä tilojen käyttäjät ja asiakkaat), henkilöstö ja Senaatin toimintaa ohjaavat tahot (eduskunta, valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö) sekä palvelujen ja materiaalien toimittajat.

Lisäksi Senaatti on aktiivisessa vuorovaikutuksessa viranomaisten, naapureiden ja maanomistajien, kiinteistömarkkinoiden toimijoiden, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa.

Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Senaatti kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä toimintaansa ja yhteiskuntavastuuta kehittäessään.

Konkreettisina esimerkkeinä ovat muun muassa vuosittain tehtävät asiakas- ja päättäjätyytyväisyyskyselyt. Kyselyjä on kehitetty lisäämällä reaaliaikaisia mittauksia ja siirtymällä pelkästään asiakastyytyväisyyden mittaamisesta laaja-alaisemmin asiakaskokemuksen mittaamiseen.

Senaatilla on asiakasfoorumi, jossa ovat edustettuina keskeisten asiakkaidemme edustajat. Foorumi luo suoran keskusteluyhteyden asiakkaiden avainhenkilöiden sekä Senaatin johdon välille ja luo mahdollisuuksia kollegojen verkostoitumiselle. Säännöllisesti järjestettävissä tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia teemoja asiantuntijoiden esitteleminä, tutustutaan kiinnostaviin toimitilaratkaisuihin ja keskustellaan keinoista, joilla  Senaatti voi parantaa palveluaan entisestään. Asiakasfoorumin jäseniä osallistutetaan myös Senaatin strategiatyöhön.

Paja-verkosto kokoaa toimitila-asiantuntijat yhteen saman pöydän ääreen

Senaatin asiakkaista koottu Paja-verkosto toimii toimitilajohtamisen kenttään liittyvän tiedon, hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakamiselle ja avoimelle keskustelulle. Tilaisuudet on suunnattu asiakkaiden tilayhdyshenkilöille, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka työskentelevät toimitila-asioiden parissa.  Senaatti toimii verkoston käynnistäjänä ja keskustelun fasilitoijana.

Vuonna 2020 Paja-verkoston kokoontui neljä kertaa virtuaalisesti, ja tilaisuuksissa käsiteltiin toimitilamuutoksen jälkeistä seurantaa ja toimenpiteitä, koronan myötä tullutta muutosta työntekoon ja työympäristöön, tulevaisuuden mahdollisuuksia työympäristöissä sekä vuoden 2021 Paja-tilaisuuksien aihemahdollisuuksia.

Senaatti-areena ja Senaatin Tori -tapahtumat

Senaatti järjestää vuosittain Senaatti-areena ja Senaatin Tori -tapahtumat. Areenassa päättäjät ja asiantuntijat tapaavat toisiaan tuoreen tiedon, oivaltavien esimerkkien ja avoimen keskustelun äärellä.  Senaatin Tori on suunnattu kiinteistökehittämisen ja -myynnin sidosryhmille.

Koronapandemian vuoksi molemmat tilaisuudet järjestettiin vuonna 2020 virtuaalisesti. Senaatti-areenan teemana oli ”Töissä Suomelle”.  https://www.senaatti.fi/senaatti-areena/tapahtumat/toissa-suomelle/

Kiiinteistökehittämisen ja -myynnin Senaatin Tori tapahtuman aiheena oli Suomen kiinteistömarkkinoiden tulevaisuus https://www.senaatti.fi/myynnissa/senaatin-tori/senaatin-tori-2020/

Keskeisten sidosryhmien odotukset ja niihin vastaaminen

Asiakkaat odottavat Senaatti-kiinteistöiltä etenkin omaa toimintaansa tukevia, terveellisiä ja turvallisia tiloja sekä opastamista tilojen kestävään käyttöön sekä toimitilakustannusten tehostamiseen. Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan sekä kyselyiden että muun yhteydenpidon kautta.

Valtiovarainministeriö Senaatti-kiinteistöjen ohjaavana ministeriönä odottaa Senaatin toimivan valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana kustannustehokkaasti sekä huolehtivan kiinteistöomaisuuden arvosta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. VM on asettanut Senaatille tavoitteeksi  valtion toimitilastrategian tavoitteiden edistämisen, mikä tarkoittaa muun muassa valtionhallinnon työnteon tapojen uudistamista ja toimitilakustannussäästöjen aikaansaamista.

Henkilöstö odottaa, että heille tarjotaan haastavia ja monipuolisia tehtäviä, mahdollisuutta vaikuttaa omiin työtehtäviin ja kehittymismahdollisuuksia työssä. Tässä onnistumista seurataan muun muassa säännöllisissä työtyytyväisyystutkimuksissa sekä kehityskeskusteluissa. Senaatin henkilöstön omistautuneisuus on selvästi keskimääräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen toiminta palvelutuotannossa perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Toimittajayhteistyön tavoitteena on laadukas, tehokas ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde.

Palvelutoimittajat ja -kumppanit arvostavat ennen kaikkea pitkäaikaisia toimittajasuhteita sekä avoimuutta ja tasapuolisuutta kilpailuttamiskäytännöissä.

Muut sidosryhmät odottavat Senaatilta avointa ja vastuullista toimintaa sekä osallistumista ja edelläkävijyyttä toimialan ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

Give feedback