Siirry sisältöön

Olennaiset teemat

Senaatti-kiinteistöt tarkastelee säännöllisin väliajoin toimintansa olennaisia näkökohtia ja ottaa huomioon tarkastelussa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, strategiset tavoitteet, kestävän kehityksen näkökulmat ja keskeiset riskit.

Vuonna 2014 toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta Senaatin keskeisten sidosryhmien keskuudessa kysely, jossa kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä Senaatti-kiinteistöjen olennaisista yhteiskuntavastuun näkökulmista.  Sähköisen kyselyn lisäksi kartoitus sisälsi myös henkilöhaastatteluja.

Senaatti-kiinteistöjen johto vahvisti matriisin tulokset liiketoiminta- ja strategianäkökulmasta 2014. Näistä tuloksista syntyi olennaisuusmatriisi, jonka mukaisesti Senaatti-kiinteistöt on raportoinut toiminnastaan.

Vuonna 2017 osana ISO 14001 -sertifiointia Senaatin johto päivitti olennaisuusmatriisin. Olennaisia yhteiskuntavastuun asioita tarkasteltiin siitä näkökulmasta, mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen vaikutusmahdollisuudet kyseiseen asiaan ja mikä merkitys asialla on sidosryhmille.

Vuoden 2018 raportin tunnusluvut ja raportoitavat asiat on valittu tämän olennaisuusarvion perusteella.

Tarkastelussa erityisesti seuraavat näkökulmat nousivat esille:

 • Hyvien sisäolosuhteiden varmistaminen
 • Säästöjen aikaansaaminen valtion toimitilakustannuksissa
 • Kustannustehokkaat tilaratkaistu
 • Tilojen, tietojen ja toiminnan turvallisuus
 • Toiminnan läpinäkyvyys

Monelle olennaisuusanalyysissä tärkeäksi nousseelle teemalle ei löydy GRI-ohjeistossa tunnuslukuja. Siksi Senaatti-kiinteistöt on lisännyt GRI-taulukkoon toimintansa ja strategiansa kannalta keskeisiä indikaattoreita, joita ovat toimitilaratkaisuilla saavutetut säästöt, tehokkaat tilaratkaisut ja toiminnan kustannustehokkuus. Näille on määritelty mittarit ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti.

Olennaisuusmatriisi

 1. Hyvien sisäolosuhteiden varmistaminen
 2. Kustannustehokkaat tilaratkaisut ja toimintaa tukevat työympäristöt 
 3. Säästöt (valtion) toimitilakustannuksissa
 4. Tehokkaat hankinnat ja hyvin johdettu kumppaniverkosto
 5. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus  (mm. vuosittain julkaistava yhteiskuntavastuuraportti, jossa kerromme kattavasti toiminnastamme)
 6. Kestävä ajattelu/Elinkaariajattelu kiinteistöjen ylläpidossa  ja rakentamisessa
 7. Kiinteistöjen elinkaaren aikana aiheutuneet päästöt
 8. Talousrikollisuuden torjunta
 9. Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen
  (arvokiinteistöt ja luonnon monimuotoisuus)
 10. Tilojen, tietojen ja toiminnan turvallisuus
 11. Hallittu kiinteistöjen myynti
 12. Työnteon suorituskyky ja tehokkuus
 13. Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta