Siirry sisältöön

Ympäristö

Senaatti-kiinteistöt on tunnistanut merkittävimmiksi ympäristönäkökohdikseen energian kulutuksen ja tästä aiheutuvat päästöt ilmaan, rakennusmateriaalien valinnan ja käytön, luonnon monimuotoisuuden, pilaantuneet maa-alueet sekä jätteet.

Pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia ja kehitämme ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja. Ympäristötyömme kulmakiviä ovatkin energiatehokkuuden sekä kiertotalouden kehittäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja pilaantuneiden maiden hallinta.

Aktiivinen ympäristötyö osana normaalia toimintaa

Vuonna 2018 Senaatin yhteiskuntavastuuasioiden johtamisjärjestelmän ulkoisessa auditoinnissa keskityttiin kiinteistöjen myyntiprosessin vastuullisuuteen. Sisäisissä auditoinneissa keskityttiin löytämään kehitysehdotuksia sisäolosuhteisiin liittyen.

Vuonna 2018 Senaatin kaikissa kohteissa käytettiin ainoastaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä (50 prosenttia vuonna 2017). Pääkaupunkiseudulla Senaatin kokonaisvuokrakohteet lämpesivät ensimmäistä kertaa viime vuonna 60 prosenttisesti uusiutuvalla kaukolämmöllä. Kuten aiemminkin, Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti mukana energiatehokkuuden parantamisessa ja osallistuu muun muassa kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelman (TETS) toteuttamiseen. Senaatissa aloitettiin myös uuden energiankäytön tehostamissuunnitelman laatiminen.

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen yhdessä energiatehokkuus- ja tilankäytön tehostamistoimien kanssa pienensi Senaatin päästöjä huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintaamme tarkasteltiin viime vuonna myös kiertotalouden näkökulmasta. Koemme asian niin tärkeäksi, että se nostettiin uudeksi yhteiskuntavastuuohjelmaksemme tulevalle strategiakaudelle. Tavoitteenamme on toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, pääfokuksessa rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä työympäristöprojektit. Järjestimme loppuvuodesta 2018  yhdessä WWF:n kanssa kiertotalousaiheisen seminaarin, jonka teemana oli kiertotalous valtiolla, näkökulmina yhteiskäyttöisyys ja ilmasto.

Vuonna 2018 Senaatti hyödynsi kestävän rakentamisen varmistamiseen ja todentamiseen tähtäävää RT-ympäristötyökalua yhteensä 27 hankkeessa. Kyseessä on rakennushankkeiden kestävän kehityksen huomioiva ja todentava luokitusjärjestelmä, jonka kehittämiseen Senaatti on aktiivisesti osallistunut. Järjestelmän tärkeimmät arviointikriteerit ovat rakennuksen ylläpidettävyys, energiatehokkuus, ympäristöasiat rakennuksen elinkaaren aikana sekä sisäilman laatu ja terveellisyys.

Työ luonnon monimuotoisuuden eteen jatkui suunnitellusti viime vuonna, kun 18 luontoselvitystä teetettiin Senaatin kehittämän luontoselvitysmallin mukaisesti. Työ jatkuu luontoselvitysten tekemisellä uusissa kohteissa sekä saatujen selvitystulosten hyödyntämisellä kohteiden hoidossa ja kehittämisessä.