Siirry sisältöön

Kestävä rakentaminen

Senaatissa vuonna 2017 käyttöönotetun RT-ympäristötyökalun käyttöä laajennettiin edelleen. Kyseessä on Suomen olosuhteisiin kehitetty rakennushankkeiden luokitusjärjestelmä, jonka kriteerit ohjaavat hankkeita parempaan laatuun ja ympäristövaikutusten minimointiin. Kriteeristö sisältää tavoitteita energiatehokkuudelle, elinkaaren ympäristövaikutuksille, sisäolosuhteille, ylläpidettävyydelle sekä kosteuden- ja puhtaudenhallinnalle. Tavoitetasot asetetaan hankekohtaisesti, mutta vuoden 2018 aikana on myös linjattu tietyt kriteerit ja niiden tasot, joihin Senaatin hankkeissa jatkossa aina tähdätään.

Vuonna 2018 RT-ympäristötyökalua hyödynnettiin yhteensä 27 hankkeessa.

Tyypillinen hanke saa järjestelmän mukaan luokituksekseen vain kaksi tähteä viidestä. Yksittäinen eniten luokitusta nostava toimenpide on suunniteltavan tai korjattavan kohteen elinkaaren hiilijalanjälkilaskelman tuottaminen. Tämä onkin asetettu tavoitteeksi vuonna 2019 huomattavasti nykyistä useammassa hankkeessa. Osa suurista uudis- ja peruskorjaushankkeista on asettanut tavoitteekseen neljä tähteä. Senaatin hallinnoimien rakennusten monimuotoisuus ja erityislaatuisuus sekä hankkeiden keskinäinen erilaisuus asettavat kuitenkin haasteita toiminnan ohjaamiselle ainoastaan RT-työkalun avulla.

Senaatti mukana EU:n Level(s) -projektissa

Vuonna 2018 Senaatti osallistui kahdella hankkeella yhteisten eurooppalaisten kestävän rakentamisen indikaattorien testaukseen EU:n Level(s)-projektissa.

Helsingissä sijaitsevan Suomalais-venäläisen koulun hankkeessa testattiin erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen laskentaa ja saatiin tietoa materiaalivalintojen ja suunnitteluratkaisujen päästövaikutuksista.

Vuorelan koulukodin Opistola-rakennuksen peruskorjaushankkeessa Vihdissä keskityttiin purkukatselmuksen pilotointiin ja purkujätteen raportointiin.

Level(s)-testauksessa on mukana 136 rakennushanketta 21 EU-maasta. Projekti tähtää yhteisten käsitteiden ja vertailukelpoisten mittareiden kehittämiseen sekä ilmastotietoisen kestävän rakentamisen osaamisen nostamiseen Euroopassa.

Havainnekuva Suomalais-venäläisen koulun viereisestä liikunahallista
Case: Suomalais-venäläisen koulun vastuullinen kokonaisuus. Vuonna 2018 teimme päätökset Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen rakennuttamisesta sekä koulun liikuntatilojen toteuttamisesta monen käyttäjän liikuntahallin muodossa. Suomalais-venäläisen koulun hankkeessa vastuullisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä koulurakennuksen rungoksi valittiin vähähiilisin vaihtoehto ja koulun liikuntatilat päätettiin toteuttaa uudella korkean käyttöasteen mahdollistavalla tavalla. Koko koulu on siirtymässä syyslukukaudesta 2019 alkaen väistötiloihin uuden koulun rakentamisen ajaksi. Uuden koulun sekä liikuntahallin on tarkoitus valmistua syksyksi 2021.Havainnekuva Suomalais-venäläisen koulun viereisestä liikuntahallista. Kuvan Copyright © Lehto Group Oyj. Lue lisää: Suomalais-venäläisen koulun vastuullinen kokonaisuus

Ympäristötietoa työmailta säännöllisellä raportoinnilla

Rakentamisen ympäristövaikutusten minimointia ja kestävää rakennuttamista kehitetään Senaatti-kiinteistöissä aktiivisesti. Lähtökohtaisesti kaikki yli miljoonan euron rakennushankkeet raportoivat kvartaaleittain energian- ja vedenkulutuksestaan, syntyneistä jätteistä sekä talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmän (TR-mittauksen) tuloksista ja tapaturmista.

Vuonna 2018 raportoinnin laajuutta muutettiin kattamaan vain uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet, jotta saatavat tulokset olisivat aiempaa vertailukelpoisempia. Tämän vuoksi raportoitavien hankkeiden määrä putosi vuodesta 2017, kun seurannan ulkopuolelle jäivät muun muassa pienemmät tilamuutoshankkeet. Vuoden 2018 aikana yhteensä 8 uudishanketta ja 16 korjaushanketta raportoivat toiminnastaan. Kuluvana vuonna raportoinnin hankerajausta kuitenkin laajennetaan, jotta useamman hankkeen tiedot saadaan mukaan vertailuun.

Työturvallisuus rakennustyömailla

Rakennustyömaiden turvallisuutta seurataan Senaatti-kiinteistöissä TR-mittausten eli työturvallisuuden havainnointimenetelmän avulla. Tavoitteeksi asetettu vähintään 95 % TR-taso saavutettiin vuonna 2018. Vuoden aikana seurannan piirissä olleilla työmailla tapahtui urakoitsijoilla yhteensä 4 tapaturmaa ja 5 läheltä piti -tilannetta. Tapaturmataajuus oli 12 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mikä alittaa Senaatin tavoitteen eli alle 20 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Kaikissa Senaatin rakennushankkeissa on käytössä Senaatin kehittämä rakennuttajan työturvallisuusasiakirja, johon on kirjattu rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset sekä tahtotila, joiden edellytetään ilmenevän urakoitsijan laatimassa hankekohtaisessa työturvallisuussuunnitelmassa. Työturvallisuusasiakirjan mallipohja on myös vapaasti ladattavissa Senaatin materiaalipankissa.

Valtio ohjaa rakennuttamista

Senaatin toimintaa ohjaa Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuuden ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Uudisrakentamisessa Senaatti rakentaa määräysten mukaisesti lähes nollaenergiarakennuksia vuodesta 2018 lähtien. Uudistavassa peruskorjaamisessa tavoitteenamme on energiankulutuksen vähentäminen 15 prosentilla Valtioneuvoston määrittelemistä vaatimuksista.