Siirry sisältöön

Työhyvinvointiin panostaminen

Senaatti-kiinteistöt on jo pitkään panostanut henkilöstönsä työhyvinvointiin avoimella ja arvostavalla johtamisella sekä laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnalla ja työterveyshuollolla, mikä on tuottanut hyviä tuloksia. Lisäksi Senaatissa on otettu aktiivisesti käyttöön uudenlaisia työnteon käytäntöjä, joilla vaikutetaan myös suorituskykyyn, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.

Laadukas ja henkilöstöä valtuuttava esimiestyö on avain työhyvinvointiin ja näkyy asiakkaille innostuneena ja asiakasomistautuneena toimintana.

Henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan avoimella ja arvostavalla johtamisella. Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat rehellisyys, luottamus ja kunnioitus sekä välittämisen kulttuuri, jolloin epäkohtiin puututaan heti. Johtamisessa korostuvat myös avoin vuorovaikutus ja selkeä tavoitteiden asettaminen sekä vastuun antaminen.

Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelut, joihin sisältyy myös kerran vuodessa tehtävä työssä kokonaissuoriutumista kartoittava suoritusarviointi. Osaamiskartoitus tehdään muutaman vuoden välein, ja ensimmäisen kerran se tehtiin uudessa muodossaan koko henkilöstölle vuonna 2017 ja viime vuonna analysoitiin osaamiskartoituksen osoittamat osaamisaukot. Yhdessä johdon ja esimiesten kanssa mietittiin jatkotoimenpidealueet ja keskeisimmät osaamisen painopistealueet. Näistä tuotettiin osaamisen kehittämissuunnitelma osana resurssisuunnitelmaa.

Esimiestyötä tuetaan Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, minkä lisäksi esimiehillä on käytössään tarvittavat työkalut ja tukiverkosto työterveyshuollon kanssa sekä mahdollisuus mentorointiin ja coachaukseen.

Työntekijät arvioivat myös esimiehensä työtä vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Esimiehisyyden tulos pysyi lähes samalla hyvällä tasoilla kuin vuonna 2017. Seurantamittari on ollut jo pitkään Senaatin yksi strategisista mittareista.

Työtyytyväisyys hyvällä tasolla

Senaatti-kiinteistöt seuraa säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä.

Senaattilaisten työhyvinvointi-indeksi on pysynyt lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Esimiehisyyden indeksi on pysynyt hyvä-tasolla kuten viime vuonnakin. Perehdyttäminen uusiin työtehtäviin yksikössä on selvästi normia paremmalla tasolla, mikä on ollut tavoitteena, kun uusia työntekijöitä rekrytoitiin lähes joka yksikköön.

People Power –indeksi, joka kuvastaa henkilöstön kokonaistyytyväisyyttä, on pysynyt samalla hyvällä tasolla viime vuoteen verrattuna. Johtamisindeksi, joka koostuu työn hallintaan, esimiestyöhön ja johtamiskulttuuriin liittyvistä kysymyksistä, on noussut, mikä pitkälti johtuu siitä, että senaattilaiset kokevat, että Senaatin strategia on viestitty henkilöstölle hyvin ja henkilöstön sitouttaminen uuden strategian kehittämisessä koettiin mielekkääksi ja motivaatiota lisääväksi tekijäksi.

Senaatin johtamiskulttuuri on kehittynyt erittäin myönteiseen suuntaan ja parannus edellisvuoteen on suuri. Ulkoiseen vertailunormiin verrattuna selvästi paremmaksi Senaatissa koetaan muun muassa yhtiön strategian viestiminen, työhyvinvointiin panostaminen, työvälineet ja työskentely-ympäristö.

Henkilöstötutkimustuloksia verrataan muihin asiantuntijaorganisaatioihin ja kaikki Senaatin indeksit ovat selvästi normia parempia, mikä on tavoitteenakin.

2018 Senaatille myönnettiin kolmatta vuotta peräkkäin Corporate Spiritin Innostavimmat työpaikat -tunnustus.

Senaatissa jatkui myös tietotyöntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia tukeva projekti, joka on suunniteltu yhteistyössä työterveyshuollon kumppanimme kanssa osana ennakoivaa työterveyshuoltoa.

Ennakoiva työterveyshuolto

Henkilöstön kehittämäisen asiantuntija Iida Salminen kertoo, että Senaatin työntekijöiden työhyvinvointi-indeksi on ollut pitkään hyvällä tasolla ja työterveyshuolto on saanut paljon kiitosta henkilöstötutkimuksissa. Myös toimivat työympäristöt ja työvälineet tukevat asiantuntijan työtä. Työntekijöiden jaksamista on edistetty toteuttamalla myös erillinen hyvinvointiprojekti yhdessä työterveyshuollosta vastaavan Terveystalon kanssa. Henkilöstö sai osallistua Aki Hintsan malliin pohjautuvaan projektiin vuosina 2017–2018.

Senaatti-kiinteistöt järjestää henkilöstölleen liikuntakampanjoita, joissa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus erilaisiin mittauksiin. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein. Ikävuositarkastuksia on 30 ikävuodesta eteenpäin viiden vuoden välein ja eläkkeelle jäämisen kynnyksellä voi varata vielä ylimääräisen terveystarkastuksen.

Senaatti on ollut savuton työpaikka jo vuodesta 2011 alkaen. Tupakan vieroituslääkkeet korvataan tupakanpolton lopettaneelle, jos on polttamatta sovitun ajan lopettamisen jälkeen.

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin omassa työpisteessään.

Ennakoivan työterveyshuollot kulut ovat kasvaneet Hyvinvointiprojektin myötä. Sairauspoissaolopäivien määrän lasku on taittunut.

Senaatti-kiinteistöjen työntekijät olivat vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 4,6 päivää/henkilö. Sairauspoissaoloprosentti nousi edellisestä vuodesta ja se oli 1,86 %. Henkilöstöstä 48 % ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Senaatti-kiinteistöjen työn luonteen vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat vähäisiä. Tapaturmia sattui vuoden aikana kahdeksan. Tapaturmataajuus, eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti, oli 5,9. Vain kolme tapaturmaa aiheutti työstä poissaoloja.