Siirry sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Suomen valtion luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on lisäksi yksi keskeinen tavoite valtion kiinteistöstrategiassa. Senaatti-kiinteistöt huolehtii osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan ihmisten luomissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

Senaatti-kiinteistöillä toimintamalli luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Senaatti-kiinteistöt on luonut systemaattisen toimintamallin luonnon monimuotoisuuden säilymisen edistämiseksi niissä kiinteistöissä, joissa monimuotoisuudella on tunnistettu olevan suuri merkitys. Senaatti-kiinteistöjen toimintamallissa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, suojelu ja edistäminen on rinnastettu rakennussuojeluun.

Tavoitteenamme on laatia luontoselvitykset kaikkiaan 80:stä luonnonsuojelun kannalta erityisen merkittävästä kohteesta vuosina 2017-2020. Vuoden 2018 aikana Senaatin luoman mallin mukaisesti teetettiin 18 luontoselvitystä. Yhteensä selvityksiä on tehty 46 kappaletta ja selvitykset on toteuttanut neljä luontoselvityskumppania.

Senaatin toimintamalli luontoselvitysten tekemiseksi on julkaistu kotisivuillamme ja se on  kaikkien kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä. Yhdenmukaisella toimintamallilla ja luoduilla luontoarvio- ja -selvitysmalleilla tavoittelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittisten tekijöiden tunnistamista systemaattisesti ja laadukkaasti. Lisäksi selvityksien avulla voidaan hyödyntää helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Luontoselvitysten teettämistä jatketaan ja vuoden 2019 tavoitteena on toteuttaa 15 eri laajuista selvitystä. Lisäksi osasta teetetään kattavampia lisäselvityksiä tarpeen mukaan.

Jo tehtyjen selvityksien löydökset lisätään kiinteistökohtaisiin huoltokirjoihin, jolloin luontoselvitysten tulokset voidaan huomioida kattavasti kiinteistöjen hoidossa ja rakennusten kunnossapidossa. Hyödynnämme selvitysten tuloksia tämän lisäksi uudisrakennus- ja korjaushankkeissa sekä myymissämme kiinteistöissä. Vuoden 2018 selvityksien perusteella meillä on hyvä käsitys muun muassa siitä, missä kohteissamme tulee torjua vieraslajeja tai umpeen kasvamista osana viheralueen hoitoa tai mihin vuodenaikaan rakennusten räystäs- ja kattotyöt tulee ajoittaa, jotta lähellä pesivien lintujen tai rakennuksessa majoittuvien lepakoiden elinoloja ei heikennetä.

Kaikki tehdyt luontoselvitykset julkaistaan Senaatin verkkosivuilla ja selvityksissä esille tulleet lajihavainnot lisätään osaksi Suomen lajitietokeskuksen tietokantaa. Huomioimme uuden ”Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019” arvioinnin ja tulemme päivittämään tehdyt luontoselvitykset uusimman uhanalaisuusarvion mukaisiksi.

Vuollejokisimpukka
Valtioneuvoston edustustilana toimiva Königstedtin kartano on Vantaalla sijaitseva vehreä keidas jalopuumetsikköineen ja lehtoineen. Königstedtin kartanon ympäristöön laadittiin perusmuotoinen luontoselvitys kesällä 2018. Luontoselvityksessä tutkittiin muun muassa uhanalaisen vuollejokisimpukan esiintymistä kartanon lähellä virtaavassa Vantaajoessa. Vuollejokisimpukoita tavattiinkin joessa runsaasti, sillä joki tarjoaa niille suotuisat elinolot. Vuollejokisimpukoiden elinolojen säilyttäminen ennallaan tarkoittaa niiden huomioimista aina, kun suunnitellaan vesirakentamista, ruoppauksia ja muita uomaa tai virtaamaa muuttavia toimia.

Luonnonsuojelualueita Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on useita kymmeniä maa-alueita, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla. Yhteensä Senaatti-kiinteistöjen maa-alueita sijaitsee Natura-alueilla 948 hehtaaria sekä muilla suojelualueilla 44 hehtaaria. Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue muodostavat yhteensä yli 80 % Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimista Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueilla.

Suojeluperusteiden selitteet

Luonnonsuojelualueet

  • ERA = Erityisesti suojeltavan lajin suojelualue
  • LTA = Luontotyypin suojelualue
  • YSA = Yksityismaiden luonnonsuojelualue

Natura-alueet

  • SPA = Special Protection Area, lintudirektiivin perusteella suojeltava alue
  • SAC = Special Areas of Conservation, erityisen suojelutoiminnan alueet