Siirry sisältöön

GRI

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2018 yhteiskuntavastuun tunnusluvut perustuvat GRI-standardien (2016) perustason (core) laajuuteen. Senaatti-kiinteistöt raportoi soveltuvin osin myös GRI:n rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäohjeistuksen (Construction and Real Estate sector supplement, CRESS) mukaisesti.

Lisätietoja Senaatti-kiinteistöjen viestintä p. 0205 811 356.

 

102 – Yleinen sisältö
Sisältö Sijainti raportissa Lisätiedot ja puutteet
Organisaation kuvaus
102-1 Raportoivan organisaation nimi Senaatti
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Liiketoiminta ja palvelut
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Organisaatio
102-4 Toimintamaat Organisaatio
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Organisaatio
102-6 Markkina-alueet, toimialat Liiketoiminta ja palvelut
102-7 Raportoivan organisaation koko

Avainluvut

Liiketoiminta ja palvelut

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

Henkilöstö

Kumppanit

102-9 Toimitusketju

Vastuulliset hankinnat

Kumppanit

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Ei ole merkittäviä muutoksia vuonna 2018.
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Senaatti noudattaa kaikessa toiminnassa lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä, jossa nämä asiat otetaan huomioon. Erillistä prosessia tähän ei ole.
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Toimialan kehittämiseen osallistuminen Senaatti on sitoutunut toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimukseen (TETS) vuosille 2017-2025 sekä WWF:n Green Office ympäristöohjelmaan.
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Riskien hallinta

Toimintaympäristö

Eettiset toimintaperiaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Henkilöstö
Vastuullisuuden johtaminen
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto ja johtaminen
102-22 Hallituksen kokoonpano

Hallinto ja johtaminen

Hallinnointikoodi

102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto ja johtaminen
102-24 Hallituksen valinta Hallinto ja johtaminen
Hallinnointikoodi
Sidosryhmät
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kaikki työntekijät johtoa lukuunottamatta kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät
Raportointitapa
102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös Raportti kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Mukana eivät ole Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöt, joiden osuus liikelaitoskonsernista on hyvin pieni.
102-46 Raportin sisällön määrittely Olennaiset teemat
102-47 Olennaiset näkökohdat Olennaiset teemat
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointiperiaatteet
102-50 Raportointijakso Raportointiperiaatteet
102-51 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja GRI
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus GRI
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI
102-56 Raportoinnin varmennus Varmennuslausunto
103 – Johtamismalli
Sisältö Sijainti raportissa Lisätiedot ja puutteet
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

Raportointiperiaatteet

Olennaiset teemat

103-2 Johtamismallin osatekijät Yhteiskuntavastuun johtaminen
103-3 Johtamismallin arviointi Yheiskuntavastuun johtaminen Johtamismallia arvioidaan ISO 14001 ympäristöjärjestelmän auditoinnissa, joka kattaa myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat.
200 – Taloudelliset vaikutukset
Sisältö Sijainti raportissa Lisätiedot ja puutteet
Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Rahavirrat
201-4 Valtiolta saadut avustukset Rahavirrat
Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Rahavirrat

Työllistämisjalanjälki

Hankintakäytännöt
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Senaatti noudattaa julkista hankintalakia, jossa hankintakriteerinä ei voi käyttää paikallisuutta.
Korruptionvastaisuus
205-2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus Senaattilaisista 81 % on suorittanut etiikkatentin, joka on pakollinen kaikille. Tentti suoritetaan osana perehdytystä. Senaatti-kiinteistöjen hallitus perehdytetään Senaatin toimintatapoihin ja politiikkoihin.
205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjontatapauksia vuonna 2018.
Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Ei oikeudenkäyntejä em. mainituissa tapauksissa vuonna 2018
300 – Ympäristövaikutukset
Sisältö Sijainti raportissa Lisätiedot ja puutteet
Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Energia ja vesi
302-3 Energiaintensiteetti Energia ja vesi
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Energia ja vesi
Vesi
303-1 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Energia ja vesi Kohteissa käytössä kunnallinen vesi. Senaatilla on myös yksittäisiä kohteita, joissa on oma kaivo.
Luonnon monimuotoisuus
304-1 Toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävillä alueilla Luonnon monimuotoisuus Raportoitu luonnosuojelualueilla sijaitsevien kohteiden toiminnan laatu ja luontoarvojen huomioimien osana riskienhallintaprosessia ja vaikutusten ennaltaehkäisy.
Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Päästöt ilmaan
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Päästöt ilmaan Sähkönkulutuksesta aiheutuvat päästöt on raportoitu markkinaperusteisesti.
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Päästöt ilmaan
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Päästöt ilmaan
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Päästöt ilmaan
Päästöt vesistöihin ja jätteet
306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Jätteet
Kestävä rakentaminen
Ympäristölainsäädännön noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkominen Ei sakkoja tai sanktioita vuonna 2018.
400 – Sosiaaliset vaikutukset
Sisältö Sijainti raportissa Lisätiedot ja puutteet
Työsuhteet
401-1 Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus Henkilöstö Senaatti toimii vain Suomessa, joten alueellisuus ei ole merkittävät kriteeri eikä henkilöstön ikä ole tehtävien luonteen vuoksi kriteerinä valinnalle.
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle Kaikilla työntekijöillä on samat henkilöstöetuudet autoetua lukuunottamatta, joka tarjotaan vain vakituiselle henkilöstölle.
Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset

Työhyvinvointi

Kestävä rakentaminen

Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa, joten tietoja ei ole olennaista raportoida alueen mukaan.

Sairauspoissaoloon johtaneita tapaturmia oli raportointikaudella niin vähän, että jaottelu sukupuolen mukaan voisi vaarantaa yksityisyydensuojan.

Urakoitsijoiden osalta näin tarkkaa tietoa ei ole saatavissa. Toimialakohtaisen ohjeistuksen lisävaatimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kohdalla epäolennaiset.

Koulutukset
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Osaamiseen panostaminen
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat Osaamiseen panostaminen
404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Koko henkilöstö on suoritusarvioinnin ja kehityskeskustelujen piirissä
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
405-1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

Henkilöstö

Hallinto

Syrjinnän ehkäisy
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Henkilöstö Syrjintätapauksia ei raportoitu vuonna 2018. Senaatilla on tasa-arvosuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös syrjimiseen sekä tasa-arvosuunnitelmassa tavoitteita, joiden toteutumista seurataan. Mahdollisten syrjintätapausten käsittelyssä on mukana luottamusmiesorganisaatio sekä työnantajan puolelta työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava johtaja. Asian käsittely dokumentoidaan.
Julkinen päätöksenteko
415-1 Poliittiset tuet Senaatin eettiset periaatteet kieltävät poliittisten tukien antamisen.
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointi Sisäilma
416-2 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei rikkomuksia vuonna 2018
Asiakkaiden yksityisyydensuoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset Ei valituksia vuonna 2018
Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Ei rikkomuksia vuonna 2018
Rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäosa (Construction and Real Estate Sector Disclosures)
Sisältö Sijainti raportissa Lisätiedot ja puutteet
CRE-1 Rakennusten energiaintensiteetti Energia ja vesi
CRE-2 Rakennusten vesi-intensiteetti Energia ja vesi
CRE-3 Rakennusten kasvihuonekaasu­päästöintensiteetti Päästöt ilmaan
CRE-5 Puhdistetut tai puhdistuksen tarpeessa olevat maa-alueet Pilaantuneet maa-alueet
CRE-8 Kestävään kehitykseen liittyvät sertfiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmat Senaatti-kiinteistöt on määritellyt rakennuksille energiatehokkuusluokat, käytössä ei ole kansainvälisiä sertifiointeja.
Senaatti-kiinteistöjen omat olennaiset näkökohdat
Sisältö Sijainti raportissa Lisätiedot ja puutteet
Senaatti 1 Terveelliset ja turvalliset tilat Sisäilma
Senaatti 2 Tehokkaat tilaratkaisut ja toiminnan kustannustehokkuus

Työympäristöjen kehittäminen

Kiinteistöjen ylläpito

Senaatti 3 Toimilaratkaisuilla saavutetut säästöt Taloudelliset tavoitteet ja tulokset
Tunnuslukujen laskentarajat
Laskentaraja
Olennaiset näkökohdat Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt ja ulkopuoliset toimijat
Taloudelliset tulokset x
Välilliset taloudelliset vaikutukset x
Korruption vastaisuus x
Kilpailun rajoittaminen x
Energia x
Vesi x
Päästöt x
Päästöt vesistöihin ja jätteet x
Ympäristölainsäädännön noudattaminen x
Työsuhteet x
Työterveys- ja turvallisuus x
Koulutukset x
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet x
Syrjinnän ehkäisy x
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus x
Määräystenmukaisuus x
Terveelliset ja turvalliset tilat x
Tilatehokkuus x
Toimintaa tukevat työympäristöt x
Kustannustehokas toiminta x