Siirry sisältöön

Kiinteistöjen ylläpito

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on kiinteistöjen arvon ja käytettävyyden säilyminen. Ylläpidolla on myös merkittävä rooli sisäilman laadun varmistamisessa ja energiakulutuksen vähentämisessä.  Vuonna 2018 Senaatti-kiinteistöt käytti kiinteistöjen ylläpitoon 237 miljoonaa euroa.  Kokonaisenergian ominaiskulutus nousi ylläpidon seuraamassa määrätyssä kiinteistökannassa 0,6 % edellisvuoteen verrattuna, eikä tavoiteltuun 1 % vähenemiseen edellisvuoteen verrattuna kertomusvuonna päästy.

Tutkitusti tehokasta kiinteistöjen ylläpitoa

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on toteuttaa kiinteistöjen ylläpito kustannustehokkaasti. Senaatti on vuosittain mukana KTI:n vertailussa, jossa tarkastellaan kiinteistöjen ylläpitokuluja ja asiakastyytyväisyyttä.

KTI kiinteistötiedon vuosittain toteuttaman vertailututkimuksen mukaan Senaatin ylläpitokulut ovat erittäin kustannustehokkaat.

Edellisessä, vuoden 2017 vertailussa hoitokustannukset ilman korjauksia olivat 20 % edullisemmat kuin vertailussa mukana olleilla yksityisillä yrityksillä. Senaatti myös käytti kiinteistöjensä kunnossapitokorjauksiin ja korjausinvestointeihin selvästi enemmän kuin tutkimuksessa mukana olleet yksityiset yritykset. Vuoden 2018 vertailutiedot ovat saatavissa toukokuussa 2019.

Digitaalisuus vahvasti mukana myös kiinteistöjen ylläpidossa

Senaatti-kiinteistöt kehittää ja pilotoi digitaalisia kiinteistöjen ylläpidon ratkaisuja. Vuonna 2018 toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Olosuhdemallin pilotointi -hanke (KIRA-Digi), joka on jatkoa aiempien vuosien Virtuaalinen kiinteistö -kehityshankkeelle. Hankkeessa kehitettiin ohjelmisto- ja toimittajariippumaton ratkaisu rakennusten tietomallien hyödyntämiseksi kiinteistöjen ylläpidossa. Ratkaisu myös tuo olosuhdetiedot tilankäyttäjän ulottuville ja luo dynaamisen palautekanavan.

Olosuhdemalli on ensimmäinen alustatalouden käytännön sovellus kiinteistö- ja rakennusalalla Suomessa.

Olosuhdemallilla on merkittävä potentiaali tilankäyttäjien hyvinvoinnin tukemisessa ja kiinteistöjen ympäristövaikutusten pienentämisessä. Myös taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä työn tuottavuuden parantumisen, energiankäytön optimoinnin, vaurioiden ehkäisemisen ja vikakorjausten nopeutumisen kautta. Strategiakauden tavoitteena on laajentaa Olosuhdemalli  sataan kiinteistöön vuoden 2022 loppuun mennessä.

Case: Digitaalinen käyttöliittymä helpottaa käyttäjän arkea.

Senaatti on luonut uuden älykkään käyttöliittymän kiinteistöjen ylläpitoon alan muiden huipputoimijoiden kanssa. Pilotissa rakennuksesta kerätään dataa, joka auttaa ylläpidossa ja ongelmien ennakoinnissa. Käyttäjä vain nappaa kuvan QR-koodista.

Lue koko artikkeli

Lähes 200 Senaatti-kiinteistöjen kohdetta on liitetty rakennusautomaation etävalvontapalveluihin. Metrix-sisäolosuhdeseuranta ja -raportointi oli vuoden 2018 lopussa käytössä yli sadassa kohteessa.

Ylläpidon tietojärjestelmiä kehitettiin edelleen tukemaan muun muassa turvallisuuspalveluiden käyttöönottoa, sisäolosuhteiden visuaalista raportointia, rakennuskatsastusmallin prosessia ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelua sekä tilojen infonäytöissä toteutettavaa viestintää.

Yhteiset tavoitteet kumppaneiden kanssa

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitoprosessin yhtenä tehtävänä on löytää ja ottaa käyttöön alan parhaat käytännöt. Vuosittain tehdään kiinteistökannan arviointi, jonka perusteella laaditaan kiinteistöille vuosi- ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat.

Kiinteistönhoidossa Senaatilla on neljä valtakunnallisesti toimivaa palveluntuottajaa, joiden kesken Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa kiinteistöjensä kiinteistönhoidon. Kumppanuuden tavoitteena on syventää eri osapuolten välistä kehittämisyhteistyötä ja tehostaa toimintamalleja laadun parantamiseksi ja kustannustason hallitsemiseksi.

Kertomusvuonna paneuduttiin turvallisuussopimusten ja tilaajavastuulain mukaisen toiminnan auditointiin sekä tietosuojalain edellyttämien sopimusten laadintaan.

Vuoden 2019 tavoitteita

Vuonna 2019 käynnistetään Olosuhdemallin jalkautus 13 uuteen kiinteistöön eri puolilla Suomea. Samalla virtuaalisen aulapalvelun käyttöä laajennetaan sekä pilotoidaan kokonaisvaltaista sisäilmamittaria ja siivousrobotiikkaa.

Vuoden 2019 aikana kaikki merkittävät rakennukset saadaan sisäolosuhteisiin keskittyvän rakennuskatsastuksen piiriin. Lisäksi kiinteistönhoidon laatuauditointijärjestelmä päivitetään vastaamaan nykyisen strategian painotuksia asiakaskokemukseen ja sisäolosuhteiden nollatoleranssiin. Tavoitteena on pienentää kokonaisenergiankulutusta 1 % ja laatia Senaatille uusi energiatehokkuussuunnitelma sekä asettaa konkreettiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi.