Siirry sisältöön

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

  • Kokonaistulos oli 64 milj. euroa ja alitti 21 milj. euroa tavoitteen
  • Vuokrauksen tulos 42 milj. euroa alitti tavoitteen 19 milj. eurolla
  • Vuokrauksen tulostavoitteista jäätiin, koska valtion vuokrajärjestelmässä kustannusvastuita siirrettiin muun muassa puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta Senaatille
  • Kiinteistöjen myyntien tulos oli 21 milj. euroa, tavoitteen oltua 24 milj. euroa.
  • Kiinteistöjen toteutunut myynti oli 118 milj. euroa.
  • Toimitilasäästöt ovat toteutuneet suunniteltua nopeammin. Vuoden aikana sovittiin noin 13 milj. euron vuotuisista säästöistä toimitilakustannuksiin. Tavoite oli 10,5 milj. euroa. Kahdeksalle vuodelle asetettu 100 milj. euron tavoite on lähes saavutettu neljässä vuodessa.

Vuokrauksen tulos oli 42,3 (78,3) milj. euroa, ja se alitti budjetin 18,8 milj. eurolla. Vuokrauksen tulosta heikensivät merkittävästi tilikauden aikana kirjatut arvonalentumiset sekä pakolliset varaukset, jotka liittyvät suljettujen alueiden rakennuksiin. Suljettujen alueiden rakennusten purkuvastuu siirtyi Senaatille vuoden 2019 alusta lähtien. Näitä rakennuksia on puolustusvoimilla, Rajavartiolaitoksella ja Rikosseuraamuslaitoksella.

Vuokrauksen liikevaihto kasvoi hieman ja oli 638,5 (620,8) milj. euroa. Liikevaihto vuokraustoiminnan osalta ylitti budjettitavoitteen 13,9 milj. eurolla. Tämä johtui pääosin edelleenvuokrauksen kasvusta, kun aikaisemmin virastojen ja laitosten yksityisiltä markkinoilta vuokraamat tilat ovat siirtyneet Senaatin hallinnoimiksi. Kiinteistöjen kunnossapitoon käytettiin vuonna 2018 22 milj. euroa enemmän rahaa kuin vuonna 2017. Lisärahankäyttö kohdistettiin erityisesti sisäolosuhdelähtöisiin korjauksiin.

Palvelut ovat olleet vuoden 2018 alusta osana vuokrauksen liiketoimintoa. Palvelujen myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli 17,1 (16,4) milj. euroa. Palvelujen myynnin kasvua selittää erityisesti puhtauspalveluiden ja aula-ja turvallisuuspalveluiden lisääntynyt kysyntä.

Kiinteistöjä ja osakkeita myytiin 117,7 milj. eurolla. Tavoitteeksi oli asetettu 100 milj. euroa. Hyvään euro- ja kappalemääräiseen myyntiin vaikutti mm. otollinen kiinteistömarkkinatilanne.  Lue tarkemmin kiinteistöjen myynneistä.

Tuloutus valtiolle

Senaatti tulouttaa vuosittain omistajalleen eli valtiolle voiton tuloutuksen, joka koostuu pääosin kiinteistöjen myynneistä saaduista tuloista. Senaatti-kiinteistöt maksoi kertomusvuonna tuloutusta valtiolle 135 (125) milj. euroa. Vuoden 2018 tuloksesta Senaatti tulouttaa 35 milj. euroa kesäkuussa 2019.

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 2,0 (4,3) %. Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 (2,5) %.

Vuokraustoiminnan valtioasiakkaiden oman pääoman tuotto oli 0,7 %, mikä alitti valtion uuden vuokrajärjestelmän mukaisen 1,5 %:n tavoitteen.

Keskeisin syy alitukseen olivat arvonalentumiset ja varaukset suljettujen alueiden rakennusten purkukustannuksia varten. Valtion vuokrajärjestelmässä kustannusvastuita siirrettiin muun muassa puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta Senaatille.

Omavaraisuusaste on pysynyt erinomaisena ja oli 64,0 (65,2) %.  Nettovelkaantumisaste oli 49 (50) %.

 

         *Valtioasiakkaiden vuokraustoiminnan oman pääoman tuotto oli 0,7 %.

Korolliset velat (valtio- ja rahalaitoslainat) olivat vuoden lopussa 1 512,6 (1 520,7) milj. euroa. Lainoista valtion lainaa oli 1 213,9 (1 153,3) milj. euroa ja rahoituslaitoksilta 298,6 (367,4) milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöt lyhensi vuonna 2018 valtion lainoja yhteensä 303,7 (318,3) milj. euroa ja muita lainoja 68,8 (462,9) milj. euroa. Valtiolainojen korkoja maksettiin 9,5 milj. euroa ja rahoituslaitosten lainojen korkoja 2,4 milj. euroa, yhteensä 11,9 (14,8) milj. euroa. Takausmaksuja valtiolle maksettiin 1,8 (3,0) milj. euroa. Vuoden aikana otettiin Valtiokonttorilta uutta lainaa 360 milj. euroa.

Toimitilasäästöt ovat toteutuneet ennakoitua nopeammin

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen tarjoamansa palvelut ja työympäristöratkaisut kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Strategisena tavoitteena on saavuttaa valtiolle 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa, vuoteen 2022 mennessä.  Kahdeksalle vuodelle asetettu 100 milj. euron tavoite on lähes saavutettu neljässä vuodessa.

Tehokkaat tilaratkaisut tuovat mittavat säästöt

Senaatti-kiinteistöt seuraa systemaattisesti vuosittain muun muassa vuokrissa ja tilatehokkuudessa saavutettuja tuloksia.

Vuonna 2018 toimitiloissa, joissa asiakkaan työympäristöä oli kehitetty yhteisessä tilaratkaisuprojektissa, oli tilatehokkuus (m2/henkilötyövuosi) parantunut 23 %. Toimitilakustannukset henkilötyövuotta kohden (€/HTV) alenivat 22 %.

Senaatti-kiinteistöt mittaa syntyneitä säästöjä kahden toiminnan kautta:

  1. Ratkaisuprojektien kautta syntyneet säästöt toimitilakustannuksissa vuokralaiselle.
  2. Kiinteistöjen myynnin kautta syntyneet säästöt.
Sovitut säästöt  M€
 M€
Säästöt vuonna 2018
Ratkaisuprojektit 10,1
Kiinteistöjen myynti 2,9
Sovitut säästöt yhteensä 13
Säästötavoite vuonna 2018 10,5