Siirry sisältöön

Palkitseminen

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle maksetaan kuukausipalkkaa, joka perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Kuukausipalkka on kokonaispalkka, jonka osia ovat rahapalkka ja mahdolliset luontoisedut (puhelin- ja/tai autoetu). Senaatin johdolla on sopimuspalkat, joissa ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia eikä lisäeläkejärjestelyjä.

Koko henkilöstö tulospalkkiomallin piirissä

Tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on tavoitteena olleen kynnysarvon (vuonna 2018 budjetin mukainen vuokrakate) saavuttaminen.

Tulospalkkion suuruus määräytyy henkilökohtaisten tuloskorttien tulostavoitteiden toteumien perusteella. Kullakin kortilla tavoitteita voi olla yksikkö-, ryhmä- ja henkilötasolla.

Yhteisiä tavoitteita ovat esimiehillä esimiehisyyden tunnusluku, joka on oman yksikön henkilöstön näkemys esimiestyön toimivuudesta ja kiinteistöpäälliköillä energiatavoitteiden toteutuminen ja kiinteistöalueen käyttäjätyytyväisyys.

Tulospalkkio voi olla enintään yhden kuukauden palkan suuruinen. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen.

Rahallinen palkitseminen on yksi osa palkitsemista. Aineeton palkitseminen on kuitenkin tärkeässä osassa. Senaatissa aineettomia palkitsemisen muotoja ovat esimerkiksi osallistuminen toimialan toiminnan kehittämiseen ja laajat vaikutusmahdollisuudet, mahdollisuus oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, laaja työhyvinvointitoiminta, kattava työterveyshuolto, eri elämäntilanteet huomioiva työnantajapolitiikka, ja hyvä esimiehisyys.

Kannustavat kertapalkkiot

Hyvästä työsuorituksesta voi saada kertapalkkion. Yleensä kertapalkkion perusteena on poikkeavan hyvä suoritus ja kertapalkkio voi olla yksilökohtainen tai tiimille annettu.

Palkitsemista kehitetään tiiviisti yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä muun muassa hyväksyy tehtävien vaativuudet ja osallistuu palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Eläköityminen ja irtisanoutuminen

Eläkkeet määräytyvät valtion eläkelain mukaisesti eli senaattilainen voi omalla päätöksellään jäädä vanhuuseläkkeelle 63–68 vuoden välillä. Senaattilainen voi omalla päätöksellään jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyään 63 vuotta huomioiden kuitenkin 1.1.2017 voimaan tullut eläkelakiuudistus.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkka. Johtoryhmien jäsenten irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Johdolle maksetut palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten kiinteä palkanosa sisältää kuukausipalkan ja luontaisedut (auto ja puhelinetu) sekä lomarahan. Muuttuva osa on tulospalkkio.

Vuoden 2018 palkka- ja palkkiotiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus
Hallituksen jäsen Palkkio (€)
Jarmo Vaittinen (osallistunut 15/15 kokoukseen) 17 550
Kari Ruohonen (osallistunut 15/15 kokoukseen) 14 070
Markus Siltanen (osallistunut 14/15 kokoukseen) 13 820
Mari Walls (osallistunut 12/15 kokoukseen) 13 320
Sonja Nybonn  (osallistunut 14/15 kokoukseen) 13 380
Senaatti-kiinteistöjen johto
Kuvaus Palkkio (€)
Toimitusjohtajalle maksettu kiinteä palkan osa 244 376
Toimitusjohtajalle maksettu muuttuva palkan osa 53 505
Johtoryhmälle (ei sis. toimitusjohtaja) maksettu kiinteä palkan osa 1 863 470
Johtoryhmälle (ei sis. toimitusjohtaja) maksettu muuttuva palkan osa 127 801
Tilintarkastusyhteisön palkkiot (PwC Oy ja PwC Julkistarkastus Oy)
Kuvaus Palkkio (€)
Lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettu korvaus 31 778
Muut palvelut 35 164