Siirry sisältöön

Sidosryhmät

Senaatti-kiinteistöillä on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa se toimii tiiviissä yhteistyössä. Senaatin johto on tunnistanut keskeiset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vaikuttavat sidosryhmät, joita ovat asiakkaat (valtion hallinnonalat ja säätiöt sekä tilojen käyttäjät ja asiakkaat), henkilöstö ja Senaatin toimintaa ohjaavat tahot (eduskunta, valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö) sekä palvelujen ja materiaalien toimittajat.

Lisäksi Senaatti on aktiivisessa vuorovaikutuksessa viranomaisten, naapureiden ja maanomistajien, kiinteistömarkkinoiden toimijoiden, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa.

Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen vaatii aktiivista kuuntelua. Senaatti-kiinteistöt kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä toimintaansa ja yhteiskuntavastuuta kehittäessään.

Konkreettisina esimerkkeinä ovat muun muassa vuosittain tehtävät asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt. Kyselyjä on kehitetty vuonna 2018 muun muassa lisäämällä jatkossa reaaliaikaisia mittauksia ja siirtymällä pelkästään asiakastyytyväisyyden mittaamisesta laaja-alaisemmin asiakaskokemuksen mittaamiseen.

Senaatti käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Senaatilla on asiakasfoorumi, jossa ovat edustettuina keskeisten asiakkaidemme edustajat. Foorumi luo suoran keskusteluyhteyden asiakkaiden avainhenkilöiden sekä Senaatti-kiinteistöjen johdon välille ja luo mahdollisuuksia kollegojen verkostoitumiselle. Säännöllisesti järjestettävissä tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia teemoja asiantuntijoiden esitteleminä, tutustutaan kiinnostaviin toimitilaratkaisuihin ja keskustellaan keinoista, joilla Senaatti-kiinteistöt voi parantaa palveluaan entisestään. Asiakasfoorumin jäseniä osallistutetaan myös Senaatin strategiatyöhön.

Paja-verkosto kokoaa toimitilajohtajat yhteen saman pöydän ääreen

Kertomusvuonna aloitti toimintansa Senaatin asiakkaista koottu Paja-verkosto, joka toimii alustana toimitilajohtamisen kenttään liittyvän tiedon, hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakamiselle ja avoimelle keskustelulle.

Tilaisuudet on suunnattu asiakkaiden tilayhdyshenkilöille, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka työskentelevät toimitila-asioiden parissa. Vapaamuotoisissa tunnin pituisissa kokoontumisissa kuullaan alustus vaihtuvasta ajankohtaisesta teemasta. Senaatti toimii verkoston käynnistäjänä ja keskustelun fasilitoijana. Tilaisuuksia on neljä kertaa vuodessa ja ensimmäinen Paja pidettiin marraskuussa 2018.

Senaatti-areena ja Senaatin Tori -tapahtumat

Senaatti areena tapahtuma
Senaatti-kiinteistöt on syksystä 2015 alkaen järjestänyt asiakkailleen Senaatti-areena -tapahtumia, joissa kehitetään tulevaisuuden työympäristöjä ja työnteon tapoja.

Areenassa päättäjät ja asiantuntijat tapaavat toisiaan tuoreen tiedon, oivaltavien esimerkkien ja avoimen keskustelun äärellä. Tapahtumia voi seurata suorana lähetyksenä tai tallenteina senaatti-areena.fi -sivustolla.

Kertomusvuoden areenoiden teemoina olivat valtion keskitetyt palveluntarjoajat ja hyvällä johtamisella kohti parempaa suorituskykyä.

Areenat sekä niitä tukeva verkkosivusto www.senaatti-areena.fi toimivat uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen keskustelu- ja kohtaamisfoorumina ja tukevat siten osaltaan valtion toimitilastrategian toimeenpanoa.

Senaatti-kiinteistöt järjesti vuonna 2018 neljättä kertaa kiinteistökaupan sidosryhmille suunnatun Senaatin Tori -tapahtuman. Teemoina olivat viranomaispolku kiinteistökehittämisessä ja yhteistyön merkitys.

Sidosryhmien odotukset ja niihin vastaaminen

Asiakkaat odottavat Senaatti-kiinteistöiltä etenkin omaa toimintaansa tukevia, terveellisiä ja turvallisia tiloja sekä opastamista tilojen kestävään käyttöön sekä toimitilakustannusten tehostamiseen. Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan sekä kyselyiden että muun  yhteydenpidon kautta. Kertomusvuonna rakennettiin Senaatin asiakaskokemuksen johtamisjärjestelmä, joka perustuu jatkuvaan asiakaskuunteluun, mittaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Valtiovarainminsteriö Senaatti-kiinteistöjen ohjaavana ministeriönä odottaa Senaatin toimivan valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana kustannustehokkaasti sekä huolehtivan kiinteistöomaisuuden arvosta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. VM on asettanut meille tavoitteeksi valtionhallinnon työnteon tapojen uudistamisen ja toimitilakustannussäästöjen aikaansaamisen.

Henkilöstö odottaa, että heille tarjotaan haastavia ja monipuolisia tehtäviä, mahdollisuutta vaikuttaa omiin työtehtäviin ja kehittymismahdollisuuksia työssä. Tässä onnistumista seurataan muun muassa säännöllisissä työtyytyväisyystutkimuksissa sekä kehityskeskusteluissa. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön omistautuneisuus selvästi keskimääräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen toiminta palvelutuotannossa perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Toimittajayhteistyön tavoitteena on laadukas, tehokas ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde. Senaatti-kiinteistöillä on noin 3 500 palvelujen ja materiaalien toimittajaa, joista valtakunnallisia kumppanitoimittajia on noin 80.

Palvelutoimittajat ja -kumppanit arvostavat ennen kaikkea pitkäaikaisia toimittajasuhteita sekä avoimuutta ja tasapuolisuutta kilpailuttamiskäytännöissä.

Muut sidosryhmät odottavat Senaatti-kiinteistöiltä ennen kaikkea avointa ja vastuullista toimintaa, avoimuutta sekä osallistumista ja edelläkävijyyttä toimialan ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

 

Senaattilaisten edustus järjestöissä ja edunvalvonta­organisaatioissa
Järjestö Edustus
Arkkitehtuurimuseon edustajisto Jäsen
Avepoint Oy Hallituksen jäsen
buildingSMART Hallituksen jäsen, jäsen
CEN / TC442 (European Committee for Standardization) on Euroopan kansallisten standardoimisjärjestöjen yhteistyöjärjestö Kutsuttuna asiantuntijat
EU BIM Task group Jäsen
FISE Oy Jäsen
FISE OY Kutsuttu asiantuntija, jäsen
Green Building Council Finland Hallituksen jäsen, jäsen
IP-kiinteistöt Oy Hallituksen jäsen, jäsen
Kiinteistöalan koulutuskeskus Oy Jäsen, rakennuttamisen koulutussemiaarin suunnitteluryhmä
KIRA-DIGI Asiantuntijajäsen
KOY Helsingin Musiikkitalo Hallituksen puheenjohtaja
KOY Hämeenlinnan poliisitalo Hallituksen jäsen, jäsen
KOY Valkeakosken virastotalo Hallituksen jäsen
Kultarannan peruskorjauksen ohjausryhmä Jäsen
Metropolian konservoinnin koulutusohjelman ohjausryhmä Jäsen
Oikeusministeriö, istuntosalivarusteluprojekti Kutsuttu asiantuntija
Oikeusministeriö, käräjäoikeusverkostouudistus Kutsuttu asiantuntija
Palta, työnantajayhdistys Jäsen ja varajäsen
Pätevöityneet Rakennusterveysasiantuntijat RTA ry. Hallituksen jäsen
Rakennusinsinööriliitto RIL ry Johtokunnan jäsen, kutsuttu asiantuntija
Rakennustaiteen Seura ry Johtokunnan jäsen
Rakennustieto Oy Kutsuttu asiantuntija
Rakennustietosäätiö Jäsen, hallituksen puh.joht.
Rakentamisen Laatu RALA ry Kutsuttu asiantuntija
Rakli Jäsenyys Raklin eri toimikunnissa ja neuvottelukunnassa
RIL / Rakennuttaminen ja projektinjohto johtoryhmä Jäsen
Sisäilmayhdistys ry Hallituksen jäsen
Sisäiset tarkastajat ry, eettinen toimikunta Eettisen toimikunnan jäsen
SIY Sisäilmatieto Oy Hallituksen jäsen
Suomen LVI-liitto SuLVI Hallituksen jäsen
Suomen Rakennustalousyhdistys ry Hallituksen jäsen
Suomen Valoteknillinen Seura ry Varajäsen, jäsen
Suomen yliopistokiinteistöt oy Hallituksen jäsen
Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta Jäsen
Sähkötieto ry Hallituksen jäsen
TEM/ Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta Jäsen
Tfif Säätiö (Tekniska Föreningens i Finland Stift) Hallituksen jäsen
Työterveyslaitos Neuvottelukunnan jäsen
Valtion taideteostoimikunta Puheenjohtaja
Valtionhallinnon tarkastajat ry Jäsen