Siirry sisältöön

Ympäristö

Senaatti-kiinteistöt on omassa toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon ympäristövastuun toimintaperiaatteisiin ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin. Senaatti-kiinteistöjen ympäristövastuun lupaukset ovat sisällytetty yhteiskuntavastuupolitiikkaan. Myös Senaatti-kiinteistöjen keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan ympäristövastuun periaatteita omassa toiminnassaan.

Ympäristövastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia hallitaan sertifioidun ISO 14001 – ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän avulla. Senaatti-kiinteistöt on laajentanut järjestelmän toimenpiteet kattamaan myös muut yhteiskuntavastuun osa-alueet.

Toimintaa seurataan säännöllisillä niin sisäisillä kuin ulkoisilla auditoinneilla sekä vuosittain tehtävillä johdon katselmuksilla. Järjestelmän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa operatiivisen yksikön johtaja yhdessä yhteiskuntavastuuasiantuntijan kanssa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kokonaisuus on kuitenkin vastuutettu kaikille johtoryhmän jäsenille.

Aktiivinen ympäristötyö osana normaalia toimintaa

Vuoden 2017 aikana Senaatin yhteiskuntavastuuasioiden johtamisjärjestelmä päivitettiin uudistettuun ISO 14001:2015 standardiversioon. Ulkoinen uudelleensertifiointiauditointi suoritettiin onnistuneesti syksyllä.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja säilyttämistyö konkretisoitui viime vuonna, kun Senaatin kehittämä luontoselvitysmalli otettiin käyttöön ja 27 luontoselvitystä teetettiin mallin mukaisesti. Työ jatkuu tänä vuonna luontoselvitysten tekemisellä uusissa kohteissa sekä saatujen selvitystulosten hyödyntäminen kohteiden hoidossa ja kehittämisessä.

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen uuden toimenpideohjelman (TETS) kausi 2017–2025 alkoi viime vuonna ja Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti mukana energiatehokkuuden parantamisessa.

Viime vuonna rakennusalalla otettiin käyttöön myös kestävän rakentamisen varmistamiseen ja todentamiseen pyrkivä RT-ympäristötyökalu, jonka kehitykseen Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti osallistunut. Työkalu on otettu Senaatissa käyttöön ja sitä hyödynnetään kaikissa alkavissa yli 1 M€ rakennushankkeissa.