Siirry sisältöön

Työhyvinvointi

Senaatti-kiinteistöissä kokeiltiin, kuinka lisätään tietotyöntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Kaikki lähti henkilökohtaisesta tuesta, mittaamisesta ja ryhmän kannustuksesta.

Työhyvinvointiin panostamisen tulokset näkyvät

Senaatti-kiinteistöt on jo pitkään panostanut henkilöstönsä työhyvinvointiin avoimella ja arvostavalla johtamisella sekä laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnalla ja työterveyshuollolla, mikä on tuottanut hyviä tuloksia. Lisäksi Senaatissa on otettu aktiivisesti käyttöön uudenlaisia työnteon käytäntöjä, joilla vaikutetaan myös suorituskykyyn, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.

Laadukas ja henkilöstöä valtuuttava esimiestyö on avain työhyvinvointiin ja näkyy asiakkaille innostuneena ja asiakasomistautuneena toimintana.

Henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan avoimella ja arvostavalla johtamisella. Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat rehellisyys, luottamus ja kunnioitus sekä välittämisen kulttuuri, jolloin epäkohtiin puututaan heti. Johtamisessa korostuvat myös avoin vuorovaikutus ja selkeä tavoitteiden asettaminen sekä vastuun antaminen.

Työntekijä käy esimiehensä kanssa kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelut, joihin sisältyy myös kerran vuodessa tehtävä työssä kokonaissuoriutumista kartoittava suoritusarviointi. Osaamiskartoitus tehdään muutaman vuoden välein, ja ensimmäisen kerran se tehtiin uudessa muodossaan koko henkilöstölle vuonna 2017.

Esimiestyötä tuetaan Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, minkä lisäksi esimiehillä on käytössään tarvittavat työkalut ja tukiverkosto työterveyshuollon kanssa sekä mahdollisuus mentorointiin ja coachaukseen.

Suomen innostavimpia työpaikkoja

Senaatti-kiinteistöt seuraa säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2017 kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys on edelleen korkeampi suhteessa vertailuyrityksiin sekä edellisvuoden sisäisiin tuloksiin.
Corporate Spirit Oy myönsi Senaatille Suomen innostavimmat työpaikat 2017 -tunnustuksen. Senaatti on yksi vuoden 2016 henkilöstötutkimuksessaan parhaimpiin tuloksiin yltäneistä suomalaisorganisaatioista.

Henkilöstötutkimuksen mukaan Senaatissa kuunnellaan henkilöstön näkemyksiä ja senaattilaiset ovat innostuneita, motivoituneita ja omistautuneita työskentelemään yhteisten tärkeiden päämäärien puolesta. Senaattilaisten omistautuneisuutta lisäävät kokemus Senaatin palveluiden korkealaatuisuudesta sekä hyvät osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuudet. Kehittämisen kohteita löytyy esimerkiksi byrokratian vähentämisestä.

Esimiehisyys on hyvällä tasolla

Työntekijät arvioivat myös esimiehensä työtä vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Esimiehisyyden tulos parani hieman vuonna 2017 edellisvuosiin verrattuna. Seurantamittari on ollut jo pitkään Senaatin yksi strategisista mittareista.

Tärkeimpiä vahvuuksia Senaatissa ovat kyselyn mukaan se, että yhtiön strategia ja näkymät on viestitty hyvin, muutokset on toteutettu hyvin sekä Senaatin tulevaisuus, joka koetaan valoisana.

Ennakoiva työterveyshuolto

Senaatti-kiinteistöt järjestää muun muassa liikuntakampanjoita, joissa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus erilaisiin mittauksiin. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein. Ikävuositarkastuksia on 30 ikävuodesta eteenpäin viiden vuoden välein ja eläkkeelle jäämisen kynnyksellä voi varata itselle vielä ylimääräisen terveystarkastuksen.

Senaatti on ollut savuton työpaikka jo vuodesta 2011 alkaen. Tupakan vieroituslääkkeet korvataan tupakanpolton lopettaneelle, jos on polttamatta sovitun ajan lopettamisen jälkeen.

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin omassa työpisteessään.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähäisiä

Senaatti-kiinteistöjen työntekijät olivat vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 4  (5,7) päivää. Sairauspoissaoloprosentti laski edellisestä vuodesta ja se oli 1,58 %. Henkilöstöstä 51 % (35,5) ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Senaatti-kiinteistöjen työn luonteen vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat vähäisiä. Tapaturmia sattui vuoden aikana kahdeksan. Tapaturmataajuus, eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti, oli 5,89 (4,38). Vain kolme tapaturmaa aiheutti työstä poissaoloja.

Senaatti-kiinteistöjen rakennustyömailla urakoitsijoille tapahtuneet työtapaturmat on raportoitu erikseen täällä.

Joustavaa työntekoa

Senaatissa työskennellään monipaikkaisessa työympäristössä. Helsingissä muutettiin uudistettuun työympäristöön loppuvuodesta 2017. Kenelläkään ei ole nimettyä työpistettä, vaan sopiva työpiste valitaan kulloisenkin työtehtävän mukaan. Tarjolla on monipuolisesti erilaisia tiloja kuten ryhmätyötiloja, hiljaisen työn tiloja sekä puhelin- ja videoneuvottelutiloja.

Osa työtiloista avattiin kaikkien valtionhallinnon työntekijöiden käyttöön. Monipaikkaiseen työympäristöön siirrytään Senaatissa sitä mukaan, kun työympäristöjä uudistetaan.

Työn joustavuutta lisää myös henkilöstön mahdollisuus tehdä etätyötä. Työn tekeminen on entistä liikkuvampaa, minkä mahdollistaa hyvä ja toimiva teknologia ja työvälineet sekä esimiesten mahdollisuus johtaa tiimejään virtuaalisesti.

Helsingissä Lintulahden toimipisteessä toimiva sisäinen kehitystiimi on säännöllisesti seurannut uuden työympäristön käyttöä. Työympäristöä kehitetään saaduilla palautteilla ja tietoa jatkokehittämisen pohjaksi haetaan esimerkiksi tilojen käyttöastemittauksilla.