Siirry sisältöön

Avainluvut

M€ 2017 2016 Muutos-%
Taloudellinen vastuu
Liikevaihto 621 599 3,7
Liiketoiminnan muut tuotot 101 128 -21,0
Tulos 157 175
– Tulos -% liikevaihdosta 25,4 29,2
Tase 4 509 4 663 -3,3
Lainat 1 521 1 690 -10,0
Investoinnit 238 258 -7,8
Investointien osuus liikevaihdosta, % 38,0 43,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,3 4,7
Oman pääoman tuotto, % 5,4 6,1
Omavaraisuusaste, % 65,2 62,4
Nettovelkaantumisaste, % 50,0 53,0
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m2 6 058 6 169 -1,8
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 6,0 6,8
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk 13,86 13,81 0,3
Sosiaalinen vastuu
2017 2016 Muutos-%
Henkilöstön lkm 31.12. 348 318  9,4
Henkilöstön keski-ikä 46,3 46,7 -0,9
Asiakastyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 58 65  -10,8
 Ympäristövastuu
2017 2016 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 88 88  0
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normitettu 119 121  -1,7
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 340 343 -0,9
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaishiilidioksidipäästöt kgCO₂/brm² 31 34  -8,8

Taloudellisen vastuun johtaminen

Taloudellinen vastuu Senaatti-kiinteistöissä tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä. Tämä voidaan toteuttaa, jos varallisuudesta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki sen käytöstä, ylläpidosta ja ajan tasalla pidosta aiheutuvat kustannukset.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu toimivalta. Valtionvarainministeriö vastaa Senaatti-kiinteistöjen omistajaohjauspainotteisesta tulosohjauksesta. Lisäksi eduskunta voi päättää liikelaitoksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista.

Liikelaitos toimii yritysmäisesti ja voi eduskunnan suostumuksella ottaa lainaa ja siten rahoittaa investointejaan. Talousarvion ulkopuolisuus ja osakeyhtiömäinen toimintatapa ja taloushallinto korostavat liikelaitoksen omaa vastuuta. Valtion liikelaitos ei kuitenkaan muodosta erillisvarallisuutta, vaan valtio viime kädessä vastaa kaikista liikelaitoksen sitoumuksista.

Valtion liikelaitos ei voi toimia markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa. Se voi toimia ainoastaan sidosryhmäasemassa ja tuottaa palveluja lähes yksinomaan valtionhallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

Taloudellisen vastuun toteutumista tukevat lisäksi Senaatti-kiinteistöjen vuosittain laadittava selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (hallinnointikoodi), eettiset periaatteet sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja lisäksi toimintoja ohjaavat prosessit.