Siirry sisältöön

Raportointiperiaatteet

Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuraportti on verkkojulkaisu. Raportti kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan maantieteellisesti ja toimialoittain. Mukana eivät ole Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöt, joiden osuus liikelaitoskonsernista on hyvin pieni.

Tämä on Senaatti-kiinteistöjen 16. vuosittainen yhteiskuntavastuuraportti. Siinä kuvataan Senaatti-kiinteistöjen toiminnan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 sekä Senaatti-kiinteistöjen strategia ja pysyvät johtamisen käytännöt toiminnan vaikutusten hallitsemiseksi. Lisäksi raportti käsittelee Senaatti-kiinteistöjen toimintaympäristöä ja toiminnan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Edellinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2016.

Raportti on laadittu noudattaen kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) standardia yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2017 yhteiskuntavastuun tunnusluvut perustuvat GRI-standardin perustason (core) laajuuteen. Senaatti-kiinteistöt raportoi soveltuvin osin myös GRI:n rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäohjeistuksen (Construction and Real Estate sector supplement, CRESS) mukaisesti.

Vuoden 2017 raportoitavat tiedot on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli KPMG, joka on suorittanut Senaatin johdon pyynnöstä rajoitetun varmuuden antavan varmennustoimeksiannon.

Varmennuksen kohteena ovat olleet Senaatin yhteiskuntavastuuraportissa 2017 esitetyt numeeriset yhteiskuntavastuun tunnusluvut raportointikaudelta 1.1.2017-31.12.2017. Tilintarkastuksen piiriin kuuluvaa taloudellista raportointia ei ole varmennettu.

Varmennuksen kohteena oleviin yhteiskuntavastuutietoihin sisältyvät seuraavissa yhteiskuntavastuuraportin osioissa esitetyt numeeriset tiedot:

  • Asiakkaat, osiossa Vastuullisuus
  • Ympäristö alaosioineen, osiossa Vastuullisuus
  • Henkilöstö alaosioineen, osiossa Vastuullisuus
  • Talousrikollisuuden torjunta, osiossa Vastuullisuus
  • Yhteiskunnalliset rahavirrat, osiossa Vuosi 2017
  • Säätöt, osiossa Vuosi 2017

Varmennuksen kriteeristönä on ollut GRI-standardi.

Taloudellisen vastuun tunnusluvut

Esitetyt talouden tunnusluvut kattavat liikelaitoksen toiminnan esitetyn laskentarajauksen mukaisesti. Luvut perustuvat kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, ja ne ovat tilintarkastettuja.

Liikevaihto

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisliikevaihto.

Vuokrakate

Vuokraustoiminnan vuokrakate. Kiinteistön tuotot – kiinteistön hoitokulut (sis. yleiskulut)

Vuokrakate-% lv:sta

Vuokraustoiminnan vuokrakate. Vuokrakate/kiinteistön tuotot x 100

Liikevoitto

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – poistot ja arvonalentumiset – liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto-% lv:sta

Liikevoitto/liikevaihto x 100

Tilikauden tulos

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – poistot ja arvonalentumiset – liiketoiminnan muut kulut – rahoitustuotot ja -kulut – satunnaiset erät – tuloverot.

Tulos-% lv:sta

Tilikauden tulos/liikevaihto x 100.

Sijoitetun pääomantuotto-%

(Nettotulos+rahoituskulut+verot )/ sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella x 100.

Oman pääoman tuotto-%

Nettotulos / oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella x 100

Omavaraisuusaste, %

Oikaistu oma pääoma / (oikaistun taseen loppusumma – saadut ennakkomaksut) x 100

Korollisen vieraan pääoman takaisinmaksuaika, v.

Sijoitettu vieras pääoma tilikauden lopussa / rahoitustulos

Tase

Taseen loppusumma

Investoinnit

Tilikauden kokonaisinvestoinnit

Investoinnit-% lv:sta

Investoinnit / liikevaihto x 100.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä ko. ajanjakson lopussa

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Esitetyt sosiaalisen vastuun tunnusluvut kattavat liikelaitoksen toiminnan esitetyn laskentarajauksen mukaisesti. Henkilöstötunnuslukujen laskentaa ohjaa myös kirjanpitolautakunnan yleisohje toimintakertomuksessa ilmoitettavien henkilöstötunnuslukujen laskemisesta.

Tapaturmataajuuden laskennassa huomioidaan tapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon. Tapaturmataajuuden laskemisessa käytetty ‘työaika työtunteina’ on kokoaikaisten työntekijöiden sekä säännöllistä osa-aikaista työtä tekevien työntekijöiden työtuntien yhteismäärä vuodessa. Niiden osa-aikaisten, joiden työaika on epäsäännöllistä tuntityötä esimerkiksi opintojen ohella, työaikaa ei ole huomioitu. Vuoden 2016 lopussa oli kaksi epäsäännöllistä tuntityötä tekevää henkilöä. Lisäksi on erikseen raportoitu niiden tapaturmien lukumäärä, jotka eivät aiheuttaneet poissaoloja.

Sairauspoissaoloprosentin laskemisessa sairauspäivällä tarkoitetaan KILA:n yleisohjeen mukaisesti poissaoloa, jonka aiheuttaa työntekijän sairastuminen tai tapaturma tai työntekijän lapsen sairastuminen. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä määritetään suhteessa teoreettiseen säännölliseen työaikaan, jota laskettaessa on huomioitu kokoaikaiset sekä säännöllistä osa-aikatyötä tekevät, mutta ei epäsäännöllistä tuntityötä tekevien työaikaa.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työtyytyväisyys ja esimiehisyyden taso perustuvat vuosittain tehtävään henkilöstötutkimukseen. Työhyvinvointi-indeksi lasketaan People Power-tutkimuksesta. Indeksi perustuu kysymysryhmiin työmäärä, työssäjaksaminen, yhteishenki työryhmässä, tieto työn tuloksista ja esimiehen luomat edellytykset työssä onnistumiseen (asteikko 0-100). Esimiehisyyden taso lasketaan räätälöidyistä kysymyksistä, joissa kartoitetaan mm. esimiehen aikaa alaiselle, esimiehen antamaa palautetta ja kehittymistavoitteiden tukemista (asteikko 1-5). Henkilöstötutkimuksen toteuttaa Corporate Spirit Oy, jolta saadaan myös tieto vertailuyritysten työtyytyväisyydestä. Vertailuaineisto on poimittu noin 300.000 vastaajan aineistosta.

Asiakastyytyväisyyskyselyn on suorittanut vuonna 2017 KTI-kiinteistötieto. Senaatti-kiinteistöt valitsee vastaajatahot asiakastyytyväisyyskyselyyn. Asiakastyytyväisyyskyselyn raakadata on mukana myös  KTI:n asiakastyytyväisyysvertailussa, josta saadaan toimialan vertailutietoa asiakastyytyväisyyden kehityksestä.

Käyttäjätyytyväisyyskyselyn vastaukset käsittelee Senso Research. Senaatti-kiinteistöt valitsee vuosittain kultakin alueelta kohteet, joiden käyttäjille lähetetään käyttäjätyytyväisyyskysely. Kysely toimitetaan kohteen yhteyshenkilölle, joka välittää sen edelleen käyttäjille. Vastaukset kerätään pääasiassa verkkokyselynä.

Ympäristövastuun tunnusluvut               

Raportissa esitetyt ympäristövastuun tunnusluvut kattavat Senaatti-kiinteistöjen toiminnan laskentarajauksen mukaisesti. Ympäristötietoja on esitetty rajausta laajemmin silloin, kun Senaatti-kiinteistöjen on katsottu voivan vaikuttaa niihin. Ympäristövastuun tunnuslukujen raportoinnissa sovelletaan GRI standardin ohjeistusta vastuullisuusraportoinnista sekä kiinteistö- ja rakennusalaa koskevaa sektorikohtaista ohjeistusta Construction and Real Estate Sector Supplement (CRESS). Energian- ja vedenkulutuksen sekä päästöjen raportoinnissa ei sovelleta CRESS – ohjeistuksen suosittelemaa kiinteistökannan segmentointia, koska Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden mielekästä segmentointiperustetta ei ole mahdollista määrittää.

Pääomavuokrakohteista on energian- ja vedenkulutuksen laskennassa huomioitu Puolustushallinto (PH), Rikosseuraamuslaitos (RISE) sekä Rajavartiolaitos (RVL), joiden käytössä oleva kiinteistökanta muodostaa huomattavimman osan pääomavuokralla olevista kiinteistöistä.

Tiedonkeruun ja raportoinnin kehittyessä vuosittain on raportoitavien tunnuslukujen vertailtavuutta eri vuosien välillä pyritty parantamaan Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökannassa tapahtuvat vaihtelut huomioiden. Raportissa pyritään esittämään Senaatti-kiinteistöjen toiminnan kannalta olennaisimmat ympäristövastuun osa-alueet ja näitä parhaiten kuvaavimmat tunnusluvut. Lähtötietojen keräyksessä ei ole mahdollista kattaa koko Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökantaa, tämän vuoksi lähtötietojen keruu toteutetaan rajatulla otoksella ja tunnusluvut suhteutetaan pinta-alatietoihin (brutto- ja huoneistoala) ja niitä on mahdollista verrata asetettuihin tavoitetasoihin.

Raportin laskentarajojen mukainen Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökanta muodostuu seuraavasti:

1. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämät kohteet:

Virallisen seurannan kohteet:

Vuonna 2017 virallisen seurannan kohteet kattoivat 61 % kaikkien Senaatin ylläpitämien kohteiden bruttopinta-alasta.

– Granlund Manager (GM) –tiedonhallintasovellus seuraa kohteiden sähkön-, kaukolämmön ja vedenkulutusta reaaliajassa.

Muut Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämät kohteet:

Vuonna 2017 muut kiinteistöt kattoivat 39 % Senaatin ylläpitämien kohteiden bruttoalasta.

– Eivät virallisessa seurannassa, kerätyt tiedot lavennetaan perustuen virallisen seurannan kulutustietoihin ja bruttopinta-alaan.

2. Pääomavuokrakohteet:

  • Ei Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämät, Puolustushallinnon, Rikosseuraamuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen käytössä olevat, kiinteistöt

Puolustushallinto toimittaa itse keräämänsä sähkön-, kaukolämmön- ja vedenkulutukset sekä aluevoimalaitosten polttoainekulutuksen tiedot. Rikosseuraamuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen käytössä olevia kiinteistöjä koskeva laskenta perustuu kulutusseurannassa olevien vastaavien kiinteistöjen ominaiskulutuksiin ja bruttopinta-aloihin.

Laskennassa on käytetty aina tarkimpia lähtötietoina saatuja lukuja, joita raportin kuvaajiin ja teksteihin on pyöristetty lukemisen helpottamiseksi.

Muutokset raportoinnin laajuudessa

Raportoitavien indikaattorien oleellisuutta arvioitaessa päätettiin luopua typenoksidi- (NOx), rikkidioksi- (SO₂) ja hiukkaspäästöjen raportoinnista vuonna 2017. Näiden päästöjen raportoinnin poisjättämiseen vaikutti myös luotettavien lähtötietojen puute, joka on havaittu jo aikaisempina vuosina.

Sähkön ja lämmön ominaiskulutus

Raportoitu lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu Jyväskylä) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Laskennassa käytettävät paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut julkaisee vuosittain Ilmatieteen laitos.

Kokonaisenergiankulutus

Raportoitu kokonaisenergiankulutus kuvataan GRI standardin suosituksen mukaan jaettuna suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen.

Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta, joissa tuotettu lämpöenergia käytetään kokonaan rakennusten lämmittämiseen eikä energiaa myydä eteenpäin. Epäsuora energiankulutus koostuu ostetusta sähköstä, kaukolämmöstä ja kaukokylmästä. Myös rakentamisen energiankulutus lasketaan mukaan epäsuoraan energiankulutukseen.

Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöt omisti ja hallinnoi aluelämpölaitoksia, joissa tuotettiin lämpöä öljyllä ja maakaasulla. Aluelämpölaitoksista pellettilaitokset ovat ulkopuolisten tahojen omistuksessa. Senaatti-kiinteistöt ostaa niissä tuotettua lämpöä. Tämä tarkoittaa, että öljyllä ja maakaasulla tuotettu aluelämpö lukeutuu suoraan ja pelleteillä tuotettu ostettu aluelämpö epäsuoraan energiaan.

Vesi

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän kiinteistökannan vedenkulutus lasketaan kertomalla toteutunut veden ominaiskulutus Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden bruttoneliömäärällä. Senaatti-kiinteistöjen kokonaisvedenkulutus lasketaan lisäämällä edelliseen pääomavuokrakohteiden vedenkulutus asiakkaan itse toimittamien tietojen perusteella tai kertomalla pääomavuokrakohteiden bruttopinta-ala kulutusseurannassa olevien vastaavien kohteiden ominaiskulutuksella.

Päästöt ilmaan

Senaatti-kiinteistöjen hiilidioksidipäästölaskenta on toteutettu sähkönkulutuksen osalta markkinaperusteisesti ja kaukolämmön sekä -jäähdytyksen osalta sijaintiperusteisesti. Näin on varmistettu, että laskenta kuvaa olemassa oleviin lähtötietoihin perustuen mahdollisimman todenmukaisesta tilannetta. GRI standardin määrittelemään puhtaasti markkinaperusteiseen päästölaskentaan tarvittavia kakkien Senaatti-kiinteistöjen kaukolämmön tuottajien päästökertoimia ei ole saatavilla.

Senaatti-kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöistä selkeästi merkittävin on hiilidioksidipäästöt. Raportoinnin ulkopuolelle on siten rajattu seuraavat kasvihuonekaasupäästöt: CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF6 ja NF₃. Senaatti-kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt raportoidaan ja lasketaan GRI standardin ohjeistuksen mukaisesti ”The Greenhouse Gas Protocol -standardin (GHG Protocol) määrittelemällä tavalla. Hiilidioksidipäästöt jaetaan suoriin (Scope 1), epäsuoriin (Scope 2) ja muihin epäsuoriin (Scope 3) päästöihin. Koska raportoimme pelkästään hiilidioksidipäästöt, kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitallistamiselle GWP-arvojen avulla ei ole tarvetta ja siksi kasvihuonekaasupäästöt raportoidaan yksikössä CO₂ yksikön CO₂ e sijaan.

Suorat päästöt (Scope 1) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien aluelämpölaitosten hiilidioksidipäästöt. Epäsuorat päästöt (Scope 2) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kiinteistöihin ostetun energian (lämpö, sähkö ja kylmä) tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Muut epäsuorat päästöt (Scope 3) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta, rakennustyömailla kulutetun energian tuotannosta sekä Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkustamisesta aiheutuneet päästöt.

Alueellisten lämpölaitosten hiilidioksidipäästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten tehokkuuteen. Lämpölaitosten mahdolliset saneeraukset eivät näy päästölaskennassa, koska niistä ei ole saatavilla koottua tietoa. Kuitenkin primääripolttoaineen kulutuksen muutokset ja polttoaineen vaihdokset huomioidaan laskennassa. Vuoden 2017 päästölaskennassa käytettiin Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaisia päästökertoimia (taulukko 1).

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden hiilidioksidipäästöjen laskenta perustuu energiankulutuksen seurantaan sekä tietoon käytetyistä energialähteistä, joiden mukaan laskennassa käytettävät päästökertoimet määräytyvät. Vuoden 2017 laskennassa käytettiin taulukossa 2 esitettyjä kertoimia. Sähköntuotannon päästöjen laskenta perustuu Senaatti-kiinteistöjen sähkönhankinnasta vastaavan Hansel Oy:n hiilidioksidin päästökertoimeen. Hansel Oy toimittaa sähkön Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kohteisiin ja pääomavuokrakohteisiin. Kaukolämmön osalta perusteena on Suomen kaukolämmöntuotannon keskiarvoiset päästökertoimet sijaintiperusteisesti yhteistuotannon ja erillistuotannon paikkakunnille.

Rakentamisen ja työmatkustuksen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen laskentaa kuvataan vastaavien otsikoiden alla edempänä raportointi- ja laskentaperusteissa.

Taulukko 1. Päästökertoimet 2017 – Scope 1

Päästökerroin Yksikkö Lähde
Aluelämpö, kevytpolttoöljy 265 kgCO2/ MWh Tilastokeskus
Aluelämpö, maakaasu 201 kgCO2/ MWh Tilastokeskus
Aluelämpö, hake ja pelletit 0 kgCO2/ MWh Tilastokeskus

Taulukko 2. Päästökertoimet 2017 – Scope 2

Päästökerroin Yksikkö Lähde
Hansel ostosähkö 132 kgCO2/ MWh Hansel
Kaukolämpö, Suomen keskiarvo (yhteistuotanto) 176 kgCO2/ MWh Motiva/ Energiateollisuus
Kaukolämpö (erillistuotanto) 20-400 riippuen paikkakunnasta kgCO2/ MWh Motiva/ Energiateollisuus

Rakentamisen ympäristövaikutukset

Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeiden tiedonkeruusta vastaa Ramboll Finland Oy, joka ylläpitää työmaiden kvartaaliraportointitiedoista koostuvaa tietokantaa. Tiedonkeruussa ovat lähtökohtaisesti mukana kaikki yli 1 M € uudis-, korjausrakennushankkeet. Työmaat toimittavat kvartaaleittain tiedot työmaan energian- ja vedenkulutuksesta, syntyneistä jätteistä ja niiden hyötykäyttöasteista sekä TR -mittausten tuloksista, tapahtuneista työtapaturmista ja ”läheltä piti” -tilanteista.

Rakennushankkeiden jätejaekohtaiset määrät, kokonaismäärä ja jatkokäsittely perustuvat suoraan työmaiden vuoden aikana raportoimiin arvoihin.

Raportoidut rakentamisen energian- ja vedenkulutuksen arvot perustuvat työmaiden kvartaaleittain ilmoittamiin kulutustietoihin, jotka perustuvat mittarilukemaan, laskutustietoon tai työmaahenkilökunnan arvioon. Energiankulutuksen osalta kerättävä tieto on jaoteltu sähkön, kaukolämmön, polttoöljyn, nestekaasun sekä työkoneiden polttoaineiden kulutuksiin.

Rakentamisen laskennalliset hiilidioksidipäästöt sisältävät työmaalla kulutetun ostoenergian ja suoran polttoaineiden kulutuksen. Energiankulutuksen osalta laskenta perustuu taulukossa 2 esitettyihin Suomen sähkön- ja kaukolämmön keskiarvoisiin päästökertoimiin.

Jäteraportointi

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden jäteraportointi perustuu maantieteellisiltä alueilta koottuihin jäteurakoitsijoiden raportoimiin jätetietoihin sekä Senaatin ylläpitämien kohteiden huoneistoalaan. Näiden tietojen perusteella kiinteistökannalle lasketaan ominaisjätekertymä (kg/huoneistoneliömetri).

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kokonaisjätemäärä lasketaan suhteuttamalla kerätyt jätetiedot ja niitä vastaavat huoneistoalatiedot varmennettuun kokonaishuoneistoalatietoon. Jätelaskennan pinta-alatietona käytetään huoneistoalaa, sillä sen arvioidaan kuvaavan parhaiten tilojen käytön ja jätemäärien suhdetta. Vuoden 2017 laskennassa käytettiin varmennettuna Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätöksen mukaista kokonaishuoneistoalaa. Tilinpäätöksen tietojen mukainen huoneistoala on suurempi kuin jätetietojen keruun yhteydessä ilmoitetut alueelliset huoneistoalat yhteensä. Koonnin piirissä saattaa siis olla kiinteistöjä, jotka eivät siihen todellisuudessa kuuluisi. Koonnin piiristä on myös poistunut kiinteistöjä kiinteistökauppojen seurauksena. Tätä virhettä on korjattu laventamalla tai supistamalla alueellisesti ilmoitetut jätemäärät todellisen alueellisen huoneistoalatiedon avulla.

Vuonna 2017 yksittäisten jätepalveluntuottajien ja jätteenkäsittelylaitosten hyötykäyttöasteita tarkennettiin oletuksella, että biojäte, kartonki, pahvi ja paperi ovat hyödynnetty materiaalina tai energiana. Aikaisemmin niiden toimijoiden ja jakeiden osalta, joista tietoa ei ollut saatavilla, on jätejakeen käsittelytapa raportoitu tuntemattomana.

Laskennassa materiaalihyötykäyttöön on huomioitu ne erilliskerätyt jätejakeet, joista voidaan tuottaa materiaalia uusiokäyttöön. Jätteiden hyötykäyttötavat riippuvat paikallisten jätteenkäsittelylaitosten käytössä olevista käsittelymenetelmistä ja -kapasiteetista. Energiantuotantoon päätyneet jätejakeet on huomioitu energiahyötykäyttönä. Myös sekajäte hyödynnetään yhä useammin energiantuotannossa.

Työmatkapäästöjen laskenta

Työsuhdeautojen käytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt on laskettu Senaatti-kiinteistöjen leasing –kumppanin toimittamien ajoneuvokohtaisten hiilidioksidin päästökertoimien sekä henkilökilometritietojen perusteella.

Työmatkoihin käytettyjen muiden (henkilökunnan omien) henkilöautojen ajokilometrit perustuvat Senaatti-kiinteistöjen matkakulukorvausjärjestelmän tietoihin. Päästökertoimina käytettiin näiden osalta VTT:n ylläpitämän LIPASTO -tietokannan keskimääräisiä suomalaisen henkilöautoliikenteen hiilidioksidin päästökertoimia, jotka perustuvat keskimääräisiin ajosuoritteisiin ja ajoneuvotyyppeihin (151 g/km).

Lentoliikenteen vastaavat henkilökilometrit sekä hiilidioksidipäästötiedot saatiin suoraan Senaatti-kiinteistöjen matkanjärjestäjän toimittamasta raportista, jossa on eritelty Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön lentomatkustustiedot vuodelta 2017.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön raideliikenteellä tekemien työmatkojen henkilökilometrit perustuvat VR:n toimittamaan vuoden 2017 kilometriraporttiin. Päästökertoimena käytettiin LIPASTO -tietokannassa ilmoitettujen Suomen rautateiden henkilöliikenteen Intercity ja Pendolino junien keskimääräisten hiilidioksidin päästökertoimien keskiarvoa (19,5 g/hkm).