Siirry sisältöön

Henkilöstö

 

 • Senaatissa on 348 työntekijää
 • Henkilöstön keski-ikä on 46,3 vuotta
 • Miehiä on 51 % ja naisia 49 %
 • 73 %:lla on korkeakoulututkinto
 • 96 % on vakituisessa työsuhteessa
 • Kokonaisvaltaista sitoutumista mittaava People Power -indeksi 74,4 (hyvä)
 • Yksi Suomen innostavimmista työpaikoista (Corporate Spirit)

Henkilöstöjohtaminen

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöresurssit ja kehittäminen -yksikkö vastaa henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Henkilöstöjohtamista ohjaavat Senaatti-kiinteistöjen:

 • arvot
 • eettiset periaatteet
 • henkilöstöpolitiikka
 • resurssisuunnitelma
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Arvot

Senaattilaisena minä

TOIMIN AVOIMESTI.

Luottamus meitä kohtaan syntyy avoimuudesta. Avoimuus merkitsee hyvää kommunikointia, läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

SAAVUTAN TULOKSIA YHTEISTYÖLLÄ.

Uskomme yhteistyöhön ja kuunteluun. Olemalla lähellä asiakasta löydämme parhaat ja kokonaisedullisimmat ratkaisut tämän tarpeisiin, valtion kokonaisedun huomioiden.

OLEN VASTUULLINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ.

Valtion työympäristöasiantuntijana tehtävämme on huolehtia, että valtiolla työskennellään fiksusti, tuloksellista toimintaa tukevissa työympäristöissä. Vastuullisen toimintamme kautta luomme esikuvan sille, kuinka Suomessa rakennetaan ja ylläpidetään kiinteistöjä.

Henkilöstöpolitiikkaan on kirjattu henkilöstöä koskevat periaatteet ja pelisäännöt. Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Eettiset periaatteet ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Eettisten periaatteidensa mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu noudattamaan esimerkillistä työnantajapolitiikkaa. Jokaisen senaattilaisen toiminnan tulee olla avointa, riippumatonta ja luotettavaa. Senaatti-kiinteistöjen henkilökunta ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, joka vaarantaa nämä toimintaperiaatteet.

Toimittajaverkoston hallintaan ja talousrikollisuuden torjuntaan on laadittu oma ohjeistuksensa, jossa on otettu huomioon myös ihmisoikeusasioita.

Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti Senaatti-kiinteistöissä toimitaan siten, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan tai syrjityksi sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi. Tasa-arvosuunnitelma sisältää yhdenvertaisuussuunnitelman.

Työhyvinvointia edistetään panostamalla esimiestyöhön sekä osallistamalla koko henkilöstö yrityksen strategian sekä toiminnan kehittämiseen. Työaikajärjestelyt ja joustotyö mahdollistavat henkilöstön henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimisen. Työterveyshuollossa painopisteenä on ennakoiva työterveyshuolto ja kokonaisvaltainen työkyvyn ylläpitäminen.

Tavoitteena kannustava johtajuus ja osaamisen ylläpito

Esimiehet toteuttavat vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteita ja hyväksyttyä johtamisprosessia. Sitoutunut henkilöstö, avoin vuorovaikutus ja luottamus ovat perustana johtamiselle ja esimiestyölle.
Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita on esimiehisyyden taso, jolle on asetettu numeeriset tavoitteet. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin henkilöstö-osiossa. (Linkki henkilöstöosioon)