Siirry sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi keskeinen tavoite valtion kiinteistöstrategiassa. Senaatti-kiinteistöt huolehtii osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan ihmisten luomissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

Suomen valtion luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä.

Senaatti-kiinteistöt on luonut systemaattisen toimintamallin luonnon monimuotoisuuden säilymisen edistämiseksi niissä kiinteistöissä, joissa monimuotoisuudella on tunnistettu olevan suuri merkitys. Senaatti-kiinteistöjen toimintamallissa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, suojelu ja edistäminen on ensimmäistä kertaa kiinteistöalan toimintamalleissa rinnastettu rakennussuojeluun. Laadimme luontoselvitykset kaikkiaan 80 luonnonsuojelun kannalta erityisen merkittävästä kohteesta vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2017 aikana Senaatin luoman mallin mukaisesti teetettiin 27 luontoselvitystä. Selvitykset toteutti neljä valtakunnallista luontoselvityskumppania.

Luontoselvityksiä ja rakennushistoriaselvityksiä tarvitaan Senaatin toiminnassa pääasiassa neljään käyttöön:

 • kiinteistöjen ja lähialueiden hoitoon ja ylläpitoon
 • kaavoitukseen- ja kiinteistökehitysprojekteihin
 • uudisrakennuksiin- ja korjaushankkeisiin
 • kiinteistöjen myyntiä varten

Senaatin toimintamalli luontoselvitysten tekemiseksi on julkaistu kotisivuillamme ja kaikkien kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä.

Tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Luontoselvitysten teettämistä jatketaan ja vuoden 2018 tavoitteena on toteuttaa 19 selvitystä. Lisäksi osasta luontoselvityksiä teetetään kattavampia lisäselvityksiä tarpeen mukaan.

Tehtyjen luontoselvitysten tulokset huomioidaan alueiden hoidossa ja rakennusten kunnossapidossa. Lisäksi pilotoidaan hoitosuunnitelmia teetettyjen luontoselvitysten perusteella sekä luodaan Senaatin malli luontoarvoiltaan merkittävien kohteiden hoitosuunnitelmille. Kaikki tehdyt luontoselvitykset julkaistaan Senaatin verkkosivuilla ja selvityksissä esille tulleet lajihavainnot lisätään osaksi Suomen lajitietokeskuksen tietokantaa.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

 • Kartoitamme perustiedot luonnon monimuotoisuudesta hallinnassamme olevilla alueilla ja syvennämme tietoa tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin hankkeisiin ryhtymistä.
 • Huomioimme luonnonympäristön monimuotoisuuden alueiden hoitosuunnitelmissa, tavoitteena on esimerkiksi umpeen kasvamisen torjuminen.
 • Torjumme osaltamme ilmastonmuutoksen uhkaa parantamalla kiinteistöjemme energia- ja materiaalitehokkuutta.

Luonnonsuojelualueita Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on useita kymmeniä maa-alueita, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla. Yhteensä Senaatti-kiinteistöjen maa-alueita sijaitsee Natura-alueilla 970 ha ja Natura-verkostoon kuulumattomilla suojelualueilla 44 ha. Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue muodostavat yhteensä yli 80 % Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimista Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueilla.

Suojeluperusteiden selitteet

Luonnonsuojelualueet

 • ERA = Erityisesti suojeltavan lajin suojelualue
 • LTA = Luontotyypin suojelualue
 • YSA = Yksityismaiden luonnonsuojelualue

Natura-alueet

 • SPA = Special Protection Area, lintudirektiivin perusteella suojeltava alue
 • SAC = Special Areas of Conservation, erityisen suojelutoiminnan alueet

 

Case: Vuorelan koulukoti

Nummelassa sijaitsevan Vuorelan koulukodin alue paljastui vuonna 2017 tehdyssä luontoselvityksessä varsin monipuoliseksi luontoympäristöksi.

Lue koko case