Siirry sisältöön

Sidosryhmät

Senaatti-kiinteistöillä on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa se toimii tiiviissä yhteistyössä. Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut keskeiset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vaikuttavat sidosryhmät.

Keskeiset sidosryhmät

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen vaatii aktiivista kuuntelua. Senaatti-kiinteistöt kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä toimintaansa ja yhteiskuntavastuuta kehittäessään. Konkreettisina esimerkkeinä ovat muun muassa vuosittain tehtävät asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt. Kyselyjä on kehitetty vuonna 2017 muun muassa lisäämällä jatkossa reaaliaikaisia mittauksia ja siirtymällä pelkästään asiakastyytyväisyyden mittaamisesta laaja-alaisemmin asiakaskokemuksen mittaamiseen.

Senaatti-kiinteistöt käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Senaatti-kiinteistöillä on asiakasfoorumi, jossa ovat edustettuina keskeisten asiakkaidemme edustajat. Foorumi luo suoran keskusteluyhteyden asiakkaiden avainhenkilöiden sekä Senaatti-kiinteistöjen johdon välille ja luo mahdollisuuksia kollegojen verkostoitumiselle. Säännöllisesti järjestettävissä tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia teemoja asiantuntijoiden esitteleminä, tutustutaan kiinnostaviin toimitilaratkaisuihin ja keskustellaan keinoista, joilla Senaatti-kiinteistöt voi parantaa palveluaan entisestään. Asiakasfoorumin jäseniä osallistutetaan myös Senaatin strategiatyöhön.

Senaatti-areena ja Senaatin Tori -tapahtumat

Senaatti-kiinteistöt on syksystä 2015 alkaen järjestänyt asiakkailleen Senaatti-areena -tapahtumia, joissa kehitetään tulevaisuuden työympäristöjä ja työnteon tapoja.

Areenassa päättäjät ja asiantuntijat tapaavat toisiaan tuoreen tiedon, oivaltavien esimerkkien ja avoimen keskustelun äärellä. Tapahtumia voi seurata suorana lähetyksenä tai tallenteina senaatti-areena.fi -sivustolla.

Vuoden 2017 tapahtumien teemoina olivat suorituskyky ja vaikuttava työ ja tilojen rooli sen tukemisessa.

Kiinteistöalan päätöksentekijöille Senaatti-kiinteistöt järjestää syksyisin Senaatin Tori -tapahtuman, joka tarjoaa mahdollisuuden vuoropuheluun kiinteistömarkkinan toimijoiden kanssa ja uusien myyntikohteiden ja Senaatin toimintatapojen esittelyyn. Vuoden 2017 puheenaiheena tapahtumassa oli  Helsingin kantakaupungin elinvoima sekä kaavoituksen kehittyminen.

Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmät
Sidosryhmä Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan Keskeiset vuorovaikutuksen välineet Odotuksiin vastaaminen, keskeiset tekemiset 2017
Asiakkaat
 • Valtion hallinnonalat ja säätiöt
 • Tilojen käyttäjät ja asiakkaat
 • Yhteensä kymmeniä tuhansia henkilöitä
 • Toimintaa tukevat, terveelliset, turvalliset ja tuottavat tilat
 • Opastaminen tilojen kestävään käyttöön sekä toimitilakustannusten tehostamisee.
 • Energia­tehokkuuden parantaminen ja ilmastokuormituksen vähentäminen
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt, käyttäjätyytyväisyyskyselyt, uudis- ja korjaushankkeiden yhteydessä tehtävät kyselyt.
 • Senaattila.fi-palveluportaali ja muut sähköiset palvelukanavat esim. HTH-tilatietopalvelu
 • Säännölliset tapaamiset asiakkaiden kanssa
 • Sähköinen uutiskirje
 • Senaatti-Areena tapahtuma
 • Toimitilastrategian toimeenpano edistettiin suunnitellusti asiakkaiden kanssa.
 • Tilatehokkuuteen ja tilakustannuksiin vaikuttaminen uusilla työympäristöratkaisuilla
 • Vahva panostaminen ennakoivaan sisäolosuhdetoimintaan.
 • Tilojen käyttäjä- ja asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla ja kyselyiden uudistaminen.
Palvelujen ja materiaalien toimittajat
 • Noin 3 500 palvelujen ja materiaalien toimittajaa
 • Pääsiallisesti valtakunnallisia kumppanitoimittajia on noin 80. Lisäksi on kilpailutettu eri osa-alueissa alueellisia osaajia
 • Kumppanuuksia solmittu keskeisissä toiminnoissa
 • Pitkäaikaiset toimittajasuhteet
 • Avoimuus ja tasapuolisuus
 • Kehittyminen yhteistyössä
 • Kumppanuusmallin mukainen toimittajayhteistyö: projektien ohjausryhmät, toimittajatapaamiset ja kehityskeskustelut
 • Avoimet ja selkeät kilpailuttamiskäytännöt
 • Talousrikollisuuden torjuntamenetelmät
 • Uusia puitesopimuksia mm. restaurointi- ja konservointiurakoitsijat sekä johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut.
 • Kumppanit koulutetaan sopimuskauden alussa hyödyntämään Senaatin toimintamalleja ja järjestelmiä. Lisäksi vuosittain pidetään tarvittaessa kehityskokouksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.
 • Luotiin hankintoihin turvallisuussopimusmallit ja jatkettiin toimittajien sähköisen koulutusympäristön käytön laajentamista
Viranomaiset
 • Euroopan unioni, Suomen valtio ja kunnat
 • Museovirasto.
 • Naapurit ja maanomistajat
 • Lainmukainen, vastuullinen toiminta, työllistäminen, verotulot
 • Valtion toiminta-politiikkojen ja suositusten toteuttaminen.
 • Hyvä ympäristö, vuorovaikutteinen suunnittelu
 • Vaikuttaminen toimialajärjestöissä ja vertaisverkostoissa
 • Maankäytön oma-aloitteinen, vuorovaikutteinen suunnittelu
 • Säännöllinen ja aktiivinen yhteistyö Museoviraston kanssa
 • Toimittu aktiiivisesti EU- ja pohjoismaatasolla valtiokiinteistön omistajien verkostossa.
 • Jatkettu aktiivista yhteistyötä Museoviraston kanssa. kumppanuussopimuksen mukaisesti.
 • Osallistuttu maankäytön suunnitteluhankkeisiin yhteistyössä kuntien kanssa.
Omistajat
 • Eduskunta.
 • Valtioneuvosto
 • Valtiovarainministeriö
 • Toimiminen valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana
 • Uuden omakustannusperusteisen vuokrajärjestelmän vakiinnuttaminen
 • Omaisuuden arvon ja käytettävyyden varmistaminen
 • Vastuullisuustavoitteiden toteuttaminen ja rakennetusta kulttuuriympäristösä huolehtiminen
 • Puolivuosi-, tilinpäätös- ja yhteiskuntavastuuraportointi
 • Säännöllinen yhteydenpito ja tiedon jakaminen toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta
 • HTH tilatietopalvelu
 • Tuettu valtionhallinnon rakenteellisia muutoksia toimitilaratkaisuilla.
 • Tuettu uusien työnteon tapojen ja tilojen käyttöön ottoa sekä vähennetty valtion toimitilakustannuksia.
 • Viety käytäntöön valtion uusi vuokrajärjestelmä.
 • Myyty valtiolle tarpeettomia kiinteistöjä suunnitelmien mukaisesti.
 • Perustettu Maakuntien tilakeskus Oy ja käynnistetty sen toiminta.
Henkilöstö
 • Yhteensä 348 työntekijää
 • Haastavat, monipuoliset tehtävät
 • Kilpailu­kykyinen palkkaus
 • Mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin
 • Kehittymismahdollisuudet työssä
 • Työntekoa tukevat työtilat
 • Työkyvyn ennakoiva ylläpito.
 • Henkilöstön työtyytyväisyystutkimukset
 • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut esimiehen kanssa kaksi kertaa vuodessa
 • Henkilöstöedustus Senaatin hallituksessa
 • Henkilöstöpäivät kerran vuodessa
 • Säännölliset aamukahvi-infot
 • Aktiivinen Yt-neuvottelukunta sekä palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä
 • Esimiesklinikka
 • Henkilöstön omistautuneisuus selvästi keskimääräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna.
 • Suomen innostavimmat työpaikat 2018 -tunnustus.
 • Senaatti pitää aktiivisesti yhteyttä eläkeläisiin, mm. vuosittain järjestettävä lounastapaaminen.
Tiedotusvälineet
 • Valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen lehdistö, radio ja TV
 • Avoin, proaktiivinen ja luotettava viestintä
 • Vuosiraportit
 • Mediatiedotteet ja tapaamiset
 • Kotisivut
 • Media-aktiviteetteja ajankohtaisista aiheista: tiedotteet ja toimittajatapamiset.
 • Mediassa esillä erityisesti kiinteistöjen myynnit.
 • Määrällisesti ja laadullisesti mediajulkisuus oli edellisvuosien tasolla. Julkisuudesta suurin osa oli neutraalia.
Kiinteistömarkkinat
 • Kiinteistömarkkinat, ostajat, potentiaaliset ostajat, kiinteistömarkkinoiden toimijat, välittäjät
 • Syrjimätön ja avoin kiinteistökauppa, jonka toteuttamiseksi Senaatti viestii myyntikohteista aktiivisesti ja avoimesti
 • Tapahtumat ja seminaarit
 • Lehti-ilmoittelu ja muu proaktiivinen viestintä myyntikohteista
 • Sähköiset kanavat mm. senaattimyy.fi
 • Senaatin Tori -tapahtuma kiinteistöalan päättäjille.
 • Kiinteistökehittäminen ja -myynnit olivat näkyvästi esillä mediassa.
 • Kansainvälisen näkyvyyden lisääminen mm. messutapahtumat ja julkaisut.
Muut
 • Toimialajärjestöt
 • Tutkimuslaitokset
 • Kansalaisjärjestöt
 • Asiantuntija
 • Toimialan kehittyminen ja uusien toimintamallien kehittäminen.
 • Osallistuminen kehittämishankkeiden käynnistämiseen, toteuttamiseen ja rahoitukseen.
 • Mm. RAKLI, Rakennustietosäätiö RTS, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Sisäilmayhdistys ja PALTA ry.
 • KIRA-DIGIn ohjausryhmän jäsen.
 • Osallistuminen alan koulutuksen suunnitteluun sekä ohjaukseen ja kouluttamiseen.
 • Osallistuttu Slushin oheistapahtumaan yhteistyössä kiinteistöalan toimijoiden kanssa.
 • Järjestetty Hachaton-tapahtuma, jossa haettiin startup-yritysten kanssa uusia ideoita ja näkökulmia toimintaan.
 • Aktiivinen toimiminen kansainvälisissä vertaisverkostoissa, alan toimialajärjestöissä ja osallistuminen toimialan hankkeisiin ja ohjelmiin.
Senaattilaisten edustus järjestöissä ja edunvalvonta­organisaatioissa
Järjestö Edustus
Ainola-säätiön hallitus Kutsuttu asiantuntija
Arkkitehtuurimuseon edustajisto Jäsen
buildingSMART Hallituksen jäsen
buildingSMART Finland Talotekniikka- ja vakiointiryhmän jäsen
BuildingSMART Finland Jäsen
CEN / TC442 (European Committee for Standardization) on Euroopan kansallisten standardoimisjärjestöjen yhteistyöjärjestö Kutsuttu jäsen
EU BIM Task group Jäsen
FISE Oy Jäsen
FISE OY Rakennuttajan pätevyystoimikunnan varajäsen
Green Building Council Finland Hallituksen jäsen
Green Building Council Finland Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut toimikunta, jäsen
IP-kiinteistöt Oy Hallituksen jäsen
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan poliisitalo Hallituksen jäsen
KIRA-DIGI Asiantuntijajäsen
KOY Helsingin Musiikkitalo Hallituksen jäsen
Koy Hämeenlinnan poliisitalo Hallituksen jäsen
KOY Hämeenlinnan poliisitalo Hallituksen jäsen
Koy Valkeakosken virastotalo Hallituksen jäsen
Kultarannan peruskorjauksen ohjausryhmä Jäsen
Metropolian konservoinnin koulutusohj ohjausryhmä Jäsen
Oikeusministeriö, istuntosalivarusteluprojekti Kutsuttu asiantuntija
Oikeusministeriö, käräjäoikeusverkostouudistus Kutsuttu asiantuntija
Palta jäsen ja varajäsen
Pure-net ry Hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja
Rakennusinsinöörien liitto RIL RAPS-koulutuksen suunnittelun ohjausryhmä.
Rakennusinsinööriliitto RIL ry Kutsuttu asiantuntija
Rakennuspooili Länsi-Suomen aluetoimikunta Jäsen
Rakennustieto Oy Kutsuttu asiantuntija, valvovan toimikunnan jäsen
Rakennustieto Oy Hallituksen jäsen
Rakennustieto Oy Jäsen, RTS Ympäristöluokitus
Rakennustietosäätiö RTS “Taide rakennushankkeessa”- erityispäätoimikunnan jäsen Senaatin edustajana.
Rakennustietosäätiö sr Hallituksen puheenjohtaja
Rakentamisen Laatu RALA ry Talotekniikkalautakunnan jäsen
Rakli Raklin Pohjois-suomen osaston jäsen
Rakli Jäsen, sijoittaminen-toimikunta
RAKLI Jäsen, rakennuttaminen-toimikunta
RAKLI Jäsen, neuvottelukunta
RAKLI Jäsen, vaalitoimikunta
Rakli Jäsen, käyttö- ja ylläpitotoimikunta
Rakli Jäsen, toimitila-johtoryhmä
Rakli Jäsen, infra- ja yhdyskuntatoimialan johtoryhmä
Rakli ry Jäsen, toimitilat-johtoryhmässä
Rakli ry Jäsen, yhdyskunta ja infra -johtoryhmä
Rakli/Jyväskylän aluetoimikunta Puheenjohtaja
Rakli/Pirkanmaan aluetoimikunta Jäsen
Suomen Kansallisteatteri Oy Hallituksen jäsen, hallintoneuvos, varapuheenjohtaja
Suomen LVI-liitto SuLVI Hallituksen jäsen
Suomen Valoteknillinen Seura ry Hallituksen jäsen, varajäsen
Suomen yliopistokiinteistöt Oy Hallituksen jäsen
Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta Jäsen
Sähkötieto ry Hallituksen jäsen
TEM/ Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta Jäsen
Valtion taideteostoimikunta Puheenjohtaja
Valtioneuvoston kanslia Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa – lainsäädäntöhankkeen sihteeristön jäsen.
Ympäristöministeriö Kutsuttu asiantuntija, esteettömyysoppaan uusimistyön ohjausryhmä