Siirry sisältöön

Osaamiseen panostaminen

Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnon työympäristö- ja toimitila- asiantuntijana edellyttää vahvaa asiakasosaamista ja asiakkaan toiminnan syvällistä tuntemusta. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvatkin erityisesti asiakasosaaminen ja asiakasosaamisen johtaminen.

Tavoitteena on jo useamman vuoden ajan ollut myös moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla oman työyhteisön sisällä sekä yksiköiden välillä.

Osaamispuu kuvaa strategian kannalta keskeisimmät osaamiset

Vuoden aikana Senaatille rakennettiin strategiasta johdettu osaamispuu. Osaamispuuhun kuvattiin strategisen tason keskeiset osaamiset ja jokaiselle osaamiselle laadittiin sisältökuvaus. Osaamista arvioidaan neljän tehtäväroolin kautta.

Esimiehet valmennettiin osaamiskartoituksen tekoon. Osaamiskartoitusta varten tehtiin kartoitustyökalu, jonka avulla jokainen senaattilainen arvioi omat osaamisensa yhdessä esimiehensä kanssa. Kaikkien senaattilaisten osaamiskartoitus saatiin tehtyä vuoden loppuun mennessä ja seuraavina askeleina ovat osaamisaukkojen analysointi ja kehittämistoimenpiteiden valinta.

Asiakaskokemusohjelma tukee roolinmuutosta palveluorganisaatioksi

Lisääntyvä asiakaskysyntä entistä kokonaisvaltaisemmille, avaimet käteen -työympäristöratkaisuille muuttaa Senaatin roolia entistä palvelukeskeisempään suuntaan. Senaatissa käynnissä oleva asiakaskokemusohjelma tukee Senaatin roolimuutosta muun muassa tukemalla henkilöstöä entistä palvelullisemman asiantuntijaroolin omaksumisessa.

Vuoden 2017 aikana senaattilaisten joukosta valikoitui 22 asiakaskokemuslähettilästä, jotka valmentautuivat rooliinsa asiakaskeskeisen organisaatiokulttuurin edistäjinä. Vuoden lopulla käynnistettiin koko henkilöstölle suunnatut asiakaskokemusvalmennukset.

Vuoden aikana henkilöstölle järjestettiin digimurroksen tuomia muutoksia ja niiden vaikutuksia käsittelevä Studia digitalia -luentojen sarja (16 kpl), jonka tarkoitus oli parantaa henkilöstön valmiuksia johtaa digitaalista muutosta ja luoda uusia palvelu- ja toimintatapoja.

Henkilöstö korkeasti koulutettua

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 73 %:lla on korkeakoulututkinto. Senaatissa kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tehtävät ovat asiantuntijatason työtehtäviä ja sisältävät useimmiten palvelutoimittajien ja verkostojen johtamista.

Monipuolisia keinoja kasvattaa vuorovaikutusta ja osaamista

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen sekä vuorovaikutuksen lisäämiseen organisaatiossa. Jo useamman vuoden ajan on järjestetty kaksi kertaa kuukaudessa johdon aamukahvitilaisuudet ajankohtaisista aiheista koko henkilöstölle. Strategian kehittämistyössä on mukana kattavasti koko henkilöstö erilaisissa valmistelevissa työryhmissä, joiden tuloksia hyödynnetään strategiatyössä.

Jatkuvaan oppimiseen on käytössä mentorointi ja coaching. Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoinniksi on jo vuosia ollut käytössä lähtödokumentti-toimintamalli. Rakennuttamisessa on käytössä valmennusohjelma, joka perustuu työssä oppimiseen ja vertaisoppimiseen sekä nimetyn mentorin työnohjaukseen teoreettisen opin ja kurssituksen lisäksi. Senaatissa kannustetaan tiimimäiseen toimintatapaan ja työpariajatteluun sekä yksikkörajojen ylittäviin kehitystyöryhmiin ja prosesseissa työskentelyyn.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on luoda työntekijöille mahdollisuudet laajentaa ja syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan. Pääpaino on yhdessä tekemisessä, sillä kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan useampaa henkilöä ja monipuolista osaamista.

Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 6,5 päivää henkilöä kohden, mikä on hieman enemmän kuin viimeisen 15 vuoden aikana.  Koulutuspäivistä miesten osuus oli 54 % ja naisten 46 %.  Eniten kouluttautuivat asiantuntijatyötä tekevät henkilöt, joiden osuus oli 83 %, toimenpanevissa työtehtävissä olevien osuus oli 10 % ja johtotason henkilöt 7 %.

Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla palkkiot ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista.

Vuonna 2017 järjestettiin muun muassa turvallisuus- ja tietosuojavalmennusta, rakennuttamiseen liittyvää koulutusta, työntekijälähettiläsohjelmaan liittyvää esiintymis-, Twitter ja LinkedIn-valmennuksia sekä perinteeksi muodostuneet tulokaspäivät uusille työntekijöille sekä esimiesvalmennukset. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin paljon sisäisiin järjestelmiin liittyvää koulutusta.