Gå till innehållet

Miljötjänster

Vi producerar miljötekniska sakkunnigtjänster för Försvarsmakten och koncernen Senatfastigheter. Våra specialkompetensområden är undersökning och iståndsättning av förorenad miljö, miljötekniskt byggande, bedömning av miljörisker samt miljökonsekvenserna av militär verksamhet och hanteringen av dem. Dessutom styr vi koncernen Senatfastigheters miljöledning och sörjer för miljörättsliga tillstånd. Vid vår enhet arbetar sex experter på miljöområdet.

Förorenade marker

Vi styr och samordnar projekt som gäller undersökning och iståndsättning av förorenad mark och grundvatten. Vi genomför tiotals undersökningar varje år och några mer omfattande saneringar av marker. I allmänhet uppstår behovet av iståndsättning vid en betydande och akut miljöskada, vid avstående av ett område eller av myndighetskrav.

Miljötekniskt byggande

Vi bygger eller reparerar miljötekniska skyddskonstruktioner, såsom tankningsplatser för bränsle, bullerskydd, bakgrundsvallar på skjutbanor eller konstruktioner och system som används för behandling av förorenat vatten. Vi arbetar som sakkunnig i frågor som gäller hantering eller eliminering av risker med skadliga ämnen i byggnaders konstruktioner.

Skjutbanor och övningsområden

Vi följer upp, bygger och renoverar försvarsmaktens skjutbaneområden för att de miljökrav som gäller dem ska uppfyllas.

Vi övervakar och utvärderar effekterna av skjutvapens och övningsområdenas verksamhet på mark, grundvatten, ytvatten och luft. På skjut- och övningsområdena genomför vi olika projekt som förbättrar nivån på miljöskyddet i enlighet med försvarsmaktens behov.

Miljöövervakning och riskbedömning

Vi styr centraliserat försvarsmaktens program för miljöövervakning och rapportering samt administrerar det geografiska informationssystemet för miljöinformation. Vi genomför miljö- och naturutredningar, undersökningar av yt- eller grundvatten samt riskbedömningar som hänför sig till olika projekt för försvarsmakten och koncernen Senatfastigheter.