Gå till innehållet

Miljötjänster

Vi är statsförvaltningens kompetenscentrum i miljöfrågor som gäller fastigheter och användningen av dem samt i miljöbyggande.

Vi producerar miljötekniska sakkunnig- och byggtjänster för försvarsförvaltningen

Till våra tjänster hör miljöutredningar, undersökning och sanering av förorenad miljö, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser samt miljörättsliga myndighetsförfaranden.

Våra miljötjänster

Miljö- och naturutredningar

Vi genomför miljöundersökningar och naturutredningar av fastigheter och projekt, yt- och grundvattenundersökningar samt bedömningar av hälso- och miljörisker i anslutning till skadliga ämnen.

Förorenade marker

Vi styr och samordnar undersöknings- och saneringsprojekt som gäller föroreningar i mark och grundvatten. Vi genomför tiotals undersökningar varje år och flera saneringar av mark eller grundvatten. I allmänhet yppar sig saneringsbehov när ett område avträds, vid ändring av användningsändamålet, vid en miljöskada eller av myndighetskrav.

Miljötekniskt byggande

Vi genomför och styr planeringen och byggandet av miljötekniska skyddskonstruktioner. Till dessa hör till exempel skydd av mark och grundvatten, bullerskydd samt vattenbehandlingskonstruktioner.

Lösningar inom cirkulär ekonomi

Vi arbetar som sakkunnig i frågor som gäller återvinning av rivningsmaterial i byggnader och hantering av massor som innehåller skadliga ämnen. Vi sköter också myndighetsförfaranden i anslutning till återvinning.

Uppföljning av miljökonsekvenser

Vi erbjuder expertstöd eller helhetstjänster inom styrning, utveckling och rapportering av miljöövervakningsprogram. Vi styr centraliserat Försvarsmaktens program för miljöövervakning och rapportering samt administrerar geografiska informationssystem om miljöinformation.

Myndighetsförfaranden

Vi sköter de miljörättsliga myndighetsförfaranden som verksamheten och projekten förutsätter samt för inhämtandet av de uppgifter och utredningar som behövs för förfarandena. Samtidigt säkerställer vi en intressebevakning som beaktar statens totala intresse.

Stödtjänster av experter

Vi erbjuder mångsidig experthjälp i frågor som gäller miljöskydd, cirkulär ekonomi och klimatförändringen. Vi erbjuder också stöd för forsknings- och utvecklingsbehov eller för miljöutredningar som gäller fastigheter.

Andra tjänster

Underhåll

Vi ansvarar för underhållet av de fastigheter som försvarsmakten förfogar över. Den lägenhetsyta som omfattas av underhållsansvaret uppgår till cirka 2,6 miljoner kvadratmeter.

Läs mer
Alokkaat marssivat kasarmin edessä.

Byggande och skyddsteknik

Vår enhet ansvarar för ledningen, samordningen och övervakningen av de byggprojekt som genomförs för försvarsmakten samt för experttjänsterna.

Läs mer
Ge feedback