Siirry sisältöön

Vuorelan koulukoti

Nummelassa sijaitsevan Vuorelan koulukodin alue paljastui vuonna 2017 tehdyssä luontoselvityksessä varsin monipuoliseksi luontoympäristöksi. Selvitysalueelta tunnistettiinkin useita huomionarvoisia luontotyyppikohteita, joista arvokkain on useita uhanalaisia luontotyyppejä sisältävä jalopuumetsikkö. Aluetta hoidetaan ja käytetään siten, ettei metsän biologinen monimuotoisuus vaarannu.

Alueella viihtyy moni myös uhanalainen ja rauhoitettu laji. Selvityksen yhteydessä havaittiin vaarantunut perhoslaji, varjosulkanen sekä otollisia elinympäristöjä ainakin kahdeksalle uhanalaiselle ja useille silmälläpidettäville perhoslajeille.

Uhanalaisista lintulajeista selvitysalueella pesii todennäköisesti tervapääsky ja alueella on rauhoitetulle liito-oravalle useita pesäpaikoiksi sopivia kolopuita.

Alueen metsät ja ranta-alueet ovat tärkeitä ruokailualueita lepakoille ja kokonaisuutena Vuorelan koulukodin alue on lepakoiden kannalta merkittävä kohde. Selvityksessä havaittiin neljä lepakkolajia sekä löydettiin yhden lajin lisääntymisyhdyskunta. Kohteen korjaus- ja muutostyöt voidaan tehdä ainoastaan lepakoiden elinolot tarkoin huomioiden.

Myös kasvisto on huomionarvoinen: alueella tavattiin vaarantunut ja rauhoitettu vuorijalava, sekä silmälläpidettävien ketoneilikan ja kissankäpälän, ja rauhoitetun valkolehdokin esiintymiä. Vieraskasvilajien leviämistä alueella tulee torjua, ja alueelta löydetty jättiputkiesiintymä hävitetään keväällä 2018.

Takaisin sivulle Luonnon monimuotoisuus