Siirry sisältöön

Ympäristö

Suomessa rakennetulla ympäristöllä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, se aiheuttaa lähes 40 % yhteiskunnassa syntyvistä päästöistä, tuottaa 50 % jätteistä ja sen osuus kokonaisenergiankulutuksesta on yli 40 %.

Osana määrätietoista ja aktiivista ympäristö- ja yhteiskuntavastuutyötään, Senaatti on sitoutunut toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja asettanut toiminnalleen pitkän aikavälin hiilineutraalisuustavoitteen. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtion omistamissa kiinteistöissä vuoteen 2035 mennessä.

Merkittävä osuus Suomen valtionhallinnon hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennuksissa, joita Senaatti hallinnoi. Senaatin toimilla on merkittävä vaikutus sekä Suomen valtion hiilikuorman pienentämisessä että esimerkillisten kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöratkaisujen edistämisessä myös muiden kiinteistötoimijoiden ja palveluntuottajien käytäntöihin.

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja hiilineutraalisuuteen pyrkimisen lisäksi Senaatti on tunnistanut olennaisiksi ympäristönäkökohdiksi ja ympäristötyön painopistealueiksi elinkaariajattelun kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa, tilojen tehokkaan ja optimaalisen käytön, kestävän kehityksen huomioimisen kattavasti hankinnoissa, sekä kiertotalouden edistämisen ja jätteiden lajittelun virastotaloissa ja toimipaikoissa.

Näiden painopistealueiden lisäksi Senaatti jatkaa pitkäjänteistä ja esimerkillistä työtä muun muassa luonnon monimuotoisuuden ja rakennetun kulttuuriympäristön turvaamiseksi, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseksi ja kestävien rakennusmateriaalien käytön edistämiseksi.

Senaatin vuoden 2019 merkittävimmät ympäristötoimet sisälsivät muun muassa uuden aurinkosähköohjelman valmistelun sekä kiertotalousohjelman ja -koulutuksen suunnittelun ja määrittämisen.

Vuonna 2019 kolme Senaatin kiinteistöä – Ateneumin taidemuseo, Hanasaaren kulttuurikeskus ja Senaatin päätoimipaikka Lintulahdenkujalla, saavuttivat ensimmäisinä suomalaisina kiinteistöinä käytönaikaisen RTS-ympäristöluokituksen. Lisäksi RTS-luokitus myönnettiin Musiikkitalolle.

Vuonna 2020 Senaatti tulee yhteiskuntavastuutyössään ensisijaisesti keskittymään toimintansa hiilineutraalisuustiekartan luomiseen, henkilöstön kiertotalouskoulutuksien toteuttamiseen sekä ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvien toimien määrittämiseen palveluntuottajille.

Case: Senaatti ottaa ison harppauksen aurinkosähkön tuotannossa
Senaatti-kiinteistöt päätti kertomusvuonna käynnistää aurinko-ohjelman ja kasvattaa aurinkosähkön tuotantoa seuraavina vuosina 20-kertaiseksi nykytasosta. Tavoitteena on hankkia vuoteen 2022 mennessä noin 50 uutta aurinkovoimalaa.

Lue lisää aurinkosähkön tuotannosta