Siirry sisältöön

Osaamisen kehittäminen

Senaatin osaamisen painopistealueet on johdettu strategiasta ja keskeisille strategisen tason osaamisille on laadittu sisältökuvaus.

Vuonna 2019 kehittämisen painopistealueena oli vuorovaikutustaidot ja kehittäminen. Muita edelleen jatkuvia teemoja olivat esimiestaidot ja johtaminen ilman esimiesasemaa sekä asiakasosaaminen ja asiakaskokemuksen johtaminen.

Kertomusvuonna toteutetun itsensä johtamisen modulaarisen valmennusohjelman suoritti noin 100 senaattilaista. Vuonna 2019 käynnistettiin myös laaja sisäolosuhdevalmennus kiinteistöpäälliköille, joka mahdollistaa opintopisteiden hyväksi luvun RTA-tutkintoon asti. Valmennus jatkuu vielä vuonna 2020.

Senaatissa on panostettu jo useamman vuoden ajan myös moniosaamiseen ja osaamisen kasvattamiseen asiantuntemusta jakamalla oman työyhteisön sisällä sekä yksiköiden välillä.

Asiakaskokemuksen tärkeyden ymmärtäminen tukee roolimuutosta palveluorganisaatioksi

Lisääntyvä asiakaskysyntä kokonaisvaltaisemmille avaimet käteen -työympäristöratkaisuille muuttaa Senaatin roolia entistä palvelukeskeisempään suuntaan. Olemme kuvanneet asiakaskokemuksen johtamisjärjestelmän, joka muun muassa tukee senaattilaisten roolimuutosta entistä palvelullisempaan asiantuntijaroolin.

Senaatissa toimii 20 asiakaskokemuslähettilästä, jotka edistävät Senaatin asiakaskokemuksen uudistumista muutosagentteina ja kehittävät ohjatusti asiakaslähtöisempiä toimintatapoja omassa yksikössään. Roolia voisi kuvailla myös positiivisen asiakasajattelun aktivoijaksi. Asiakaskokemuslähettiläältä odotetaan esimerkillistä omaa asennoitumista asiakkaita kohtaan, aitoa halua auttaa ja innostaa työkavereita.

Henkilöstö mukana byrokratian purkutalkoissa

Senaatti uudisti strategiansa vuosille 2019-2022 ja henkilöstö oli vahvasti mukana tässä työssä viime vuonna. Vuonna 2019 yhdeksi henkilöstötutkimuksessakin esille nousseista kehittämiskohteista oli henkilöstön kokemus byrokratian määrästä. Syksyllä 2019 käynnistettiin koko henkilöstöä koskeva arjen hidasteiden poistotalkoot, joka koostui jokaisen senaattilaisen osalta tiimitasoisesta virtuaalityöpajasta ja työpajasta. Tämä jatkuu vielä vuoden 2020 puolelle. Työstö on osa luottamuksen ja rohkeuden kulttuuria ja tavoittelee turhien toimintatapojen ja ohjeiden järkeistämistä sekä päällekkäisyyksien poistamista ja arjen työnteon sujuvoittamista.

Henkilöstö korkeasti koulutettua

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 72 %:lla on korkeakoulututkinto. Senaatissa kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tehtävät ovat asiantuntijatason työtehtäviä ja sisältävät useimmiten palvelutoimittajien ja verkostojen johtamista

Monipuolisia keinoja kasvattaa vuorovaikutusta ja osaamista

Senaatissa huolehditaan tiedon ja osaamisen siirtämisestä ja hyvästä vuorovaikutuksesta monipuolisin keinoin. Jo useamman vuoden ajan on järjestetty kaksi kertaa kuukaudessa johdon aamukahvitilaisuudet ajankohtaisista aiheista koko henkilöstölle. Prosessien ja toimintojen kehittämistyössä on mukana kattavasti henkilöstöä, samoin kuin erilaisissa valmistelevissa työryhmissä.

Jatkuvaan oppimiseen on käytössä mentorointi ja coaching. Vuonna 2019 käynnistettiin mentoreiksi halukkaille valmennuspäivän ja sen tuloksena yli 10 mentori-aktori paria aloittivat oman kehittämispolkunsa yhdessä.

Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoinniksi on jo vuosia ollut käytössä lähtödokumentti-toimintamalli.

Rakennuttamisessa on käytössä valmennusohjelma, joka perustuu työssä oppimiseen ja vertaisoppimiseen sekä nimetyn mentorin työnohjaukseen teoreettisen opin ja kurssituksen lisäksi. Järjestyksessään toinen kahden vuoden trainee-ohjelma alkoi viime vuonna ja tähtää valmistumiseen vuoden 2020 syksyllä.

 

Kai Pakkarinen ja Samuli Nyyssönen.
Case: Kisälliohjelman mestari ja harjoittelija ovat dynaaminen tiimi

Uuteen kiinteistöpäällikön tehtävään valmentava Kisälli-ohjelma käynnistyi vuoden 2019 tammikuussa. Kisällit valmistuivat vuoden vaihteessa kiinteistöpäälliköiksi. Ohjelman myötä saatiin koottua kattavaa valmennusmateriaalia kaikkien kiinteistöpäälliköiden hyödynnettäväksi.

Senaatissa kannustetaan tiimimäiseen toimintatapaan ja työpariajatteluun sekä yksikkörajojen ylittäviin kehitystyöryhmiin ja prosesseissa työskentelyyn. 

Lue lisää Kisälliohjelmasta

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 5 päivää henkilöä kohden ja keskimäärin 5,9 päivää henkilöä kohden viiden vuoden tarkastelujaksolla.  Koulutuspäivistä miesten osuus oli 53 % ja naisten 47 %.

Senaatti panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on luoda työntekijöille mahdollisuudet laajentaa ja syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan. Pääpaino on yhdessä tekemisessä, sillä kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan monipuolista osaamista.

Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla palkkiot ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista.

Vuonna 2019 järjestettiin muun muassa turvallisuus- ja asiakaskokemusvalmennusta, itsensä johtamisen valmennuksia, sisäolosuhdevalmennusta ja toimitilajohtamisen valmennusta sekä rakennuttamiseen liittyvää koulutusta, työntekijälähettiläsohjelmaan liittyvää esiintymis-, Twitter ja LinkedIn-valmennuksia sekä perinteeksi muodostuneet tulokaspäivät uusille työntekijöille sekä esimiesvalmennukset. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin paljon sisäisiin järjestelmiin liittyvää koulutusta. Hyvinvointi-projektin jatkoa pilotoitiin sekä toteutettiin kiinteistöpäälliköksi valmentava Kisälli-ohjelma.