Siirry sisältöön

Hyvät sisäolosuhteet syntyvät yhteistyössä

Senaatti on panostanut sisäilmaongelmien ehkäisemiseen monin eri keinoin yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa. Asiakkaiden näkökulmasta hyvät sisäolosuhteet ovat yksi vastuullisuuden olennaisista näkökohdista.

”Olemme Senaatin pitkäaikainen kumppani. Siivoojillamme ovat tärkeä rooli hyvien sisäolosuhteiden edistämisessä. Heillä on erinomainen ammattitaito, he tuntevat tilat ja huomaavat helposti epäkohdat. Senaatin toimintamalli, jossa siivoojat toimivat sisäilma-agentteina on mielestäni alan toimintaa edistävää sekä tärkeän ammattiryhmän hienoa esille tuomista.”

Petri Halonen,
asiakkuusjohtaja, ISS

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2019 yhteiskuntavastuun raportointi perustuu GRI-standardin perustason (core) laajuuteen. Senaatti-kiinteistöt raportoi soveltuvin osin myös GRI:n rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäohjeistuksen (Construction and Real Estate sector supplement, CRESS) mukaisesti. Raportointiin on sisällytetty myös olennaisuustarkastelun perusteella Senaatti-kiinteistöjen omat merkittävimmät näkökohdat (SK-1-SK-7).

Lisätietoja Senaatti-kiinteistöjen viestintä Outi.Tarkka@senaatti.fi

 

 

102 – Yleinen sisältö
Sisältö Sijainti raportissa Huomiot ja tarkennukset
Organisaation kuvaus
102-1 Raportoivan organisaation nimi Senaatti
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Liiketoiminta ja palvelut
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Organisaatio
102-4 Toimintamaat Organisaatio
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Organisaatio

Hallinnointikoodi

102-6 Markkina-alueet, toimialat Liiketoiminta ja palvelut
102-7 Raportoivan organisaation koko

Avainluvut

Liiketoiminta ja palvelut

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

Henkilöstö

Kumppanit

102-9 Toimitusketju

Vastuulliset hankinnat

Kumppanit

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Ei merkittäviä muutoksia vuonna 2019.
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Senaatti noudattaa kaikessa toiminnassa lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä, jossa nämä asiat otetaan huomioon. Erillistä prosessia tähän ei ole.
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Toimialan kehittämiseen osallistuminen Senaatti on sitoutunut toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimukseen (TETS) vuosille 2017-2025 sekä WWF:n Green Office ympäristöohjelmaan.
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskienhallinta
Toimintaympäristö
Eettiset toimintaperiaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Henkilöstö Arvot on luotu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Senaatilla on kattava perehdyttämisohjelma, jossa käydään läpi Senaatin toimintaperiaatteet ml. arvot. Eettinen toimintatapa Senaatissa -tentin suorittaminen on kaikille pakollinen.
Hallitus
102-18 Hallintorakenne Hallinto ja johtaminen
102-22 Hallituksen kokoonpano

Hallinto ja johtaminen

Hallinnointikoodi

102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto ja johtaminen
102-24 Hallituksen valinta

Hallinto ja johtaminen

Hallinnointikoodi

102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkitseminen Senaatti raportoi hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkkiot
Sidosryhmät
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kaikki työntekijät johtoa lukuunottamatta kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät
Raportointitapa
102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös Raportti kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Mukana eivät ole Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöt, joiden osuus liikelaitoskonsernista on hyvin pieni.
102-46 Raportin sisällön määrittely

Olennaiset teemat

Raportointiperiaatteet

102-47 Olennaiset näkökohdat Olennaiset teemat
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointiperiaatteet
102-50 Raportointijakso Raportointiperiaatteet
102-51 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja GRI
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus GRI
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI
102-56 Raportoinnin varmennus Varmennuslausunto
103 – Johtamismalli
Sisältö Huomiot ja tarkennukset
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Raportointiperiaatteet
Olennaiset teemat
103-2 Johtamismallin osatekijät Vastuullisuus Senaatissa Kunkin olennaisen teeman johtaminen on kuvattu erikseen teeman omalla sivulla.
103-3 Johtamismallin arviointi Vastuullisuus Senaatissa Johtamismallia arvioidaan ISO 14001 ympäristöjärjestelmän auditoinnissa, joka kattaa myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat.
200 – Taloudelliset vaikutukset
Sisältö Huomiot ja tarkennukset
Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Yhteiskunnalliset rahavirrat
201-4 Valtiolta saadut avustukset Yhteiskunnalliset rahavirrat
Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Rahavirrat

Työllistämisjalanjälki

Hankintakäytännöt
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Senaatti noudatta julkista hankintalakia, jossa hankintakriteerinä ei voi käyttää paikallisuutta
SK-5 Talousrikollisuuden torjunta Talousrikollisuuden torjunta
SK-6 Hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen kattavasti Vastuulliset hankinnat
Korruptionvastaisuus
205-2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus Senaatilla on eettiset ohjeet ja jokainen senaattilainen suorittaa etiikkatentin.
205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjontatapauksia vuonna 2019
Kilpailun rajoittaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Ei oikeudenkäyntejä em. mainituissa tapauksissa vuonna 2019
300 – Ympäristövaikutukset
Sisältö Huomiot ja tarkennukset
Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Energia, päästöt ja vesi
302-3 Energiaintensiteetti Energia, päästöt ja vesi
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Energia, päästöt ja vesi
Vesi
303-1 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Energia, päästöt ja vesi Kohteissa käytössä kunnallinen vesi. Senaatilla on myös yksittäisiä kohteita, joissa on oma kaivo.
Luonnon monimuotoisuus
304-1 Toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävillä alueilla Luonnon monimuotoisuus Raportoitu luonnosuojelualueilla sijaitsevien kohteiden toiminnan laatu ja luontoarvojen huomioimien osana riskienhallintaprosessia ja vaikutusten ennaltaehkäisyä
Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Energia, päästöt ja vesi
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Energia, päästöt ja vesi Sähkönkulutuksesta aiheutuvat päästöt on raportoitu markkinaperusteisesti.
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Energia, päästöt ja vesi
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Energia, päästöt ja vesi
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Energia, päästöt ja vesi
Jätteet
306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Jätteet ja pilaantuneet maa-alueet

Kestävä rakentaminen ja kiertotalous

SK-7 Jätteiden lajittelu virastotaloissa ja toimipaikoissa ja kiertotalouden edistäminen.

Jätteet ja pilaantuneet maa-alueet

Työturvallisuus rakennustyömailla

Ympäristölainsäädännön noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkominen Ei sakkoja tai sanktioita vuonna 2019
400 – Sosiaaliset vaikutukset
Sisältö Huomiot ja tarkennukset
Työsuhteet
401-1 Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus Henkilöstö Senaatti toimii vain Suomessa, joten alueellisuus ei ole merkittävä kriteeri. Henkilöstön ikä ole tehtävien luonteen vuoksi kriteerinä valinnoille.
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle Kaikilla työntekijöillä on samat henkilöstöetuudet autoetua lukuunottamatta, joka tarjotaan vain vakituiselle henkilöstölle.
Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset

Työhyvinvointiin panostaminen

Kestävä rakentaminen ja kiertotalous

Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa, joten tietoja ei ole olennaista raportoida alueen mukaan.

Sairauspoissaoloon johtaneita tapaturmia oli raportointikaudella niin vähän, että jaottelu sukupuolen mukaan voisi vaarantaa yksityisyydensuojan.

Urakoitsijoiden osalta näin tarkkaa tietoa ei ole saatavissa. Toimialakohtaisen ohjeistuksen lisävaatimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kohdalla epäolennaiset.

Koulutukset
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Osaamiseen panostaminen
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat Osaamiseen panostaminen
404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Koko henkilöstö on suoritusarvioinnin ja kehityskeskustelujen piirissä
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
405-1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

Henkilöstö

Hallinto

Syrjinnän ehkäisy
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Syrjintätapauksia ei raportoitu vuonna 2019. Senaatilla on tasa-arvosuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös syrjimiseen sekä tasa-arvosuunnitelmassa tavoitteita, joiden toteutumista seurataan. Mahdollisten syrjintätapausten käsittelyssä on mukana luottamusmiesorganisaatio sekä työnantajan puolelta työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava johtaja. Asian käsittely dokumentoidaan.
Julkinen päätöksenteko
415-1 Poliittiset tuet Senaatin eettiset periaatteet kieltävät poliittisten tukien antamisen.
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointi Sisäilma
SK-1 Hyvien sisäolosuhteiden varmistaminen Senaatin hallitsemissa kiinteistöissä Sisäilma
416-2 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei rikkomuksia vuonna 2019
Asiakkaiden yksityisyydensuoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset Ei valituksia vuonna 2019
Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Ei rikkomuksia vuonna 2019
Rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäosa (Construction and Real Estate Sector Disclosures)
Sisältö Huomiot ja tarkennukset
CRE-1 Rakennusten energiaintensiteetti Energia, päästöt ja vesi
CRE-2 Rakennusten vesi-intensiteetti Energia, päästöt ja vesi
CRE-3 Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Energia, päästöt ja vesi
CRE-5 Puhdistetut tai puhdistuksen tarpeessa olevat maa-alueet Jätteet ja pilaantuneet maa-alueet
CRE-8 Kestävään kehitykseen liittyvät sertfiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmat Kestävä rakentaminen ja kiertotalous Senaatti-kiinteistöt on määritellyt rakennuksille energiatehokkuusluokat.  Kolmeen kohteeseen  on saatu käytönaikainen RTS-ympäristöluokitus vuonna 2019. Rakennuttamisessa on käytössä suomen olosuhteisiin kehitetty RT-ympäristötyökalu.  Käytössä ei ole kansainvälisiä sertifiointeja.
SK-2 Elinkaariajattelu kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa ja niiden kautta Suomen  valtion päästötavoitteiden  edistäminen

Energia, päästöt ja vesi

Kestävä rakentaminen ja kiertotalous

SK-3 Tilojen tehokas ja optimaalinen käyttö:  uusien työnteon tapojen ja uusien työympäristöjen edistäminen valtionhallinnossa Työympäristöjen kehittäminen
SK-4 Tilojen, tietojen ja toiminnan turvallisuus. Turvallisuus
Tunnuslukujen laskentarajat
Laskentaraja
Olennaiset näkökohdat Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt ja ulkopuoliset toimijat
Taloudelliset tulokset x
Välilliset taloudelliset vaikutukset x
Korruption vastaisuus x
Kilpailun rajoittaminen x
Energia x
Vesi x
Päästöt x
Päästöt vesistöihin ja jätteet x
Ympäristölainsäädännön noudattaminen x
Työsuhteet x
Työterveys- ja turvallisuus x
Koulutukset x
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet x
Syrjinnän ehkäisy x
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus x
Määräystenmukaisuus x
Terveelliset ja turvalliset tilat x
Tilatehokkuus x
Toimintaa tukevat työympäristöt x
Kustannustehokas toiminta x